STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Co­lo­ra­do Ava­lanc­he voit­ti Win­ni­peg Jet­sin ko­ti­jääl­lään maa­lein 5–1 sun­nun­tain kier­rok­sel­la. Co­lo­ra­don Art­tu­ri Leh­ko­nen tä­räyt­ti avaus­maa­lin, kun ot­te­lua oli pe­lat­tu rei­lut kah­dek­san mi­nuut­tia. Leh­ko­nen oli mu­ka­na myös Va­le­ri Nits­hush­ki­nin 4–1-maa­lis­sa ja ki­laut­ti it­sel­leen syöt­tö­pis­teen.

Nits­hush­kin ta­koi it­sel­leen hat­tu­tem­pun eli kol­me maa­lia il­lan ot­te­lus­sa. Co­lo­ra­don Mik­ko Ran­ta­nen pää­si myös pis­teil­le, kun hän syöt­ti Nits­hush­ki­nin vii­mei­sen maa­lin kol­man­nes­sa eräs­sä.

Co­lo­ra­do joh­taa pu­do­tus­pe­lien avaus­kier­ros­ta Win­ni­pe­gis­tä ot­te­lu­voi­toin 3–1. Jouk­ku­eet koh­taa­vat seu­raa­vak­si tiis­tai­na. Jat­koon pää­see nel­jäl­lä voi­tol­la.

Juu­se Sa­ros tai­tu­roi Nash­vil­le Pre­da­tor­sin maa­lil­la täy­den il­ta­puh­teen sun­nun­tain kier­rok­sel­la Van­cou­ver Ca­nuck­sia vas­taan, mut­ta 20 lau­kaus­ta vas­taa­not­ta­neen suo­ma­lais­vah­din tor­jun­nat ei­vät riit­tä­neet. Van­cou­ver vei ot­te­lun jat­ko­e­räs­sä maa­lein 4–3 ja teki sa­mal­la ryös­tö­ret­ken Nash­vil­len ko­ti­jääl­tä. Van­cou­ver joh­taa nyt pu­do­tus­pe­li­kier­ros­ta ot­te­lu­voi­toin 3–1 ja jouk­ku­ei­den seu­raa­va koh­taa­mi­nen on tiis­tai­na.

Van­cou­ve­rin san­ka­ri oli voit­to­maa­lil­laan Eli­as Lind­holm, kun jat­ko­e­rää oli eh­dit­ty pe­la­ta noin mi­nuut­ti.

Nash­vil­le oli aju­rin­pai­kal­la vie­lä kol­man­nen erän alus­sa, kun Fi­lip Fors­berg teki heti erän alet­tua tau­lul­le lu­ke­mat 3–1.

Van­cou­ver kiri kui­ten­kin rin­nal­le ja ohi. Kol­man­nen erän maa­leis­ta Van­cou­ve­rin pai­das­sa vas­ta­si Brock Bo­e­ser, joka teki sa­mal­la hat­tu­tem­pun. Bo­e­ser vas­ta­si myös jouk­ku­een­sa en­sim­mäi­ses­tä maa­lis­ta, kun ot­te­lu­kel­lo oli eh­ti­nyt ti­kit­tää vas­ta va­jaat kol­me mi­nuut­tia en­sim­mäi­ses­sä eräs­sä.

Nash­vil­le oli lau­kauk­sis­sa kui­ten­kin vas­tus­ta­jaan­sa pa­rem­pi ja jouk­kue lau­koi Van­cou­ver-vah­ti Ar­turs Si­lov­sin maa­lia koh­ti 30 ker­taa.