Ta­pio Pel­li­nen / STT

Hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­mat muu­tok­set työt­tö­myys­tur­vaan he­rät­ti­vät kiih­ke­ää kes­kus­te­lua tiis­tai­na edus­kun­nan täy­sis­tun­nos­sa. Run­saas­ti huo­mi­o­ta esi­tyk­ses­sä on ke­rän­nyt koh­ta an­si­o­päi­vä­ra­han mää­rän por­ras­ta­mi­ses­ta eli sen alen­ta­mi­ses­ta työt­tö­myy­den pit­kit­ty­es­sä.

Ai­no-Kai­sa Pe­ko­sen (vas.) mu­kaan val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ral­le (ps.) ja pe­rus­suo­ma­lai­sil­le on enää pelk­kä vit­sai­lun ai­he, kun köy­him­mil­tä suo­ma­lai­sil­ta lei­ka­taan. Pur­ra esi­mer­kik­si ja­koi hel­mi­kuus­sa vies­ti­pal­ve­lu X:ssä ku­van "Nyt on ai­ka lei­ka­ta" -teks­til­lä ja Pur­ran ku­val­la va­rus­te­tuis­ta pui­sis­ta leik­kuu­lau­dois­ta.

Pe­ko­nen muis­tut­ti Pur­ran sa­no­neen en­nen edus­kun­ta­vaa­le­ja, et­tei pie­ni­tu­lois­ten etuuk­sis­ta leik­kaa­mi­nen kä­vi­si pe­rus­suo­ma­lai­sil­le.

– Mut­ta nyt hal­li­tus on jäl­leen pie­ni­tu­lois­ten kim­pus­sa - - oli kyse sit­ten työt­tö­mis­tä, pit­kä­ai­kais­sai­rais­ta, vam­mai­sis­ta tai köy­his­tä lap­si­per­heis­tä. Kaik­ki ryh­miä, joil­ta pe­rus­suo­ma­lai­set ovat hy­mys­sä suin leik­kaa­mas­sa sa­maan ai­kaan kun suu­riy­ri­tyk­sil­le ja rik­kaim­mil­le suo­ma­lai­sil­le tar­joil­laan muh­kei­ta ve­ro­na­len­nuk­sia, Pe­ko­nen sa­noi

Myös SDP:n Kris­ta Kiu­ru nos­ti pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­lu­pauk­set esiin.

– Ja taas sitä men­nään, Pur­ran sak­set ovat te­hok­kaas­ti käy­tös­sä jo tois­ta ker­taa, kun työt­tö­myys­tur­vaa lei­ka­taan. Ei tain­nut ol­la edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja (Jani) Mä­ke­lä (ps.) ei­kä puo­lu­een va­ra­pu­heen­joh­ta­ja (Mau­ri) Pel­to­kan­gas (ps.) pai­kal­la, kos­ka mo­lem­mat il­moit­ti­vat vie­lä en­nen vaa­le­ja ole­van­sa ran­kas­ti eri miel­tä sii­tä, et­tä työt­tö­myys­tur­vas­ta pi­täi­si lei­ka­ta, Kiu­ru sa­noi.

Va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son syyt­ti hal­li­tus­ta sii­tä, et­tei se tee yh­tään mi­tään, mikä aut­tai­si tai tu­ki­si työt­tö­miä.

– Sen si­jaan jäl­leen tuo­daan tän­ne erit­täin raju so­si­aa­li­tur­van leik­kaus. - - Mut­ta teil­lä riit­tää pok­kaa alen­taa ben­sa­ve­roa, kal­ja­ve­roa ja vie­lä päät­tää ve­ro­na­len­nuk­sis­ta tä­män yh­teis­kun­nan hy­vä­o­sai­sim­mil­le, hän sa­noi ja sai sa­lin va­sem­man puo­lis­kon ku­hi­se­maan hy­väk­sy­väs­ti.

Vih­rei­den Ma­ria Ohi­sa­lo kri­ti­soi hal­li­tuk­sen lin­jaa sii­tä, et­tä hei­ken­nyk­set so­si­aa­li­tur­vaan ja työn­te­ki­jöi­den ase­maan osu­vat ki­peim­min haa­voit­tu­vim­mas­sa ase­mas­sa ole­viin ih­mi­siin, joi­den työl­lis­ty­mi­nen ei ole tah­dos­ta kiin­ni.

– Tun­tuu, et­tä hal­li­tus hal­vek­suu osa­työ­ky­kyis­ten ti­lan­net­ta. Töi­tä teh­dään joko täy­sil­lä tai ei teh­dä lain­kaan. Tämä ei tun­nu mi­ten­kään ta­sa­pai­noi­sel­ta ko­ko­nai­suu­del­ta, hän sa­noi.

Esi­tys on yk­si osa pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tuk­sen ta­voit­te­le­mia työ­e­lä­mää kos­ke­via muu­tok­sia, joi­den vas­tus­ta­mi­nen on saa­nut am­mat­ti­lii­tot nou­se­maan lak­ko­bar­ri­ka­deil­le. Esi­mer­kik­si työn­te­ki­jä­kes­kus­jär­jes­tö SAK on esit­tä­nyt, et­tä an­si­o­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van leik­kauk­sia pi­täi­si lie­ven­tää pie­ni­palk­kais­ten, lap­sia huol­ta­vien ja ikään­ty­nei­den työt­tö­mien koh­dal­la.

An­si­o­si­don­nais­ta työt­tö­myys­päi­vä­ra­haa voi saa­da työ­tön työn­ha­ki­ja, joka kuu­luu jo­hon­kin työt­tö­myys­kas­saan ja joka on ol­lut riit­tä­vän kau­an töis­sä täyt­tääk­seen työs­sä­o­lo­eh­don. An­si­o­si­don­nai­sen päi­vä­ra­han suu­ruus riip­puu ni­men­sä mu­kai­ses­ti an­si­oi­den suu­ruu­des­ta, ja se oli vii­me vuon­na täy­te­nä kes­ki­mää­rin 1 690 eu­roa kuu­kau­des­sa en­nen ve­ro­ja. Se oli siis kes­ki­mää­rin kak­si ker­taa niin suu­ri kuin Ke­lan mak­sa­ma pe­rus­päi­vä­ra­ha, joka on kes­ki­mää­rin 800 eu­roa kuus­sa.

La­kie­si­tyk­sen mu­kaan an­si­o­päi­vä­ra­haa alen­net­tai­siin 20 pro­sen­til­la sen jäl­keen, kun sitä oli­si mak­set­tu 40 päi­väl­tä, ja 25 pro­sen­til­la läh­tö­ta­sos­ta 170 mak­su­päi­vän jäl­keen. An­si­o­päi­vä­ra­ha ei kui­ten­kaan voi­si pu­do­ta pie­nem­mäk­si kuin pe­rus­päi­vä­ra­ha ko­ro­tuk­si­neen. Kes­ki­mää­räis­tä 1 690 eu­ron an­si­o­päi­vä­ra­haa saa­van kuu­kau­si­tu­lot siis pu­to­ai­si­vat 40 mak­su­päi­vän jäl­keen en­sin 1 352 eu­roon ja sit­ten 170 päi­vän jäl­keen 1 267 eu­roon.

Li­säk­si esi­tyk­ses­sä ki­ris­tet­täi­siin an­si­o­päi­vä­ra­han saa­mi­sek­si edel­ly­tet­tä­vää työs­sä­o­lo­eh­toa. Nyt an­si­o­päi­vä­ra­haa voi saa­da ol­tu­aan töis­sä 28 kuu­kau­den ai­ka­na ai­na­kin 26 viik­koa eli puo­li vuot­ta, mut­ta esi­tyk­ses­sä tämä tup­lat­tai­siin 52 viik­koon eli yh­teen vuo­teen.

Työs­sä­o­lo­eh­toa ei esi­tyk­sen mu­kaan myös­kään enää voi­si ker­ryt­tää palk­ka­tu­e­tus­sa työs­sä käy­mi­sel­lä joi­ta­kin poik­keuk­sia lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Hal­li­tuk­sen mu­kaan esi­tyk­sen toi­mil­la ta­voi­tel­laan noin 276 mil­joo­nan net­to­eu­ron me­no­so­peu­tus­ta ja työl­li­syy­den kas­vua noin 18 700 hen­ki­löl­lä, mikä vah­vis­tai­si jul­kis­ta ta­lout­ta vie­lä noin 458 mil­joo­nal­la eu­rol­la.