Ee­va Nik­ki­lä-Kii­pu­la / STT

Ope­tu­sa­lan Am­mat­ti­jär­jes­tö OAJ ja Kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­a­lu­e­työ­nan­ta­jat KT ovat huo­lis­saan ai­kuis­kou­lu­tus­tu­en lak­kaut­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­teen eten­kin kas­va­tus-, ope­tus- ja so­te­a­lal­la. Lak­kau­tet­ta­van mal­lin ti­lal­le tu­li­si jär­jes­tö­jen mie­les­tä luo­da uu­si kor­vaa­va mal­li.

Ny­ky­mal­li­nen ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki on päät­ty­mäs­sä ke­säl­lä.

Työ­mi­nis­te­ri Ar­to Sa­to­nen (kok.) sa­noi tors­tai­na edus­kun­nan ky­se­ly­tun­nil­la kut­su­neen­sa so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ja ope­tu­sa­lan jär­jes­tö­jä sekä työ­nan­ta­ja- et­tä työn­te­ki­jä­puo­lel­ta neu­vot­te­luun. Sii­nä ha­e­taan mah­dol­li­ses­ti va­kuu­tus­poh­jal­ta rat­kai­su­ja sii­hen, mi­ten näi­den alo­jen si­säi­nen kou­lu­tus voi­daan jat­kos­sa te­hok­kaas­ti jär­jes­tää. Pyö­re­än pöy­dän kes­kus­te­lu käy­dään myö­hem­min täs­sä kuus­sa.

OAJ:ssä suh­tau­du­taan erit­täin tyr­mis­ty­nee­nä ai­kuis­kou­lu­tus­tu­en lak­kaut­ta­mi­seen, sa­noo jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja Ka­ta­ri­na Mur­to.

– Näin sik­si, et­tä meil­lä esi­mer­kik­si lä­hes puo­let eri­tyi­so­pet­ta­jis­ta on pä­te­vöi­ty­nyt ai­kuis­kou­lu­tus­tu­en avul­la, ja meil­lä on täl­lä­kin het­kel­lä iso pula eri­tyi­so­pet­ta­jis­ta.

Eri­no­mais­ta on Mur­ron mu­kaan se, et­tä hal­li­tuk­sel­la on val­mis­te­lus­sa op­pi­mi­sen tuen uu­dis­ta­mi­nen. Se ei kui­ten­kaan tule on­nis­tu­maan, el­lei saa­da riit­tä­väs­ti eri­tyi­so­pet­ta­jia, hän li­sää.

Hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­hes­sä osoi­tet­tiin 10 mil­joo­naa eu­roa eri­tyi­so­pet­ta­jil­le ja sai­raan­hoi­ta­jil­le.

– Se on tie­tys­ti myön­tei­nen asia, mut­ta si­näl­lään kyl­lä hy­vin­kin pie­ni. Ei­hän se tule mei­dän nä­ke­myk­sem­me mu­kaan riit­tä­mään. Nyt on vie­lä var­hais­ta ar­vi­oi­da, mi­ten sitä käy­tän­nös­sä to­teu­te­taan. Joka ta­pauk­ses­sa meil­lä ope­tu­sa­lal­la on käy­tet­ty ai­kuis­kou­lu­tus­tu­kea muu­hun­kin kuin eri­tyi­so­pet­ta­jak­si pä­te­vöi­ty­mi­seen.

Mur­to pai­not­taa, et­tä Suo­mes­sa täy­tyy var­mis­taa myös jat­ko­kou­lut­tau­tu­mi­nen ope­tu­sa­lan si­säl­lä ja alal­le jat­kos­sa­kin. Hä­nen mu­kaan­sa esi­mer­kik­si opin­to-oh­jaa­jat ovat tä­hän as­ti hyö­dyn­tä­neet ai­kuis­kou­lu­tus­tu­kea.

– Kun ke­hys­rii­hi­pää­tök­sen mu­kaan (raha) koh­den­tui­si ope­tu­sa­lal­la ai­no­as­taan eri­tyi­so­pet­ta­jil­le, niin se on lii­an sup­pea.

OAJ osal­lis­tuu työ­mi­nis­te­rin kool­le kut­su­maan pyö­re­än pöy­dän neu­vot­te­lui­hin. Mur­ron mu­kaan vie­lä on täy­sin au­ki, mitä Sa­to­sen mai­nit­se­ma mah­dol­li­nen va­kuu­tus­kas­sa­mal­li tu­lee tar­koit­ta­maan.

– Tie­tys­ti on myön­teis­tä, et­tä työ­mi­nis­te­ril­lä on asia poh­din­nas­sa, ja et­tä hän ym­mär­tää työ­voi­ma­pu­la­haas­teet ope­tu­sa­lal­la­kin. Mut­ta meil­lä on ai­ka va­rauk­sel­li­nen suh­tau­tu­mi­nen va­kuu­tus­kas­sa-ajat­te­luun. Kyl­lä mei­dän läh­tö­koh­tam­me on, et­tä pi­täi­si saa­da ko­ko­naan uu­si kor­vaa­va mal­li ai­kuis­kou­lu­tu­en ti­lal­le, joka oli­si riit­tä­väs­ti ra­hoi­tet­tu myös val­ti­o­val­lan toi­mes­ta, huo­mi­oi­si työ­voi­ma­pu­la-alat ja ope­tu­sa­lan laa­jem­min­kin ja kou­lut­tau­tu­mi­sen tar­peen, Mur­to sa­noo.

Hä­nen mu­kaan­sa opet­ta­ja­pu­laa ei ole va­raa laa­jen­taa Suo­mes­sa.

– Täy­tyy pi­tää kai­kin kei­noin kiin­ni sii­tä, et­tä meil­lä on kel­poi­sia opet­ta­jia ja et­tä heil­lä on mah­dol­li­suus tu­el­la myös jat­ko­kou­lut­tau­tua, hän li­sää.

Kou­lu­tus­mää­rien ar­vi­oi­mi­sek­si Suo­meen täy­tyi­si Mur­ron mu­kaan pe­rus­taa opet­ta­ja­re­kis­te­ri. Täl­löin tut­ki­tun tie­don pe­rus­teel­la voi­tai­siin ar­vi­oi­da tar­vit­ta­via kou­lu­tus­mää­riä ja osat­tai­siin koh­den­taa ta­lou­del­li­set pa­nos­tuk­set oi­kein, Mur­to sa­noo.

Kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­a­lu­e­työ­nan­ta­jat KT pi­tää to­del­la tär­ke­ä­nä ai­kuis­kou­lu­tus­tu­en kor­vaa­vaa mal­lia sen lak­kaut­ta­mi­sen ti­lal­le, sa­noo KT:n neu­vot­te­lu­joh­ta­ja An­na Kuk­ka.

– Ny­kyis­tä ai­kuis­kou­lu­tus­tu­kea on käy­tet­ty eni­ten ni­me­no­maan so­si­aa­li- ja ter­veys-, var­hais­kas­va­tus-, ope­tus- ja pe­las­tu­sa­loil­la, joil­la on osaa­ja­pu­laa. Olem­me huo­lis­sam­me sii­tä, mikä vai­ku­tus tuen lak­kaut­ta­mi­sel­la on hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­teen, Kuk­ka sa­noo.

KT jul­kis­ti yh­des­sä yk­si­tyis­tä sote-, kas­va­tus- sekä kou­lu­tu­sa­laa edus­ta­vien työ­nan­ta­ja­jär­jes­tö­jen HALI ry:n ja Si­vis­ty­sa­la ry:n kans­sa vii­me kuus­sa jul­ki­lau­su­man, jos­sa pai­no­tet­tiin, et­tä tuen lak­kau­tus il­man kor­vaa­vaa jär­jes­tel­mää voi pa­hen­taa kriit­ti­ses­ti sote-, kas­va­tus- ja ope­tu­sa­lan jo en­nes­tään va­ka­vaa työ­voi­ma­pu­laa.

Kuk­ka muis­tut­taa, et­tä ke­hys­rii­hes­sä mai­nit­tiin 10 mil­joo­naa eu­roa, mut­ta ei tar­kem­min ker­rot­tu sii­tä, mi­ten se koh­den­tui­si tai mi­ten sitä käy­tet­täi­siin.

– Toki on sa­not­ta­va, et­tä 10 mil­joo­naa tar­pee­seen näh­den on riit­tä­mä­tön. Jos aja­tel­laan, et­tä täl­lä het­kel­lä ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki ra­hoi­te­taan työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­suis­ta ja työl­li­syys­ra­has­ton kaut­ta ni­me­no­maan työ­nan­ta­jien ja pal­kan­saa­jien ra­hoit­ta­ma­na, niin nyt tämä val­ti­on 10 mil­joo­naa on tar­pee­seen näh­den riit­tä­mä­tön, Kuk­ka sa­noo.

KT on hä­nen mu­kaan­sa esit­tä­nyt, et­tä tä­män­het­kis­tä työl­li­syys­ra­has­ton kaut­ta hal­lin­noi­ta­vaa ai­kuis­kou­lu­tus­tu­kea pys­ty­tään edel­leen ke­hit­tä­mään ny­kyi­sen jär­jes­tel­män poh­jal­ta.

Tä­hän as­ti ai­kuis­kou­lu­tus­tu­kea on ra­hoi­tet­tu vuo­sit­tain noin 178 mil­joo­naa eu­roa työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­suis­ta. Tu­kea on käyt­tä­nyt vuo­sit­tain hie­man yli 30 000 ih­mis­tä.

– Yk­sis­tään so­te­a­lal­la yli 10 000 eri am­mat­ti­ryh­män edus­ta­jaa on käyt­tä­nyt ai­kuis­kou­lu­tus­tu­kea vuo­sit­tain, Kuk­ka sa­noo.

Pal­jon tuen käyt­tä­jiä on ol­lut myös muun mu­as­sa var­hais­kas­va­tuk­sen ja ope­tuk­sen puo­lel­la.

Kuk­ka pai­not­taa, et­tä nyt tar­vi­taan py­sy­vä ra­hoi­tu­sinst­ru­ment­ti ai­kuis­kou­lu­tus­tu­en tu­ke­mi­seen.

– Jos teet pää­tök­sen ha­keu­tua mon­ta vuot­ta kes­tä­vään tut­kin­non suo­rit­ta­mi­seen, niin ke­hys­rii­hes­sä pää­tet­ty 10 mil­joo­naa on kä­sit­tääk­se­ni ker­ta­luon­tei­nen, joka ei tuo jat­ku­vuut­ta. Ih­mi­set jou­tu­vat kui­ten­kin suun­nit­te­le­maan kou­lut­tau­tu­mis­ta ja kou­lu­tuk­sen ai­kais­ta toi­meen­tu­loa ai­ka pit­käl­lä ai­ka­tau­lul­la omas­sa elä­mäs­sään, Kuk­ka sa­noo.