Min­ja Vii­ta­nen / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Win­ni­peg Jets päi­hit­ti en­sim­mäi­ses­sä pu­do­tus­pe­lis­sään Co­lo­ra­do Ava­lanc­hen lu­vuin 7–6.

Co­lo­ra­don pai­das­sa pe­laa­val­le Art­tu­ri Leh­ko­sel­le ker­tyi usei­ta lau­kauk­sia ja myös yk­si täy­so­su­ma, kun hän vii­meis­te­li yli­voi­ma­maa­lin kol­man­nes­sa eräs­sä.

Co­lo­ra­don Mik­ko Ran­ta­nen nap­pa­si ot­te­lus­ta it­sel­leen kak­si syöt­tö­pis­tet­tä. Li­säk­si jouk­ku­e­to­ve­rit Leh­ko­nen ja Joel Ki­vi­ran­ta kir­jaut­ti­vat kum­pi­kin yh­den syöt­tö­pis­teen.

Jouk­ku­eet koh­taa­vat pu­do­tus­pe­li­kier­rok­sel­laan seu­raa­van ker­ran var­hain kes­ki­viik­ko­na Suo­men ai­kaa. Jat­ko­paik­ka ir­to­aa nel­jäl­lä voi­tol­la.

New York Ran­ger­sin ja Was­hing­ton Ca­pi­tal­sin vä­li­nen pu­do­tus­pe­li­a­vaus puo­les­taan päät­tyi ne­wy­or­ki­lais­ten voit­toon.

Maa­lit­to­man en­sim­mäi­sen erän jäl­keen ko­ti­jouk­kue luis­te­li it­sen­sä 3–1-joh­toon toi­sen erän lop­puun men­nes­sä. Pää­tö­se­räs­sä Ran­ger­sin yh­dys­val­ta­lais­hyök­kää­jä Chris Krei­der vii­meis­te­li voit­to­lu­ke­mik­si 4–1.

Ran­ger­sin ri­veis­sä pe­laa­va Kaa­po Kak­ko jäi ot­te­lus­sa te­ho­pis­teit­tä.