Eu­ro­vaa­lei­hin en­nus­tet­tu oi­keis­to­po­pu­lis­ti­puo­lu­ei­den nou­su ei to­teu­tu­nut niin vah­va­na kuin odo­tet­tiin. Jois­sa­kin jä­sen­mais­sa ku­ten Sak­sas­sa ja Rans­kas­sa vaa­lit oli­vat yl­lä­tyk­sel­li­set, mut­ta nii­den vai­ku­tuk­set EU:n par­la­men­tin ko­koon­pa­noon on ra­jal­li­nen.

Suo­mes­sa vaa­lien voit­ta­ja oli Ko­koo­mus, jol­la on pit­kät pe­rin­teet eu­ro­myön­tei­syy­des­tä ja yh­teis­työs­tä eu­ro­a­lu­eel­la.

Rau­man seu­dul­la on suu­ret odo­tuk­set ns. vih­re­än siir­ty­män hank­keis­ta. Eu­roo­pan Uni­o­nil­la on suu­ri roo­li nii­den tu­le­vai­suu­teen sekä lain­sää­dän­nön et­tä ra­hoi­tuk­sen osal­ta. Mi­kä­li po­li­tiik­ka vih­re­än siir­ty­män hank­kei­ta koh­taan muut­tui­si no­pe­as­ti, voi­si se vä­hin­tään hi­das­tut­taa hank­kei­den ete­ne­mis­tä. Nyt sel­lais­ta uh­kaa ei näyt­täi­si ole­van.

Koko 720-jä­se­ni­nen par­la­ment­ti uu­siu­tui vaa­leis­sa, mut­ta kes­kei­set voi­ma­suh­teet ei­vät muut­tu­neet rat­kai­se­vas­ti. EPP, jo­hon Ko­koo­muk­sen edus­ta­jat kuu­lu­vat, kas­voi vä­hän ja on edel­leen suu­rin ryh­mä. Toi­sek­si suu­rin ryh­mä So­si­a­li­de­mok­raa­tit py­syi suun­nil­leen en­ti­sen ko­koi­se­na. Ha­lu­tes­saan ne voi­vat yh­teis­työl­lä vie­dä päät­ty­neen kau­den po­li­tiik­kaa eteen­päin ot­ta­mal­la mu­kaan pie­nem­piä ryh­miä enem­mis­tön saa­vut­ta­mi­sek­si.

Suo­mes­sa eu­ro­vaa­lit ovat sel­ke­äs­ti hen­ki­lö­vaa­lit. Li An­ders­so­nin ää­ni­mää­rä 247 604 ään­tä on his­to­ri­al­li­nen ja osoit­taa, et­tä An­ders­son on va­kuut­ta­nut ää­nes­tä­jät eri­tyi­ses­ti jul­ki­sis­sa esiin­ty­mi­sis­sään. Ää­nes­tä­jiä hä­nel­le on löy­ty­nyt vä­hin­tään po­liit­ti­sen ken­tän va­sem­mal­ta puo­len puo­lu­ees­ta riip­pu­mat­ta. Ei­kä oli­si mah­do­ton­ta, et­tä su­ju­va­sa­nais­ta sym­paat­tis­ta An­ders­so­nia oli­si ää­nes­tä­nyt joku por­va­ri­kin. Tu­los on eri­tyi­sen kova al­hai­sen ää­nes­tysp­ro­sen­tin ta­kia. An­ders­son sai yk­sin 13,5 pro­sent­tia kai­kis­ta an­ne­tuis­ta ää­nis­tä.

Sa­mal­la ta­val­la Pe­rus­suo­ma­lai­set jäi­vät ve­to­voi­mais­ten eh­dok­kai­den puut­tu­es­sa tu­lok­sel­taan vaa­ti­mat­to­mal­le ta­sol­le.

Vaa­lien tu­lok­ses­ta voi ai­na yrit­tää teh­dä joh­to­pää­tök­siä puo­lu­ei­den sa­no­mas­ta ja sen pe­ril­le­me­nos­ta. Tä­män­tyyp­pi­sis­sä vaa­leis­sa sen mer­ki­tys on kui­ten­kin vä­häi­sem­pi.

Samu Vah­te­ris­to

pää­toi­mit­ta­ja