STT

Tä­nään vie­te­tään YK:n kan­sain­vä­lis­tä nais­ten­päi­vää. Tänä vuon­na tee­ma­na on nais­ten oi­keuk­siin in­ves­toi­mi­nen kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen saa­vut­ta­mi­sek­si.

YK:n tasa-ar­vo­jär­jes­tön UN Wo­me­nin mu­kaan su­ku­puol­ten vä­li­sen tasa-ar­von saa­vut­ta­mi­sek­si tar­vit­tai­siin vuo­sit­tain 360 mil­jar­din dol­la­rin li­sä­sat­sauk­set. Jär­jes­tön mu­kaan su­ku­puol­ten työl­li­syy­se­ro­jen pois­ta­mi­nen voi­si li­sä­tä brut­to­kan­san­tuo­tet­ta 20 pro­sen­til­la asu­kas­ta koh­den.

– Nais­ten oi­keuk­sien to­teut­ta­mi­nen ei ole vain mo­raa­li­nen vält­tä­mät­tö­myys, vaan myös ta­lou­del­li­ses­ti jär­ke­vä in­ves­toin­ti, joka hyö­dyt­tää nais­ten li­säk­si koko yh­teis­kun­taa, UN Wo­men Suo­men toi­min­nan­joh­ta­ja Jaa­na Hir­si­kan­gas sa­noo tie­dot­tees­sa.

UN Wo­me­nin mu­kaan konf­lik­tit, ta­lousk­rii­sit ja il­mas­tok­rii­si ovat li­sän­neet su­ku­puol­ten vä­lis­tä epä­ta­sa-ar­voa. Konf­lik­teis­ta kär­si­vis­sä mais­sa asuu täl­lä het­kel­lä yli 614 mil­joo­naa nais­ta ja tyt­töä. Mää­rä on kas­va­nut 50 pro­sent­tia vuo­des­ta 2017.

Jär­jes­tö sa­noo, et­tä sa­mal­la nais­ten oi­keuk­sia vas­tus­ta­vat liik­keet ovat vah­vis­tu­neet. Use­at maat ovat muun mu­as­sa ve­täy­ty­neet nais­ten oi­keuk­sia suo­je­le­vis­ta kan­sain­vä­li­sis­tä si­tou­muk­sis­ta.

Jos tasa-ar­von ke­hi­tys jat­kuu ny­kyi­sel­lä vauh­dil­la, su­ku­puol­ten vä­li­nen tasa-ar­vo saa­vu­te­taan jul­ki­ses­sa elä­mäs­sä vas­ta 286 vuo­den ku­lut­tua, YK ker­too.