STT

Il­vek­sen iko­ni Ee­me­li Suo­mi nou­si maa­nan­tai­na par­ras­va­loi­hin sil­loin kun Il­ves sitä eni­ten tar­vit­si. Suo­mi toi jää­kiek­ko­lii­gan run­ko­sar­jan kak­ko­sen Il­vek­sen mu­kaan puo­li­vä­lie­rien voit­to­tais­te­luun Kal­Paa vas­taan te­ke­mäl­lä jat­ko­a­jal­la 64. mi­nuu­til­la 3–2-maa­lin.

– Ei täs­sä vie­lä mi­tään pak­ko­voi­ton pai­net­ta ol­lut. Oli­si ol­lut va­raa vie­lä ker­ran hä­vi­tä, Suo­mi kuit­ta­si.

Kym­me­nen vii­me vuo­den ai­ka­na on 32 ker­ras­ta vain ker­ran jouk­kue nous­sut sar­jan voit­toon, jos se on ol­lut tap­pi­ol­la 0–2, ku­ten Il­ves nyt oli. Koko lii­gan his­to­ri­as­sa on vain yh­den ker­ran jouk­kue nous­sut 0–3:sta voit­toon. Sen teki Blues juu­ri Kal­Paa vas­taan vuon­na 2012.

Kaik­ki kol­me ot­te­lua ovat siis men­neet jat­ko­e­rään. Se ker­too pien­ten mar­gi­naa­lien ot­te­luis­ta.

– Pi­tää vain us­koa omaan jut­tuun, ja pi­tää ol­la ly­hyt muis­ti, Suo­mi tii­vis­ti.

Joo­na Iko­nen teki tär­ke­än avaus­maa­lin lau­ko­mal­la lä­hel­tä ylös. Pää­tö­se­räs­sä Kal­Pa meni joh­toon­kin, mut­ta San­te­ri Vir­ta­nen ta­soit­ti.

– Pe­la­sim­me hy­vin San­te­rin maa­lin jäl­keen koko lop­pu­a­jan. Sitä pe­liä pi­tää jat­kaa Kuo­pi­os­sa. Hyvä jouk­kue on vas­tas­sa, Suo­mi ko­ros­ti.

Kum­pi­kaan jouk­kue ei teh­nyt maa­lia yli­voi­mal­la.

– Seu­raa­vas­sa pe­lis­sä sit­ten, Suo­mi kuit­ta­si.

Vä­lie­rä­paik­kaan vaa­di­taan nel­jä voit­toa. Il­ves ja Kal­Pa koh­taa­vat seu­raa­vak­si yli­huo­men­na Kal­Pan ko­ti­hal­lis­sa Kuo­pi­os­sa.