STT

Pää­mi­nis­te­ri­puo­lue ko­koo­mus on täl­lä het­kel­lä suo­si­tuin puo­lue 21,7 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la, sel­vi­ää Ylen EU-vaa­lien kan­na­tus­mit­tauk­ses­ta.

Pää­op­po­si­ti­o­puo­lue SDP on toi­se­na 19,7 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la. Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on vain puo­li pro­sent­tiyk­sik­köä kes­kus­taa edel­lä 14,1 pro­sen­tis­sa.

Ta­lous­tut­ki­muk­sen huh­ti­kuun lo­pul­la to­teut­ta­mas­sa ky­se­lys­sä tie­dus­tel­tiin, min­kä puo­lu­een eh­do­kas­ta ky­se­lyyn osal­lis­tu­neet ää­nes­täi­si­vät EU-vaa­leis­sa, jos ne jär­jes­tet­täi­siin nyt. Ky­se­lyyn vas­ta­si pääl­le 2 100 ih­mis­tä, jois­ta puo­lu­e­kan­tan­sa pal­jas­ti rei­lut 1 500. Vir­he­mar­gi­naa­li on noin kak­si pro­sent­tiyk­sik­köä suun­tan­sa.

Puo­let vas­tauk­sis­ta ke­rät­tiin pu­he­li­mit­se ja puo­let in­ter­net­pa­nee­lis­ta.

Ko­koo­muk­sel­le ky­se­lys­sä saa­tu ää­ni­o­suus toi­si nel­jä eu­ro­e­dus­ta­jaa. SDP:n pro­sen­tit riit­täi­si­vät kol­meen paik­kaan.

Vih­rei­den ja va­sem­mis­to­lii­ton kan­na­tus oli mit­tauk­ses­sa 10,5 pro­sent­tia.

Mit­tauk­sen pe­rus­teel­la pe­rus­suo­ma­lai­set, kes­kus­ta, vih­re­ät ja va­sem­mis­to­liit­to sai­si­vat kak­si edus­ta­jaa Eu­roo­pan par­la­ment­tiin.

Edus­kun­ta­puo­lu­eis­ta RKP, kris­til­lis­de­mok­raa­tit ja Lii­ke Nyt jäi­si­vät ky­se­lyn pe­rus­teel­la il­man eu­ro­e­dus­ta­jia.

Mi­kä­li ky­se­lyn kan­na­tus to­teu­tui­si al­ku­ke­sän EU-vaa­leis­sa, ko­koo­mus, SDP ja va­sem­mis­to­liit­to sai­si­vat ku­kin yh­den li­sä­pai­kan. RKP ja vih­re­ät taas me­net­täi­si­vät yh­den pai­kan.

Suo­mes­ta va­li­taan tänä vuon­na 15 eu­ro­e­dus­ta­jaa eli kak­si edus­ta­jaa enem­män kuin vuo­den 2019 vaa­lien ai­kaan. Vih­re­ät sai kol­man­nen eu­ro­e­dus­ta­jan kes­ken vaa­li­kau­den, kun Suo­men paik­ka­mää­rä nou­si Bri­tan­ni­an erot­tua EU:sta.

EU-vaa­lit jär­jes­te­tään Suo­mes­sa 9. ke­sä­kuu­ta.