On taas se vuo­de­nai­ka, kun puu­tar­ha­har­ras­ta­jan ko­to­na ik­ku­na­lau­dat ja kaik­ki mah­dol­li­set ta­sot täyt­ty­vät idä­tyk­ses­sä ole­vis­ta pur­keis­ta ja pur­nu­kois­ta. Vi­han­nes­ten kas­va­tus al­koi hel­mi-maa­lis­kuus­sa en­sim­mäi­sil­lä to­maat­tien, chi­lien ja pap­ri­koi­den kyl­vöil­lä. Nyt on ajan­koh­tai­se­na kyl­vö­tai­mien kou­li­mi­nen eli siir­tä­mi­nen isom­piin ruuk­kui­hin. Kas­vien kas­va­es­sa al­kaa koti muis­tut­taa vii­dak­koa, mut­ta kas­vun ih­meen seu­raa­mi­nen on joka vuo­si yh­tä rie­mul­lis­ta. Toi­saal­ta odot­ta­van ai­ka tun­tuu pit­käl­tä, sil­lä sor­met syy­hy­ä­vät jo ul­ko­töi­hin ja kas­vien is­tut­ta­mi­seen maal­le ja kas­vi­huo­nee­seen. Maa on kui­ten­kin vie­lä lii­an kyl­mä ja tänä ke­vää­nä myös poik­keuk­sel­li­sen mär­kä.

Puu­tar­ha­har­ras­ta­jan lem­pi­lu­ke­mis­ta näin ke­vään kor­val­la ovat sie­men- ja tai­mi­lu­et­te­lot, jot­ka hou­kut­te­le­vat ti­lai­le­maan van­ho­ja tut­tu­ja la­jik­kei­ta mut­ta myös kiin­nos­ta­via, ek­soot­ti­si­a­kin uu­tuuk­sia. Sie­men­lu­et­te­lot ovat kieh­to­vaa lu­et­ta­vaa kau­nii­ne ku­vi­neen ja kieh­to­vi­ne teks­tei­neen. To­maat­te­ja ku­va­taan esi­mer­kik­si seu­raa­vas­ti: ”Orans­sin­kel­tai­sis­sa, me­huk­kais­sa he­del­mis­sä on ha­pa­ni­me­lä, hie­no aro­mi.” ”Hie­no ma­keu­den ja hap­poi­suu­den ja hie­noi­sen ker­mai­suu­den ta­sa­pai­no.” ”Viuh­kois­sa pie­niä kul­lan­kel­tai­sia he­del­miä, joil­la on tum­mat har­ti­at.”. Ei­hän tuol­lai­sia voi vas­tus­taa! Upe­aa on se, et­tä ny­kyi­sin ko­ti­mai­sil­la­kin sie­men­liik­keil­lä on to­del­la hy­vät va­li­koi­mat.

Meil­lä Rau­man seu­dul­la on mo­ni­puo­li­sia ja laa­duk­kai­ta puu­tar­ha­y­ri­tyk­siä, jois­ta löy­tyy kat­ta­vat va­li­koi­mat niin hyö­ty- kuin ko­ris­te­kas­vien­kin tai­mia. Puu­tar­ha­har­ras­ta­jal­le ne ovat var­si­nai­sia shop­pai­lu­pa­ra­tii­se­ja, jos­sa voi viet­tää ai­kaa mo­nia tun­te­ja ker­ral­laan. Toki kuk­ka­ro ke­ve­nee, mut­ta se kor­vau­tuu kyl­lä sil­mä­ni­lol­la ja ma­ku­nau­tin­noil­la.

Mul­lan kuop­sut­ta­mi­nen on eten­kin toi­mis­to­työn­te­ki­jäl­le vas­ta­pai­noa tie­to­ko­neen ää­res­sä is­tu­mi­sel­le, mut­ta pal­kit­se­vuus liit­ty­nee myös jo­hon­kin ih­mi­sen sy­väl­li­sem­pään tar­pee­seen luo­da ja syn­nyt­tää uut­ta. Puu­tar­han­hoi­dol­la on to­det­tu ole­van myös lu­kui­sia ter­veys­hyö­ty­jä.

Tei­ja Kirk­ka­la

Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuu­tin toi­min­nan­joh­ta­ja