Rau­man kau­pun­gin­joh­ta­jan Es­ko Poi­ke­lan mant­ra ”sääs­te­tään sei­nis­tä ja pa­nos­te­taan lap­siin” aset­tuu hy­vin ou­toon va­loon, kun tar­kas­tel­laan Rau­man tu­le­vai­suu­den in­ves­toin­te­ja. Kau­pun­ki in­ves­toi suun­ni­tel­mien mu­kaan n. 35 mil­joo­naa eu­roa juu­ri uu­siin sei­niin, ra­ken­ta­mal­la uu­den Nanu-Jär­ve­län kou­lun jo ole­mas­sa ole­vien ti­lal­le. Tätä sa­maa mant­raa on tois­tet­tu kun­ta­päät­tä­jien kes­kuu­des­sa pal­jon, mut­ta tar­koi­tuk­se­na ei ole pa­nos­taa lap­siin vaan sääs­tää pe­ru­so­pe­tuk­ses­ta. Sääs­töt kui­ten­kin lei­ju­vat sa­vu­na il­maan, kun ote­taan huo­mi­oon las­ten hy­vin­voin­nin hei­ken­ty­mi­nen, jäl­jel­le jää­vät tyh­jät jo ole­mas­sa ole­vat ra­ken­nuk­set ja kou­lu­kul­je­tus­ten kus­tan­nus­ten nou­su. Tätä kut­su­taan ma­na­ge­ment by Ex­cel -tyyp­pi­sek­si joh­ta­mi­sek­si, jos­sa so­lu­jen ar­vot mer­kit­se­vät enem­män kuin var­si­nai­nen toi­min­ta.

Kou­lu­jen lo­pet­ta­mi­sel­la maa­seu­dul­ta ja kes­kit­tä­mäl­lä kau­pun­gin kes­kus­ta-alu­eel­le ei saa­vu­te­ta alu­eel­lis­ta ta­sa­pai­noa kou­lu­verk­koon ja kär­si­jöik­si jou­tu­vat maa­seu­dun lap­set. Laa­du­kas­ta pe­ru­so­pe­tus­ta an­ne­taan myös pie­nis­sä kou­luis­sa.

Ha­lu­an­kin nos­taa esil­le tut­kit­tua tie­toa kou­luis­ta ja kou­lu­jen koon mer­ki­tyk­ses­tä op­pi­las­tur­val­li­suu­teen vii­me kir­joi­tuk­ses­ta­ni (Län­si-Suo­mi 23.01.2024). Ai­heet ovat hy­vin ajan­koh­tai­sia nyt Van­taan tra­ge­di­an jäl­keen. Tut­ki­muk­set pu­hu­vat pien­ten kou­lu­jen puo­les­ta tur­val­li­suu­des­sa ja op­pi­mi­ses­sa.

Ar­vi­oin­tien mu­kaan kaik­ki Suo­mes­sa pe­ru­so­pe­tus­ta tar­jo­a­vat kou­lut ovat hy­viä riip­pu­mat­ta sii­tä, ovat­ko ne pie­niä tai suu­ria (Kou­lu­tuk­sen mää­räl­li­set in­di­kaat­to­rit, Ope­tus­hal­li­tus). Bru­nell (2002) mu­kaan voim­me ol­la yl­pei­tä kou­lu­tus­jär­jes­tel­mäs­täm­me, jon­ka pe­ru­sa­ja­tuk­se­na on sa­man­lais­ten läh­tö­koh­tien tar­jo­a­mi­nen kai­kil­le asuin­pai­kas­ta tai taus­tas­ta riip­pu­mat­ta. Täs­tä tasa-ar­voi­suu­den pe­ru­sa­ja­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta sääs­tö­vaa­ti­muk­set ovat ai­heut­ta­neet sen, et­tä kou­lu­ja pun­ni­taan ja nii­tä pi­de­tään sääs­tö­koh­tei­na. On kui­ten­kin mah­do­ton an­taa tasa-ar­vois­ta kou­lu­tus­ta, jos min­kään kou­lun tai min­kään op­pi­laan opet­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set ei­vät saa ol­la toi­sia suu­rem­mat. Pe­ru­so­pe­tuk­ses­ta käy­tä­väs­sä kes­kus­te­lus­sa kes­ki­ty­tään usein vain kah­teen ky­sy­myk­seen, kus­tan­nuk­siin ja pe­da­go­giik­kaan. Min­kä­lai­nen kou­lu on pe­da­go­gi­ses­sa mie­les­sä hyvä? Mo­nes­ti väi­te­tään, et­tä pie­net kou­lut ovat huo­nom­pia. Kaik­ki kou­lum­me kui­ten­kin ovat, ja tu­lee­kin ol­la, pe­da­go­gi­ses­sa mie­les­sä hy­viä kou­lu­ja. Pä­te­vil­lä opet­ta­jil­la ja hy­vil­lä ope­tus­ma­te­ri­aa­leil­la voi­daan taa­ta op­pi­lail­le hyvä ope­tus. Kou­lut kui­ten­kin tar­vit­se­vat tu­kea esi­mer­kik­si eri­ta­soi­sil­ta vi­ra­no­mai­sil­ta, pai­kal­li­sil­ta päät­tä­jil­tä sekä op­pi­lai­den van­hem­mil­ta ja kou­lu­ja ym­pä­röi­väl­tä yh­teis­kun­nal­ta. Ei ole ole­mas­sa täy­del­lis­tä kou­lua niin kuin ei ole ole­mas­sa täy­del­lis­tä ih­mis­tä.

Suo­ma­lais­ta kou­lu­jär­jes­tel­mää ke­hu­taan kan­sain­vä­li­ses­ti tasa-ar­voi­suu­des­taan, se ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, et­tä kaik­ki kou­lut oli­si­vat tai et­tä nii­den tu­li­si ol­la sa­man­lai­sia. Arf­wed­son, G & Lund­man L. (1984) to­te­a­vat, et­tä eri kou­luil­la on eri­lai­sia vah­vo­ja osa-alu­ei­ta. On jouk­ko tut­ki­muk­sia, jois­sa tar­kas­tel­laan mitä pie­ni kou­lu voi mer­ki­tä op­pi­lai­den opin­noil­le ja edis­ty­mi­sel­le, ope­tuk­sen laa­dul­le, op­pi­lai­den osal­lis­tu­mi­sel­le ja yh­teen­kuu­lu­vuu­del­le, tur­val­li­suu­del­le ja jär­jes­tyk­sel­le kou­lus­sa, yh­teis­työl­le ko­din ja yh­teis­kun­nan kans­sa sekä opet­ta­jien työ­o­lo­suh­teil­le.

Pien­ten kou­lu­jen op­pi­laat opis­ke­le­vat yleen­sä use­am­man vuo­den pe­ru­so­pe­tuk­sen jäl­keen, saa­vat enem­män opin­to­pis­tei­tä ja pa­rem­pia ar­vo­sa­no­ja val­ta­kun­nal­li­sis­sa ko­keis­sa, to­te­a­vat Was­ley, P.A. & Lear R.J (2001) jul­kai­sus­saan. On teh­ty 103 tut­ki­mus­ra­por­tin tar­kas­te­lu ja sii­nä ha­vain­toi­na oli, et­tä pien­ten kou­lu­jen op­pi­lai­den op­pi­mis­tu­lok­set ovat ai­na­kin yh­tä hy­viä ja usein pa­rem­pia kuin suur­ten kou­lu­jen op­pi­lai­den.

Pien­ten kou­lu­jen po­si­tii­vi­set vai­ku­tuk­set nä­ky­vät par­hai­ten ris­ki­op­pi­lai­den koh­dal­la. Pie­net kou­lut vä­hen­tä­vät köy­hyy­den vai­ku­tus­ta op­pi­lai­den op­pi­mis­tu­lok­siin. Tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, et­tä pien­ten kou­lu­jen huo­no-osai­set op­pi­laat pär­jää­vät huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­min va­ki­o­ko­keis­sa kuin suur­ten kou­lu­jen vas­taa­vat op­pi­laat. Op­pi­laat pär­jää­vät pa­rem­min sel­lai­sis­sa kou­luis­sa, jois­sa reh­to­ri ja opet­ta­jat tun­te­vat hei­dät. Pie­net kou­lut ovat to­den­nä­köi­sem­min lä­hel­lä op­pi­lai­den ko­te­ja. Ly­hyt mat­ka ko­din ja kou­lun vä­lil­lä hel­pot­taa sekä op­pi­lai­den et­tä van­hem­pien osal­lis­tu­mis­ta kou­lu­a­jan ul­ko­puo­li­seen toi­min­taan.

Ji­mer­so­nin(2006) mu­kaan jot­kut tut­ki­jat ovat eh­dot­ta­neet, et­tä pie­net kou­lut ovat eduk­si op­pi­lai­den kou­lu­me­nes­tyk­sel­le sik­si, et­tä ne mah­dol­lis­ta­vat mui­ta pa­ran­nuk­sia. Pie­nen kou­lun ja use­am­man eri ikä­luo­kan luok­kien yh­dis­tel­mä vai­kut­taa enem­män op­pi­lai­den kou­lu­me­nes­tyk­seen kuin jom­pi­kum­pi näis­tä omi­nai­suuk­sis­ta it­sek­seen.

Pää­tös­ten­te­ki­jät ovat usein sitä miel­tä, et­tä pie­net kou­lut ei­vät pys­ty tar­jo­a­maan laa­jo­ja ope­tus­suun­ni­tel­mia, ei­vät tar­joa op­pi­lail­le nii­tä tie­to­ja ja tai­to­ja, joi­ta tar­vi­taan kor­ke­a­kou­luis­sa ja työ­pai­koil­la me­nes­ty­mi­seen. Sil­ti tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, et­tä asia ei usein ole näin.

Ji­mer­so­nin (2006) mu­kaan pie­nis­sä kou­luis­sa on hel­pom­pi ot­taa käyt­töön ope­tus­me­ne­tel­miä, jot­ka tut­ki­mus­ten mu­kaan pa­ran­ta­vat op­pi­mis­ta. Esi­mer­kik­si: jat­ku­vuus opet­ta­ja-op­pi­las­suh­tees­sa, ryh­mä­op­pi­mis­ko­ke­muk­set, mo­nia eri ikä­ryh­miä yh­dis­tä­vät luok­ka­ryh­mät ja yk­si­löl­li­nen ope­tus.

Tut­ki­mus­ten mu­kaan op­pi­lai­den ja ai­kuis­ten vä­li­set suh­teet ovat yk­si pien­ten kou­lu­jen etu. Op­pi­laat tun­te­vat pa­rem­min kuu­lu­van­sa jo­hon­kin ryh­mään – tai ko­ke­vat vä­hem­män vie­raan­tu­mis­ta - kuin suur­ten kou­lu­jen op­pi­laat. It­se­tun­toon, it­se­var­muu­teen ja omien ta­voit­tei­den aset­ta­mi­seen vai­kut­taa suu­res­ti vie­raan­tu­mi­nen. Was­ley, P. A. & Lear R.J. (2001) mu­kaan op­pi­laat tun­te­vat kuu­lu­van­sa ryh­mään ja ovat si­tou­tu­neem­pia, kun hei­dän luok­ka­to­ve­rin­sa ja opet­ta­jat op­pi­vat tun­te­maan hei­dät.

Kou­lu­jen tur­val­li­suu­teen ja jär­jes­tyk­seen on vai­ku­tus­ta tut­ki­mus­ten mu­kaan sil­lä, opis­kel­laan­ko pie­nes­sä vai suu­res­sa kou­lus­sa. Tut­ki­mus­ten mu­kaan pie­nis­sä kou­luis­sa vä­ki­val­tai­suus ja käy­tös­häi­ri­öt ei­vät ole yh­tä ylei­siä kuin suu­ris­sa kou­luis­sa. Ope­tus­hal­li­tuk­sen jul­kai­su­jen mu­kaan on viit­tei­tä sii­tä, et­tä käy­tös­häi­ri­öt li­sään­ty­vät suu­ris­sa ope­tu­syk­si­köis­sä. Yh­dys­val­lois­sa teh­dyis­sä tut­ki­muk­sis­sa on to­det­tu, et­tä suu­ris­sa kou­luis­sa ta­pah­tuu 825 pro­sent­tia enem­män vä­ki­val­ta­ri­kok­sia, 394 pro­sent­tia enem­män nyrk­ki­tap­pe­lui­ta, 3200 pro­sent­tia enem­män ryös­tö­jä ja 1000 pro­sent­tia enem­män ta­pauk­sia, joi­hin liit­ty­vät aseet kuin pie­nis­sä kou­luis­sa.

Lap­set­kin tar­vit­se­vat sei­nät ja Rau­mal­la näi­tä sei­niä on jo ole­mas­sa, käy­te­tään nii­tä hy­väk­si, luo­vu­taan suu­ruu­den ta­voit­te­lus­ta lap­sien kus­tan­nuk­sel­la. Tois­tel­tu mant­ra sei­nis­tä sääs­tä­mi­ses­tä voi­daan lo­pet­taa ja pa­nos­te­taan oi­ke­as­ti lap­siin, ei­kä sääs­te­tä toi­mi­vis­ta kou­luis­ta ja ra­ken­nuk­sis­ta.

Rau­li Leh­ti­nen

KM, in­si­nöö­ri (AMK)