STT

Mul­ta- ja kom­pos­ti­tuot­teet saat­ta­vat si­säl­tää le­gi­o­nel­la­bak­tee­re­ja, va­roit­taa Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) tie­dot­tees­saan.

Tar­tun­ta­ris­kin vält­tä­mi­sek­si kui­vaa mul­taa tai kom­pos­ti­tuo­tet­ta ei kan­nat­taa pöl­lyt­tää il­maan.

Mul­ta­pus­si kan­nat­taa ava­ta suu­auk­ko kas­vois­ta pois­päin.

Le­gi­o­nel­la voi ai­heut­taa ih­mi­sel­le in­fek­ti­o­tau­din, jota kut­su­taan le­gi­o­nel­loo­sik­si. Jos bak­tee­ri pää­see keuh­koi­hin, se voi ai­heut­taa keuh­ko­kuu­meen.

Suu­rin ris­ki sai­ras­tu­mi­seen on ikään­ty­neil­lä ja ih­mi­sil­lä, joi­den vas­tus­tus­ky­ky on hei­ken­ty­nyt.

Ter­veet ih­mi­set ei­vät yleen­sä sai­ras­tu, vaik­ka al­tis­tui­si­vat­kin bak­tee­ril­le.

THL:n mu­kaan mul­ta oli vii­me vuon­na to­den­nä­köi­nen tar­tun­nan­läh­de vii­des­sä le­gi­o­nel­loo­si­ta­pauk­ses­sa. Kaik­ki­aan tar­tun­to­ja ha­vait­tiin Suo­mes­sa yli 50.