Pre­si­den­tin­vaa­lit rat­ke­si­vat gal­lup­pien suun­tai­ses­ti sun­nun­tai­na. Ale­xan­der Stubb va­lit­tiin pre­si­den­tik­si siis­teis­sä ja asi­al­li­sis­sa vaa­leis­sa. Pää­a­sia täs­sä ajas­sa on­kin, et­tä Suo­mi pys­tyi näyt­tä­mää­än esi­merk­kiä muul­le maa­il­mal­le, mi­ten vaa­le­ja käy­dään il­man kär­jis­ty­nyt­tä vas­tak­kai­na­set­te­lua. Se on myös vah­va vies­ti Ve­nä­jäl­le, jos­sa re­pi­vät kam­pan­jat an­tai­si­vat mah­dol­li­suu­den syöt­tää li­sää eri­pu­raa suo­ma­lais­ten kes­kuu­teen.

Stub­bin va­lin­ta var­mis­ti vii­meis­tään sen, et­tä Suo­mi on jät­tä­nyt taak­seen suo­met­tu­nei­suu­den ajan. Neu­vos­to­lii­ton haa­mu on ka­ris­tet­tu har­teil­ta ja nyt voi­daan osal­lis­tua maa­il­man­po­li­tiik­kaan uu­del­la kan­sain­vä­li­sel­lä ot­teel­la. Kan­sain­vä­li­nen ja kie­li­tai­toi­nen pre­si­dent­ti on edus­ta­va käyn­ti­kort­ti Suo­mel­le. Ja ku­ten Stubb kam­pan­jas­saan sa­noi, on vien­ni­ne­dis­tä­mi­nen yk­si pre­si­den­tin teh­tä­vis­tä. Vah­val­le te­ol­li­sel­le Sa­ta­kun­nal­le ja Rau­man seu­dul­le se voi ol­la ar­vaa­maat­to­man tär­keä etu.

Pait­si it­se va­li­tul­le eh­dok­kaal­le, voit­to oli tär­keä myös Ko­koo­muk­sel­le ja eri­tyi­ses­ti sen pu­heen­joh­ta­ja Pet­te­ri Or­pol­le. Nyt puo­lu­eel­la on ta­ka­naan vii­det pe­räk­käi­set voi­te­tut vaa­lit, jot­ka vah­vis­ta­vat puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja Or­pon ase­maa. Var­sin­kin, kun syk­syl­lä eh­dok­kaan ni­me­ä­mi­sen yh­tey­des­sä hän jou­tui käyt­tä­mään val­taan­sa saa­dak­seen jä­sen­ken­tän Stub­bin taak­se. Se on­nis­tui ja tu­los vah­vis­ti rat­kai­sun oi­ke­ak­si.

Rau­mal­le Stub­bin va­lin­ta ei eh­kä ole niin lä­hei­nen kuin Sau­li Nii­nis­tön kau­si. Nii­nis­tö­hän tun­nus­tau­tui Rau­man Lu­kon kan­nat­ta­jak­si. Vaik­ka Stub­bil­le Lu­kon pai­ta vaa­li­ti­lai­suu­des­sa luo­vu­tet­tiin, ei lu­van­nut HIFK-vä­ri­ään vaih­taa. No, eh­kä kui­ten­kin ul­ko­po­li­tii­kan ky­sy­myk­set ovat jat­kos­sa tär­ke­äm­piä pre­si­den­til­le.