Ot­si­kon ky­sy­myk­siä he­rät­tä­vät ter­mit ovat ly­hen­tei­tä eng­lan­nin­kie­li­sis­tä lau­seis­ta, jot­ka ku­vaa­vat ny­kyih­mi­sen elä­män­ta­paa ja ajan­käyt­töä vas­tak­kai­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta.

FOMO eli ”fear of mis­sing out” voi­daan suo­men­taa pe­lok­si sii­tä, et­tä jää jos­ta­kin pait­si. Jo­ta­kin tär­ke­ää me­nee ohi sil­mien ja kor­vien. Pel­ko pait­si jää­mi­ses­tä ei kui­ten­kaan hel­po­tu sil­lä, et­tä te­kee mah­dol­li­sim­man pal­jon ja yrit­tää mak­si­moi­da te­ke­mi­sen­sä. Ih­mi­nen ei voi kos­kaan saa­da kaik­kea mis­tä hän po­ten­ti­aa­li­ses­ti voi­si naut­tia, tai jos sai­si, hän ei eh­ti­si naut­tia sii­tä kai­kes­ta.

JOMO eli ”joy of mis­sing out” mer­kit­see ai­van päin­vas­tais­ta eli iloa sii­tä, et­tä saa ol­la il­man jo­ta­kin. Se ku­vaa iloa ja mie­li­hy­vää, joka syn­tyy sii­tä, et­tä naut­tii juu­ri sil­lä het­kel­lä te­ke­mis­tään asi­ois­ta ver­taa­mat­ta nii­tä mui­hin ja mui­den muka jän­nit­tä­vim­piin te­ke­mi­siin.

FOMO on sa­la­ka­va­las­ti mie­leem­me ujut­tau­tu­va tun­ne­pe­räi­nen il­miö, jomo taas sen jär­ki­pe­räi­nen vas­ti­ne. Se vaa­tii tie­tois­ta pää­tös­tä ja si­tou­tu­mis­ta so­met­to­miin het­kiin tai vaik­ka­pa vain yh­den asi­an te­ke­mi­seen ker­ral­la. Se mer­kit­see roh­keut­ta hy­pä­tä pois fo­mon ora­van­pyö­räs­tä sekä us­kal­lus­ta teh­dä va­lin­to­ja ja kes­kit­tyä lä­hel­lä ole­viin ar­ki­siin, pie­niin, mut­ta mer­kit­se­viin asi­oi­hin.

Edel­li­sel­lä vii­kol­la al­koi kirk­ko­vuo­des­sa paas­to­nai­ka, joka on ai­kaa, jol­loin si­nut ja mi­nut kut­su­taan miet­ti­mään elä­mäm­me asi­oi­den tär­keys­jär­jes­tys­tä.

Paas­to­nai­ka kut­suu jok­si­kin ai­kaa ir­tau­tu­maan ny­ky­e­lä­män kii­rees­tä ja mo­ni­tou­hui­suu­des­ta. Näis­tä luo­pu­mi­sen ilon kaut­ta voi löy­tää jo­tain toi­sen­lais­ta. Rau­hoit­tu­mis­ta, py­säh­ty­mis­tä, hil­jen­ty­mis­tä. Voi myös kuul­la si­sim­mäs­sään sen tär­keim­män eli Ju­ma­lan kut­sun ja pu­hut­te­lun.

Las­se Vap­pu­la

Kap­pa­lai­nen, Nak­ki­lan seu­ra­kun­ta

Lasse Vappula

Lasse Vappula