STT–AFP

Eu­roo­pan jal­ka­pal­lo­liit­to Ue­fa il­moit­ti maa­nan­tai­na, et­tä se on avan­nut ku­rin­pi­to­toi­met Ser­bi­an jal­ka­pal­lo­liit­toa koh­taan kos­kien ser­bi­a­lais­kan­nat­ta­jien käy­tös­tä sun­nun­tai­na käy­dys­sä jal­ka­pal­lon mies­ten EM-ki­so­jen ot­te­lus­sa, jos­sa Ser­bia hä­vi­si Eng­lan­nil­le 0–1. Syyt­tei­siin kuu­lu­vat "esi­nei­den heit­tä­mi­nen" sekä "ur­hei­lu­ta­pah­tu­maan so­pi­mat­to­man vies­tin vä­lit­tä­mi­nen".

Ue­fan val­von­ta-, etiik­ka- ja ku­rin­pi­to­e­lin esit­tää asi­as­ta pää­tök­sen­sä myö­hem­min.

Ser­bi­an ja Ko­so­von jal­ka­pal­lo­lii­tot sen si­jaan te­ki­vät Ue­fal­le va­li­tuk­set toi­sis­taan kos­kien sa­man ot­te­lun ta­pah­tu­mia. Ser­bia väit­ti va­li­tuk­ses­saan ko­so­vo­lai­sen toi­mit­ta­jan teh­neen al­ba­ni­a­lai­sen na­ti­o­na­lis­ti­sen kyl­tin, kun taas Ko­so­von va­li­tus kos­ki ser­bi­a­lais­fa­nien "ra­sis­ti­sia vies­te­jä".

Ko­so­vo syyt­ti va­li­tuk­ses­saan Ser­bi­an kan­nat­ta­jia "li­puis­ta, is­ku­lau­seis­ta sekä lau­luis­ta, joil­la oli po­liit­ti­nen, so­vi­nis­ti­nen ja ra­sis­ti­nen vies­ti" ja vaa­ti Ue­fal­ta tiuk­ko­ja toi­men­pi­tei­tä maa­ta vas­taan. Mo­lem­pien mai­den mu­kaan ta­pauk­set sat­tui­vat Ser­bi­an ja Eng­lan­nin vä­lis­tä ot­te­lua en­nen, sen ai­ka­na ja sen jäl­keen.

Kah­den Bal­ka­nin maan suh­teet ovat erit­täin ki­re­ät, ei­kä Ser­bia edel­leen­kään tun­nus­ta Ko­so­von it­se­näi­syyt­tä. Ko­so­vo on ol­lut Fi­fan ja Ue­fan jä­sen vuo­des­ta 2016 läh­tien.