Pet­te­ri Iko­nen / STT

Suo­men mies­ten jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een kau­si on ol­lut kak­si­ja­koi­nen.

Syys­puo­len kah­des­sa EHT-tur­nauk­ses­sa Lei­jo­nat voit­ti vain kak­si ot­te­lua kuu­des­ta. Hel­mi­kuun EHT-tur­nauk­ses­ta läh­tien Suo­mi on voit­ta­nut 11 ot­te­lua 12:sta ja läh­tee tä­nään Tshe­kis­sä käyn­nis­ty­viin MM-kil­pai­lui­hin vah­vas­sa myö­tä­tuu­les­sa. Lei­jo­nat haas­taa ki­sai­sän­nän kel­lo 21.20 Suo­men ai­kaa al­ka­vas­sa ot­te­lus­sa.

– Se vai­kut­taa ai­na jouk­ku­een us­koon omaan te­ke­mi­seen, kun on voi­tet­tu ai­ka mon­ta pe­liä vii­me ai­koi­na, pää­val­men­ta­ja Juk­ka Ja­lo­nen tuu­mi Pra­has­sa har­joi­tuk­sien jäl­keen.

– Pe­lit ovat ol­leet hy­viä jouk­ku­ei­ta vas­taan. Vas­tas­sa ei ole ol­lut edes kes­ki­ta­son jouk­ku­ei­ta vaan mi­ta­lieh­dok­kai­ta, Eu­roo­pan par­hai­ta ryh­miä. Olem­me pys­ty­neet kään­tä­mään ne maa­lin voi­toik­si.

Tut­tu­jen EHT-vas­tus­ta­jien Ruot­sin, Sveit­sin ja Tshe­kin li­säk­si Suo­mi koh­ta­si ke­vään MM-lei­ri­tyk­ses­sä vii­me MM-kil­pai­lu­jen prons­si­mi­ta­lis­tin Lat­vi­an ja voit­ti sen­kin. Ke­vät­puo­len voi­tois­ta pe­rä­ti vii­si tuli maa­lin ja nel­jä kah­den maa­lin erol­la.

– On iso ero hä­vi­ää­kö maa­lil­la vai voit­taa­ko maa­lil­la. Meil­lä on vah­va us­ko, et­tä vaik­ka olem­me jat­kos­sa­kin ko­vis­sa pai­kois­sa, voim­me nous­ta ta­kaa-ajo­a­se­mas­ta ta­soi­hin ja voit­taa pe­le­jä, kun vain olem­me kär­si­väl­li­siä ja us­kom­me omaan jut­tuun, Ja­lo­nen paa­lut­ti.

Vii­mei­set ar­vo­kil­pai­lun­sa Lei­jo­nien pää­val­men­ta­ja­na aloit­ta­va Ja­lo­nen tie­tää, et­tei hyvä val­mis­ta­va jak­so ta­kaa yh­tään pis­tet­tä MM-kil­pai­lu­jen seit­se­män ot­te­lun al­ku­sar­jaan.

– Noil­la pe­leil­lä ei ole voit­ta­nut ke­tään tääl­lä (MM-kil­pai­luis­sa), mut­ta mie­luum­min näin päin kuin et­tä oli­sim­me hä­vin­neet. Tie­däm­me, mitä osaam­me ei­kä tar­vit­se hir­ve­äs­ti muut­taa asi­oi­ta.

Toi­saal­ta tap­pi­ot val­mis­ta­vis­ta ot­te­luis­ta ei­vät py­säy­tä kul­ta­ju­naa. Kak­si vuot­ta sit­ten Ja­lo­sen Lei­jo­nat hä­vi­si nel­jä ot­te­lua pe­räk­käin en­nen MM-kil­pai­lu­ja ja juh­li muu­ta­maa viik­koa myö­hem­min maa­il­man­mes­ta­ruut­ta Tam­pe­reel­la.

Nyt Suo­mi haas­taa ki­sai­sän­tä Tshe­kin heti en­sim­mäi­ses­sä ot­te­lus­sa.

– Hie­noa pääs­tä aloit­ta­maan ko­ti­jouk­ku­et­ta vas­taan. Ko­ti­jouk­ku­eel­la on ko­vat pai­neet, ku­ten ai­na. Tupa on täyn­nä ja me­te­li mel­koi­nen. Pe­lis­sä ei ole sel­ke­ää en­nak­ko­suo­sik­kia.

Pra­has­sa pe­lat­ta­vas­sa A-loh­kos­sa pe­la­taan ai­em­min päi­väl­lä kel­lo 17.20 ot­te­lu Sveit­si–Nor­ja. Ost­ra­vas­sa pe­lat­ta­vas­sa B-loh­kos­sa lät­ki­tään ot­te­lut Slo­va­kia–Sak­sa ja Ruot­si–Yh­dys­val­lat.