Sai­mi Juu­ti­nen / STT

Vii­kon­lop­pu­na eri puo­lil­la maa­ta voi sa­taa vet­tä tai rän­tää.

Il­ma­tie­teen lai­tok­sen päi­vys­tä­vä me­te­o­ro­lo­gi Han­nu Val­ta ker­too STT:lle, et­tä vesi-rän­tä­sa­de­a­lue liik­kuu tä­nään maan ete­lä- ja kes­ki­o­sas­ta poh­joi­seen. Maan län­si­o­sis­sa voi sa­taa vet­tä ja rän­tää. Ete­läs­sä ja idäs­sä sää al­kaa pou­taan­tua.

Pou­tai­sil­la alu­eil­la lu­ke­mat ovat 3–7 as­teen hu­ja­koil­la ja sa­de­a­lu­eil­la läm­pö­ti­lat jää­vät muu­ta­maan as­tee­seen.

Lau­an­tai­na La­pis­sa on lu­vas­sa lu­mi­sa­tei­ta. Maan län­si­o­sas­sa ja Poh­jan­maal­ta Kai­nuu­seen ulot­tu­val­la vyö­hyk­keel­lä on ha­ja­nais­ta rän­tä­sa­det­ta ja ete­läm­pä­nä voi ol­la pai­koit­tai­sia sa­de­kuu­ro­ja. Ete­läs­sä ja idäs­sä on to­den­nä­köi­ses­ti pou­tais­ta, kun taas län­nes­sä ja poh­joi­ses­sa on pil­vi­sem­pää. Sa­de­mää­rät ei­vät Val­lan mu­kaan ole suu­ria.

Ete­läs­sä ja idäs­sä läm­pö­ti­la voi nous­ta kym­me­neen as­tee­seen. La­pis­sa läm­pö­ti­la py­syt­te­lee nol­las­sa ja muu­al­la 2–5 as­teen vä­lil­lä.

Sun­nun­tai­na maan ete­lä­o­sas­sa on Val­lan mu­kaan läm­min­tä il­ma­mas­saa ja poh­joi­ses­sa kyl­mää. Läm­pö­ti­la voi nous­ta ete­läs­sä jopa 13 as­tee­seen, mut­ta en­nus­tet­ta­vuus on heik­koa.

– Pil­vi­syys on ai­ka run­sas­ta, mut­ta au­rin­ko voi näyt­täy­tyä, Val­ta ker­too.

Poh­joi­ses­sa py­sy­tään sun­nun­tai­na muu­ta­mas­sa as­tees­sa.

Va­pun sää voi ol­la Val­lan mu­kaan eri­tyi­ses­ti Ete­lä-Suo­mes­sa mitä vain. Sää riip­puu sii­tä, pää­see­kö läm­min il­ma­mas­sa vir­taa­maan Suo­meen vai tu­lee­ko poh­joi­ses­ta kyl­mää. Bal­ti­as­sa läm­pö­ti­la voi ko­ho­ta al­ku­vii­kos­ta yli 20 as­tee­seen.