Veik­ko Nur­mi­nen / STT

Mies­ten jal­ka­pal­lon EM-ki­so­jen pu­do­tus­pe­li­vai­he käyn­nis­tyy lau­an­tai­na. Loh­ko­voit­ta­jik­si nou­si­vat Sak­sa, Es­pan­ja, Eng­lan­ti, Itä­val­ta, Ro­ma­nia sekä Por­tu­ga­li.

Kro­a­ti­an kar­siu­tu­mi­nen jat­ko-ot­te­luis­ta oli iso yl­lä­tys. Yl­lät­tä­jä­jouk­ku­eek­si nou­si Ge­or­gia, joka ete­ni en­sim­mäi­sis­sä ar­vo­ki­sois­saan pu­do­tus­pe­li­vai­hee­seen.

Nel­jän­nes­vä­lie­ris­sä koh­taa­vat ki­so­jen 16 pa­ras­ta jouk­ku­et­ta. Nel­jän­nes­vä­lie­rät päät­ty­vät tiis­tai­na.

Usea jal­ka­pal­lon mah­ti­maa ali­suo­rit­ti pe­lil­li­ses­ti al­ku­loh­kon ot­te­luis­sa, mut­ta Es­pan­jan ko­ko­nais­val­tai­nen suo­ri­tus­ta­so oli kor­ke­al­la. B-loh­kon voit­ta­ja kaa­toi al­ku­loh­kos­sa Kro­a­ti­an, Ita­li­an sekä Al­ba­ni­an.

Yh­dek­sän pis­tet­tä maa­lie­rol­la 5–0 ker­too van­kas­ta suo­ri­tus­ta­sos­ta. 4–3–3-ryh­mi­tyk­sel­lä pe­laa­va Es­pan­ja tuli ta­ka­vuo­si­na tun­ne­tuk­si näyt­tä­vä­nä ar­tis­ti­jouk­ku­ee­na, mut­ta vii­meis­ten vuo­sien ai­ka­na Es­pan­jan pe­liin on löy­ty­nyt kär­si­väl­li­syyt­tä ja li­sää puo­lus­tus­tah­toa.

Ko­koon­pa­nos­ta ei Es­pan­jan me­nes­tys jää kiin­ni, sil­lä tai­toa, no­peut­ta ja juo­nik­kuut­ta löy­tyy rop­pa­kau­pal­la. Al­ku­loh­kon on­nis­tu­jia oli­vat Fa­bi­an Ruiz, Rod­ri eli Rod­ri­go Her­nan­dez sekä Da­niel Car­va­jal.

Es­pan­jan mah­dol­li­nen kom­pas­tus­ki­vi on var­man maa­lin­te­ki­jän puu­te. Al­va­ro Mo­ra­ta on par­haim­mil­laan hyvä maa­lin­te­ki­jä, mut­ta At­le­ti­co Mad­ri­dia edus­ta­va hyök­kää­jä tuh­laa lii­kaa huip­pu­paik­ko­ja.

Nel­jän­nes­vä­lie­räs­sä Es­pan­ja koh­taa ki­so­jen yl­lät­tä­jä­maan Ge­or­gi­an. En­nak­ko­suo­si­kin pai­neet ovat sel­vät, mut­ta vah­va pe­lil­li­nen suo­ri­tus­ta­so on Ge­or­gi­al­le lii­an iso pala pur­ta­vak­si. Jos Es­pan­ja pys­tyy jat­ka­maan hy­väl­lä it­se­luot­ta­muk­sel­la, on se al­ku­loh­kon pe­rus­teel­la yk­si ki­so­jen mes­ta­ri­suo­si­keis­ta va­kuut­ta­vas­ti pe­lan­neen Sak­san ohel­la.

Nel­jän­nes­vä­lie­riin läh­det­tä­es­sä use­an kär­ki­maan suo­ri­tus­ta­so on hä­mä­rän pei­tos­sa.

Eng­lan­nin peli oli al­ku­loh­kos­sa mie­li­ku­vi­tuk­se­ton­ta ja en­nal­ta-ar­vat­ta­vaa, Ita­li­an hyök­käys­pe­li tak­kui­li ja Rans­kan tu­lok­sen­te­ko­vas­tuu on lii­kaa Ky­li­an Mbap­pen har­teil­la. Por­tu­ga­lin jouk­kue oli tur­hau­tu­nut, ja eri­tyi­ses­ti Cris­ti­a­no Ro­nal­don ele­kie­li loh­kon pää­tö­sot­te­lus­sa he­rät­ti huol­ta por­tu­ga­li­lais­ten kes­kuu­des­sa.

D-loh­kon voit­ta­ja Itä­val­ta on po­ten­ti­aa­li­nen yl­lä­tys­jouk­kue. Jouk­kue osoit­ti al­ku­loh­kos­sa hui­maa ve­ny­mis­ky­kyä ja avain­pe­laa­jat Mar­cel Sa­bit­zer, Chris­toph Baum­gart­ner sekä Mar­ko Ar­nau­to­vic pe­laa­vat kor­ke­al­la it­se­luot­ta­muk­sel­la.

Hol­lan­nil­la on myös sa­nan­sa sa­not­ta­va­na. Pu­do­tus­pe­li­kaa­vio on Hol­lan­nin mie­leen, sil­lä jos Hol­lan­ti voit­taa Ro­ma­ni­an, se koh­taa seu­raa­vas­sa vai­hees­sa Itä­val­ta–Turk­ki-ot­te­lu­pa­rin voit­ta­jan.

Lau­an­tai 29.6. klo 19 Sveit­si–Ita­lia

Lau­an­tai 29.6. klo 22 Sak­sa–Tans­ka

Sun­nun­tai 30.6. klo 19 Eng­lan­ti–Slo­va­kia

Sun­nun­tai 30.6. klo 22 Es­pan­ja–Ge­or­gia

Maa­nan­tai 1.7. klo 19 Rans­ka–Bel­gia

Maa­nan­tai 1.7. klo 22 Por­tu­ga­li–Slo­ve­nia

Tiis­tai 2.7. klo 19 Ro­ma­nia–Hol­lan­ti

Tiis­tai 2.7. klo 22 Itä­val­ta–Turk­ki