Heli Laak­ko­nen, Pert­ti Mat­ti­la / STT

Al­ko ker­too al­ko­ho­lin lit­ra­myyn­tin­sä vä­hen­ty­neen ke­sä­kuus­sa kah­dek­san pro­sent­tia vii­me vuo­den ke­sä­kuu­hun ver­rat­tu­na.

Al­ko­ho­li­juo­mien saa­ta­vuus muut­tui Suo­mes­sa al­ku­ke­säs­tä. Uu­si al­ko­ho­li­la­ki toi ke­sä­kuun 10. päi­vä al­ka­en ruo­ka­kaup­poi­hin enin­tään kah­dek­sanp­ro­sent­ti­set käy­mis­teit­se val­mis­te­tut juo­mat, ku­ten vii­nit ja vah­vat olu­et.

Al­kon myy­mä­löis­sä vii­nien myyn­ti­lit­rat las­ki­vat ke­sä­kuus­sa noin 15 pro­sent­tia, pa­ni­mo­tuot­tei­den yh­dek­sän pro­sent­tia ja vä­ke­vien 16 pro­sent­tia. Kuo­hu­vii­nien myyn­ti­lit­rat las­ki­vat 18 pro­sent­tia. Juo­ma­laa­tu­ja kos­ke­vis­sa pro­sent­ti­lu­vuis­sa ei ole kui­ten­kaan huo­mi­oi­tu myyn­ti­päi­vien mää­rää vii­me vuo­den ke­sä­kuu­hun näh­den.

Al­ko­ho­lin myyn­ti on ol­lut hie­noi­ses­sa las­kus­sa Al­kos­sa al­ku­vuo­des­ta. Tam­mi-ke­sä­kuun myyn­ti las­ki 5,5 pro­sent­tia ver­rat­tu­na vii­me vuo­den vas­taa­vaan vuo­si­puo­lis­koon.

Al­kon mu­kaan muu­tok­set al­ko­ho­lin lit­ra­myyn­tiin oli­vat odo­tet­tu­ja.

– Ruo­ka­kaup­po­ja on 12 ker­taa enem­män kuin mei­dän myy­mä­löi­täm­me, ja au­ki­o­lo­a­jat ovat 20 pro­sent­tia laa­jem­mat. On sel­vää, et­tä tämä hei­jas­tuu myös mei­dän myyn­tiim­me ja asi­ak­kaat ko­kei­le­vat myös ruo­ka­kaup­po­jen va­li­koi­maa, sa­noo asi­a­kas­ko­ke­muk­ses­ta vas­taa­va joh­ta­ja Tuu­la Sil­lan­mä­ki tie­dot­tees­sa.

Sil­lan­mä­en mu­kaan muu­tos myyn­nis­sä nä­kyi eri­tyi­ses­ti ke­sä­kuun toi­sel­la vii­kol­la, min­kä jäl­keen myyn­nin las­ku ta­soit­tui hie­man. Hän sa­noo, et­tä pi­dem­mäl­le me­ne­vien joh­to­pää­tös­ten ve­tä­mi­nen lain­muu­tok­sen vai­ku­tuk­sis­ta on vie­lä lii­an ai­kais­ta.

– Vai­kut­tai­si kui­ten­kin sil­tä, et­tä al­le kah­dek­sanp­ro­sent­ti­sis­sa juo­mis­sa on ol­lut nyt ky­syn­tää eten­kin val­ko­vii­ni­juo­mis­ta ja kuo­hu­vii­neis­tä, siis sekä Al­kois­sa et­tä ruo­ka­kau­pois­sa. Suo­ma­lai­set nyt tes­taa­vat ja ko­kei­le­vat, ja sitä kaut­ta löy­tä­vät it­sel­leen so­pi­vat juo­mat, Sil­lan­mä­ki täy­den­si STT:lle.

S-ryh­män päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan joh­ta­ja Sam­po Pääl­ly­sa­ho on sa­maa miel­tä sii­tä, et­tä va­li­koi­man laa­jen­nus on saa­nut ku­lut­ta­jat tes­taa­maan, mitä ruo­ka­kaup­poi­hin on tar­jol­le nyt tul­lut.

– Alus­sa moni teki niin, et­tä he os­ti­vat esi­mer­kik­si yh­den pul­lon kuo­hu­vii­niä, pie­nem­män pul­lon val­ko­vii­niä ja yk­sit­täi­sen olu­en. Oluis­sa var­sin­kin vah­vem­mat la­ge­rit ovat kiin­nos­ta­neet. Myös pien­pa­ni­moi­den tuot­teet ovat löy­tä­neet os­ta­jia. Ku­lut­ta­jat ovat ol­leet myön­tei­sen kiin­nos­tu­nei­ta täs­tä muu­tok­ses­ta.

Pääl­ly­sa­hon mu­kaan on alus­ta­via ha­vain­to­ja sii­tä, et­tä al­ko­ho­lin saa­ta­vuu­den laa­jen­ta­mi­nen ol­la eten­kin syr­jäi­sem­pien kaup­po­jen etu.

– Niis­sä myy­mä­löis­säm­me, jot­ka ovat etääl­lä Al­kos­ta, näyt­täi­si ole­van nyt pii­run ver­ran isom­paa myyn­tiä kuin niis­sä, joi­den vie­res­sä si­jait­see Al­ko.

Hä­nen mu­kaan­sa ky­sy­tyim­mät al­ko­ho­li­juo­mat ruo­ka­kau­pois­sa ovat sil­ti edel­leen ne mie­dom­mat juo­mat, joi­ta kau­pat ovat myy­neet ai­em­min­kin.

– Isot tuot­teet juo­ma­myyn­nis­sä ovat nii­tä pe­rin­tei­siä, jot­ka luo­ki­tel­tiin ai­em­min ne­lo­so­luik­si tai kes­ki­o­luik­si.

Sii­nä, mi­ten ruo­ka­kaup­po­jen al­ko­ho­li­va­li­koi­man laa­jen­nus on vai­kut­ta­nut Al­ko­jen myyn­tiin, on Sil­lan­mä­en mu­kaan ol­lut sa­moin jon­kin ver­ran alu­eel­lis­ta vaih­te­lua.

– Esi­mer­kik­si ke­sä­a­jan tu­ris­ti­kau­pun­ki­na tun­ne­tus­sa Tu­rus­sa Al­kon myyn­nin vä­he­ne­mi­nen on ol­lut hie­man pie­nem­pi kuin Suo­men Al­kois­sa kes­ki­mää­rin.

En­tä on­ko en­tis­tä vah­vem­pien juo­mien tulo ruo­ka­kaup­poi­hin li­sän­nyt ko­ko­nai­suu­te­na al­ko­ho­li­myyn­tiä niis­sä?

– Mei­dän kau­pas­sam­me al­ko­ho­li­juo­mien saa­ta­vuu­den muu­tos ei ole nä­ky­nyt myyn­tiä li­sää­vä­nä te­ki­jä­nä. Os­to­käyt­täy­ty­mi­nen näyt­täi­si kui­ten­kin muut­tu­neen. Al­ko­ho­li­juo­mien myy­dyt kap­pa­le­mää­rät saat­ta­vat ol­la pie­nen­ty­neet, mut­ta ra­has­sa mi­ta­ten nii­den myyn­ti ei ole muut­tu­nut ai­em­mas­ta, ar­vi­oi K-kaup­pi­as Mik­ko Kar­mak­ka Hel­sin­gin K-Mar­ket Ro­bas­ta.

Vah­vem­pien al­ko­ho­li­juo­mien tulo hyl­lyl­le näyt­täi­si siis vä­hen­tä­neen mie­dom­pien me­nek­kiä ai­na­kin K-Mar­ket Ro­bas­sa.

Lid­lin os­to­pääl­lik­kö Ar­to Läh­des­mä­ki puo­les­taan ker­toi STT:lle säh­kö­pos­tit­se, et­tä al­ko­ho­li­juo­mien uu­det yli 5,5-pro­sent­ti­set tuot­teet ovat he­rät­tä­neet asi­ak­kai­den kiin­nos­tuk­sen.

– Nii­den myyn­ti on yl­lät­tä­nyt po­si­tii­vi­ses­ti. Eri­tyi­ses­ti vaa­le­at ja ke­vy­et vii­nit ovat ol­leet suo­sit­tu­ja.

Läh­des­mä­en mu­kaan mui­den al­ko­ho­li­tuot­tei­den myyn­ti on py­sy­nyt Lid­lis­sä al­ku­ke­sän ylei­ses­ti ot­ta­en mel­ko ta­sai­se­na.

---

Kor­jat­tu klo 18.03: Ju­tun alus­sa kyse vain Al­kon myy­mäs­tä al­ko­ho­lis­ta, ei al­ko­ho­lin ko­ko­nais­myyn­nis­tä.