Maa­nan­tai­na jul­kis­tet­tu Van­han Rau­man ase­ma­kaa­van 2. luon­nos pal­jas­ti uu­den mer­kit­tä­vän li­sä­ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­li­suu­den alu­een län­si­pää­hän. Riku Rä­sä­sen aloit­tees­ta kaa­voi­tet­tu uu­si tila kau­pal­li­seen käyt­töön on mer­kit­tä­vä muu­tos pait­si alu­een ke­hi­tyk­sel­le myös sii­hen pit­kään val­li­nee­seen py­säh­ty­nei­syy­den ai­kaan, mikä kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­ses­sä on ol­lut.

Tar­von­to­rin kaup­pa­kes­kus­kaa­va saa­tiin pit­kän va­li­tus­kier­teen jäl­keen hy­väk­syt­tyä Kor­keim­man hal­lin­to-oi­kei­den pää­tök­sel­lä vuo­den 2018 lo­pul­la. Kaa­vap­ro­ses­si oli lii­an pit­kä. Yli­mää­räi­set jää­viyk­sis­tä joh­tu­neet tur­han vii­väs­tyk­set ja pit­kät va­li­tus­ten kä­sit­te­ly­a­jat joh­ti­vat sii­hen, et­tä hank­keen ra­ken­nut­ta­jan heh­ku him­me­ni. Ko­ro­na ja sota Eu­roo­pas­sa vei­vät lo­put­kin voi­mat ede­tä. Kaup­pa­kes­kus­ta oli­si kai­vat­tu ja se oli­si var­mas­ti pi­ris­tä­nyt alu­een toi­min­taa, mut­ta nyt näyt­tää et­tä se ei tule ete­ne­mään ai­na­kaan al­ku­pe­räi­ses­sä muo­dos­sa.

Mark­ki­na­ta­lou­des­sa tyh­jiö paik­kaan­tuu var­mas­ti ja kau­pal­li­set toi­mi­jat löy­tä­vät rat­kai­su­ja. Kaup­pa­kes­kus­ta odo­tel­ta­es­sa moni pie­nem­pi han­ke on ol­lut odo­tus­ti­las­sa, mut­ta vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na esi­mer­kik­si Pot­ku­rin il­me on uu­dis­tu­nut. Paik­ka­kun­nalle ha­lun­neet ket­jut kyl­läs­tyi­vät odot­ta­maan kaup­pa­kes­kus­ta ja löy­si­vät so­pi­vat ti­lat ny­kyi­ses­tä inf­ras­ta.

Van­han Rau­man kaup­pi­aat ovat ai­ka ajoin vi­ri­tel­leet aja­tus­ta tuot­teis­taa alue yh­te­nä iso­na ul­koil­ma­kaup­pa­kes­kuk­se­na. Ja si­tä­hän se on­kin. Nyt esi­tel­lyl­lä kaa­va­muu­tok­sel­la alu­een kau­pal­li­nen elin­voi­mai­suus vah­vis­tuu ja uu­sien isom­pia ti­lo­ja vaa­ti­vien toi­mi­joi­den mu­kaan­tu­lo mah­dol­lis­tuu.

Huo­les­tu­mis­ta ajoit­tain ai­heut­taa tyh­jät lii­ke­ti­lat, jot­ka tuo­vat apeut­ta ka­tu­ku­vaan. Mut­ta ter­vees­sä ti­lan­tees­sa jo­kin mää­rä lii­ke­ti­lo­ja on ai­na tyh­jä­nä, kun yri­tys­ken­täs­sä ta­pah­tuu koko ajan muu­tok­sia.

Samu Vah­te­ris­to

pää­toi­mit­ta­ja