Rau­man Op­pai­den pu­heen­joh­ta­ja Suvi Lam­mi­nen ker­toi Rau­map­lus­san haas­tat­te­lus­sa, et­tä op­paa­na toi­mi­mi­nen on avan­nut myös omat sil­mät nä­ke­mään Rau­man uu­del­la ta­val­la.

-– Sitä on ta­jun­nut kuin­ka pal­jon kaik­kea hie­noa tääl­lä on­kaan. Olen myös pääs­syt tu­tus­tu­maan mo­niin mie­len­kiin­toi­siin yri­tyk­siin, sa­noi vii­ti­sen vuot­ta opas­tuk­sia teh­nyt Lam­mi­nen.

Lap­pi­lai­sel­le rak­kain opas­tus­koh­de on Sam­mal­lah­den­mä­ki, mut­ta Van­ha Rau­ma tu­lee heti hy­vä­nä kak­ko­se­na. Eri­tyi­sen mie­lel­lään hän ve­tää myös lap­si- ja lap­si­per­he­ryh­miä.

– Pa­him­mat ky­sy­myk­set tu­le­vat lap­sil­ta, ker­toi Lam­mi­nen.

Lam­mi­nen roh­kai­see myös rau­ma­lai­sia läh­te­mään mu­kaan ko­ti­kau­pun­gin opas­tus­kier­rok­sil­le tai ti­laa­maan opas vaik­ka­pa yh­dis­tyk­sel­le. Tar­jol­la on tee­ma- ja roo­li­o­pas­tuk­sia ja nii­tä voi­daan rää­tä­löi­dä ryh­män toi­vei­den mu­kaan.

Rau­man Op­pail­la on me­nos­sa 50-juh­la­vuo­si. Yh­dis­tys sai Rau­ma-päi­vä­nä Ruo­ri­mie­het-mi­ta­lin tun­nus­tuk­se­na ar­vok­kaas­ta työs­tä ko­ti­kau­pun­gin hy­väk­si.

Ris­to Lei­non ja Jan­ne Ran­ta­sen isän­nöi­mät Rau­map­lus-oh­jel­mat löy­ty­vät Spo­ti­fy-pal­ve­lus­ta, jos­sa on kuun­nel­ta­vis­sa nyt jo 27 jak­soa.

Link­ki tuo­reim­paan jak­soon