Kou­lu­ver­kos­ton su­pis­ta­mi­nen he­rät­tää ky­sy­myk­siä päät­tä­jien ar­vo­maa­il­mas­ta.

Lai­naus Rau­man Stra­te­gi­as­ta: "Uut­ta on myös sel­ke­än koh­de­ryh­män ni­me­ä­mi­nen. Nuo­ret ai­kui­set ja lap­si­per­heet saa­vat nyt eri­tyis­huo­mi­on." Tämä sat­tuu ja ko­vaa. Las­tem­me kou­lu­mat­ka kas­vaa 500 met­ris­tä kym­me­neen ki­lo­met­riin tä­män eri­tyis­huo­mi­on an­si­os­ta.

Lap­set on tu­le­vai­suus ja tä­ten hei­dän tu­li­si ol­la yh­teis­kun­nan tär­kein in­ves­toin­ti. Häm­men­tä­vää kyl­lä, päät­tä­jät tätä ei­vät ky­ke­ne nä­ke­mään.

Ky­lä­kou­lu­jen hä­vit­tä­mi­nen on ol­lut Rau­man agen­da­na jo vuo­sia, mitä eri­lai­sim­piin syi­hin ve­do­ten. Ny­kyi­nen syy on op­pi­las­mää­rien pie­ne­ne­mi­nen, sil­lä vuo­sien 2020–2030 vä­lil­lä ala­kou­lu­lais­ten mää­rä vä­he­nee 660 lap­sel­la. Syn­ty­vyy­den las­ku on ol­lut tren­di­nä jo jon­kin ai­kaa, mut­ta mitä asi­an eteen on teh­ty? Rau­man kau­pun­ki ei ole tu­ke­nut lap­si­per­hei­tä pal­ve­luil­la, ja nyt nii­tä vä­hen­ne­tään en­ti­ses­tään! Rau­man Stra­te­gi­an mu­kaan kau­pun­gis­ta luo­daan elin­voi­mais­ta sekä pi­to­voi­mais­ta kau­pun­kia. Mi­ten tämä ala­kou­lu­ver­kos­ton su­pis­ta­mi­nen ede­saut­taa elin­voi­mai­sen Rau­man luo­mi­ses­sa? Elin­voi­mai­suu­teen vai­kut­taa suun­nat­to­mas­ti kau­pun­gin asut­ta­mi­nen joka puo­lel­la, ei vain kes­kus­tas­sa ja poh­joi­sel­la puo­lel­la.

Ky­lä­kou­lun mer­ki­tys pie­nen lap­sen op­pi­mi­sel­le, kas­vul­le sekä tur­van tun­teel­le on hy­vin suu­ri. Pie­net luok­ka­koot ede­saut­ta­vat op­pi­mis­ta yk­si­löl­li­sem­män tuen tar­jo­a­mi­sen mah­dol­li­suu­den vuok­si.

Ko­din lä­hel­lä ole­va kou­lu tu­kee lap­sen ter­veyt­tä mah­dol­lis­ta­mal­la kou­lu­mat­kan tait­ta­mi­sen kä­vel­len, pyö­räl­lä, kep­pa­ril­la tai tal­vel­la jopa pot­ku­kelk­kail­len. Kou­lul­le voi läh­teä va­paa-ajal­la pe­laa­maan fu­tis­ta, ko­ris­ta tai vaik­ka kei­nu­maan. Lii­kun­ta­sa­li on il­tai­sin sekä lap­si- et­tä ai­kuis­ryh­mien käy­tös­sä.

Ny­ky­maa­il­man kau­huil­ta ha­lu­aa meis­tä jo­kai­nen var­mas­ti suo­jel­la lap­sia mah­dol­li­sim­man pit­kään. Pie­ni ky­lä­kou­lu ja sen tut­tu ym­pä­ris­tö on tur­val­li­nen paik­ka lap­sel­le, joka on vas­ta opet­te­le­mas­sa elä­mää.

Ky­lä­kou­lun mer­ki­tys yk­si­lön li­säk­si on suu­ri koko ky­läl­le! Ky­lä­kou­lu pi­tää alu­een yh­tei­söl­li­se­nä ja elä­vä­nä, sekä vah­vis­taa pai­kal­lis­ta iden­ti­teet­tiä.

Koko kylä kas­vat­taa ja suur­ten kou­lu­jen lie­veil­mi­öt py­sy­vät pois­sa. Tus­kin sen enem­pää tar­vit­see mai­ni­ta ai­hei­ta ku­ten päih­tei­den­käyt­tö/myyn­ti tai kiu­saa­mi­nen. Van­taal­la 2.4. ta­pah­tu­nut tra­ge­dia on jo­kai­sen mie­les­sä vie­lä pit­kään.

Me ja mo­net muut va­lit­sim­me kas­vat­taa lap­set kau­em­pa­na kau­pun­gis­ta, jos­sa met­sä al­kaa omal­ta ta­ka­pi­hal­ta, ja ky­lä­kou­lun pi­hal­la rap­su­tuk­sia odot­taa jo ties mo­nen­net­ta­ko vuot­ta "kou­lun kis­sa".

Ra­hal­la ei voi­da pe­rus­tel­la kou­lu­ver­kos­ton su­pis­ta­mis­ta. Mi­ten on mah­dol­lis­ta, et­tä suur­ten lap­si­mää­rien lii­kut­te­lu bus­seil­la kes­kel­le kau­pun­kia lä­hi­kou­lu­jen si­jaan ei vai­ku­ta mak­sa­van yh­tään mi­tään? Mi­ten täs­sä vai­hees­sa unoh­de­taan muu­ten niin tär­ke­ä­nä pi­det­ty hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen ja va­ka­va huo­li las­ten liik­ku­mat­to­muu­des­ta?

Va­sa­rais­ten kou­lu on hy­väs­sä kun­nos­sa, ei si­säil­ma­on­gel­mia. Kau­nis ja van­ha puu­kou­lu an­sait­see pal­vel­la vie­lä vuo­sia eteen­päin pie­niä op­pi­lai­ta.

Jos nyt pie­net, op­pi­las­läh­töi­set kou­lut lak­kau­te­taan, nii­tä ei tul­la enää iki­nä ot­ta­maan uu­des­taan käyt­töön.

Nyt ar­von päät­tä­jät; ol­kaa hyvä, ja ar­vos­ta­kaa pie­niä lap­si­am­me sen ver­ran, et­tä jä­tät­te ky­lä­kou­lut hei­dän käyt­töön­sä.

Ka­ro­lii­na Kai­ja