Ta­pio Kes­ki­ta­lo / STT

Jal­ka­pal­lon mies­ten EM-lop­pu­tur­naus pyö­räh­tää tä­nään Münche­nis­sä käyn­tiin isän­tä­maa Sak­san ja Skot­lan­nin vä­li­sel­lä ot­te­lul­la. Suo­men ai­kaa kel­lo 22 al­ka­vas­ta ot­te­lus­ta käyn­nis­tyy ur­hei­lun suur­ta­pah­tu­ma, joka hui­pen­tuu Ber­lii­nis­sä 14. hei­nä­kuu­ta pe­lat­ta­vaan fi­naa­liin.

Sak­sa on yk­si voit­ta­ja­suo­si­keis­ta, vaik­ka sen tuo­reim­mat ar­vo­tur­nauk­set ovat päät­ty­neet pet­ty­myk­siin. Edel­li­ses­sä EM-tur­nauk­ses­sa Sak­san urak­ka lop­pui nel­jän­nes­vä­lie­ris­sä, ja kak­sis­sa vii­me MM-ki­sois­sa maa jäi al­ku­loh­koon.

Sak­sa pe­laa Skot­lan­nin, Sveit­sin ja Un­ka­rin kans­sa sa­mas­sa al­ku­loh­kos­sa, jos­ta sen pi­täi­si kai­ken jär­jen mu­kaan men­nä jat­koon.

Mo­nis­sa pa­pe­reis­sa Rans­ka ja Eng­lan­ti ovat Sak­saa­kin suu­rem­pia voit­ta­ja­suo­sik­ke­ja. Myös esi­mer­kik­si Por­tu­ga­lil­la on en­nak­koon to­del­la vah­va jouk­kue. Sa­nan­sa lie­nee sa­not­ta­va­na myös muun mu­as­sa Es­pan­jal­la, Hol­lan­nil­la ja ita­li­al­la, joka on hal­lit­se­va Eu­roo­pan mes­ta­ri.

– Tämä Ita­li­an jouk­kue on ali­ar­vos­tet­tu ja erit­täin kil­pai­lu­ky­kyi­nen, saa­pas­maan en­ti­nen täh­ti­maa­li­vah­ti Gi­an­lui­gi Buf­fon to­te­si AFP:n mu­kaan.

Tä­män­ker­tai­nen jal­ka­pal­lo­juh­la on hy­vin eri­lai­nen ta­pah­tu­ma edel­li­seen EM-tur­nauk­seen ver­rat­tu­na.

Nyt Eu­roo­pan her­ruu­des­ta tais­tel­laan yh­des­sä maas­sa, kun kol­me vuot­ta sit­ten ot­te­lui­ta oli eri puo­lil­la Eu­roop­paa. Vii­me ker­ral­la tur­naus pe­lat­tiin ko­ro­na­ra­joi­tus­ten kes­kel­lä, ja ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin vuo­si al­ku­pe­räis­tä suun­ni­tel­maa myö­hem­min.

Tur­naus­jär­jes­tä­jät toi­vo­vat, et­tä sak­sa­lai­set in­nos­tui­si­vat maa­jouk­ku­ees­taan sa­mal­la lail­la kuin vuo­den 2006 MM-ko­ti­ki­sois­sa.

Sak­sa on jal­ka­pal­lo­hul­lu maa, mut­ta mo­nien fa­nien suu­rin in­to­hi­mon koh­de ovat seu­ra­jouk­ku­eet. Maa­jouk­ku­een suo­si­o­ta ei­vät ole vii­me vuo­si­na ai­na­kaan nos­ta­neet hei­kot pe­lie­si­tyk­set ja Sak­san jal­ka­pal­lo­liit­toon liit­ty­vät ko­hut.

Mas­sii­vi­sis­ta la­ji­pe­rin­teis­tään ja lu­kui­sis­ta huip­pu­pe­laa­jis­taan huo­li­mat­ta Eng­lan­ti ei ole kos­kaan voit­ta­nut mies­ten EM-kul­taa. Edel­li­sis­sä EM-ki­sois­sa mes­ta­ruus oli to­del­la lä­hel­lä, mut­ta Eng­lan­ti hä­vi­si fi­naa­lis­sa Ita­li­al­le ran­gais­tus­pot­ku­kil­pai­lus­sa.

Eng­lan­nin tä­män­ker­tai­nen mie­his­tö pur­su­aa eten­kin hyök­käys­suun­taan laa­tua, jo­ten pää­val­men­ta­ja Ga­reth South­ga­tel­la oli va­raa pu­dot­taa EM-jouk­ku­ees­taan Jack Gre­a­lis­hin kal­tai­sia iso­ja ni­miä.

– Ha­lu­am­me teh­dä his­to­ri­aa, Eng­lan­nin kes­ki­kent­tä­pe­laa­ja Dec­lan Rice tii­vis­ti hil­jat­tain AFP:n mu­kaan.