San­na Rai­ta-aho / STT

Jo­kin osa maa­il­maa on ai­na kaa­ok­ses­sa. Tä­män ta­ju­si toi­mit­ta­ja-kir­jai­li­ja Meri Val­ka­ma, kun hän al­koi kir­joit­taa tä­nään jul­kais­ta­vaa kir­jaa pre­si­dent­ti Tar­ja Ha­lo­ses­ta, 80.

En­nen Val­ka­ma ajat­te­li, et­tä so­dat ja luon­non­ka­tast­ro­fit ovat poik­keus­ti­lo­ja. Kat­saus Ha­lo­sen pre­si­dent­ti­kau­siin (2000–2012) sai hä­net ta­ju­a­maan, et­tä maa­il­mas­sa on jat­ku­vas­ti käyn­nis­sä krii­se­jä.

– Ja ne ih­mi­set, jot­ka nii­tä jou­tu­vat rat­ko­maan, ovat Ha­lo­sen kal­tai­set tai hä­nen ase­mas­saan ole­vat ih­mi­set. Maa­il­man­tus­kaa po­te­vaa ih­mis­tä ei var­si­nai­ses­ti hel­po­ta aja­tus sii­tä, et­tei ole mi­ten­kään it­ses­tään sel­vää, et­tä sel­vi­äm­me jo­kai­ses­ta eteen tu­le­vas­ta krii­sis­tä.

Kun Val­ka­maa pyy­det­tiin kir­joit­ta­maan kir­ja pre­si­dent­ti Ha­lo­ses­ta, hän epä­röi het­ken. Hä­nel­lä oli työn al­la ro­maa­ni­kä­si­kir­joi­tus, jo­ten ai­ka oli kor­til­la.

En­sim­mäi­nen ta­paa­mi­nen pre­si­den­tin kans­sa kui­ten­kin vah­vis­ti, et­tä kir­ja on teh­tä­vä. Ke­mi­at koh­ta­si­vat, ja kes­kus­te­lu meni heti sy­vään pää­tyyn.

Ha­lo­nen lu­pa­si ol­la puut­tu­mat­ta Val­ka­man kir­jal­li­siin va­lin­toi­hin, ja sii­tä pre­si­dent­ti piti myös kiin­ni.

– Toi­mit­ta­ja­na olen tot­tu­nut sii­hen, et­tä täl­lai­set lu­pauk­set ovat usein sa­na­he­li­nää, mut­ta Ha­lo­nen piti kiin­ni lu­pauk­ses­taan.

Val­ka­ma ker­too va­rau­tu­neen­sa myös sii­hen, et­tä vai­ke­at ky­sy­myk­set är­syt­täi­si­vät Ha­los­ta.

– Niin ei käy­nyt. En saa­nut hän­tä pro­vo­soi­tua. Ha­lo­nen oli val­mis pu­hu­maan kai­kes­ta, mis­tä toi­voin.

Kir­ja on vuo­ro­pu­he­lua Val­ka­man ja Ha­lo­sen vä­lil­lä, mut­ta sa­mal­la käy­dään läpi Ha­lo­sen pre­si­dent­ti­vuo­sia ja tä­män ny­kyi­siä kan­sain­vä­li­siä teh­tä­viä.

Kun Ve­nä­jä hel­mi­kuus­sa 2022 hyök­kä­si Uk­rai­naan, Ha­los­ta ryh­dyt­tiin kri­ti­soi­maan ra­jus­ti hä­nen ai­em­mas­ta Ve­nä­jän-po­li­tii­kas­taan. Tuon kri­tii­kin seu­rauk­se­na syn­tyi kir­jai­dea Ha­lo­sen po­liit­ti­ses­ta pe­rin­nös­tä.

Kir­jaa var­ten Val­ka­ma kävi läpi esi­mer­kik­si tviit­te­jä ja muu­ta pa­lau­tet­ta, joi­ta Ha­lo­nen sai Ve­nä­jän laa­ja­mit­tai­sen hyök­käys­so­dan alet­tua.

– On nau­ret­ta­vaa, mi­ten se koko kri­tiik­ki hen­ki­löi­tyi hä­neen, Val­ka­ma sa­noo.

Ha­lo­nen to­teut­ti oma­na ai­ka­naan laa­jas­ti kan­na­tus­ta naut­ti­nut­ta Ve­nä­jä-po­li­tiik­kaa, Val­ka­ma sa­noo. Vas­ta Uk­rai­nan so­dan alet­tua, siis kym­me­nen vuot­ta Ha­lo­sen pre­si­dent­ti­kau­sien jäl­keen, sitä ryh­dyt­tiin ruo­ti­maan kiel­tei­seen sä­vyyn.

Myös kir­jaan haas­ta­tel­tu Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin Ve­nä­jä-tut­ki­ja Si­ni­kuk­ka Saa­ri käy läpi Ve­nä­jän po­liit­ti­sen ke­hi­tys­ku­lun eri­lai­sia virs­ta­pyl­väi­tä. Saa­ren mu­kaan vuon­na 2012 Ve­nä­jä muut­tui peh­me­äs­tä epä­de­mok­ra­ti­as­ta pe­rin­tei­sek­si au­tok­ra­ti­ak­si. Sa­ma­na vuon­na Suo­mes­sa vaih­tui pre­si­dent­ti.

Vuon­na 2014 Ve­nä­jä val­ta­si Kri­min. Ha­lo­nen ei ol­lut enää pre­si­dent­ti.

– On­han se tosi kiin­nos­ta­vaa, et­tä se pre­si­dent­ti, joka oli val­las­sa Kri­min val­tauk­sen ai­kaan, ei saa­nut sa­man­lais­ta pas­ka­myrs­kyä nis­kaan­sa kuin Ha­lo­nen, Val­ka­ma sa­noo.

Sa­maa poh­tii kir­jas­sa Ha­lo­sen en­ti­nen leh­dis­tö­pääl­lik­kö Ma­ria Ro­mantsc­huk. Ro­mantsc­huk oli pan­nut mer­kil­le, et­tä kun Suo­mes­sa Uk­rai­nan so­dan al­ka­mi­sen jäl­keen kii­vaas­ti et­sit­tiin syyl­li­siä, jos­ta­kin syys­tä sor­mea osoi­tel­tiin vain Ha­lo­seen päin.

Esi­merk­ki­nä hän nos­taa Ha­lo­ses­ta ja Ve­nä­jän pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­ti­nis­ta yh­des­sä ote­tun ku­van Al­leg­ro-ju­nas­sa. Sitä on le­vi­tel­ty ja pil­kat­tu laa­jas­ti. Vas­taa­vas­ti ku­vaa pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tös­tä pe­laa­mas­sa jää­kiek­koa yh­des­sä Pu­ti­nin kans­sa sa­man­lai­set pe­li­pai­dat pääl­lä ei ole nos­tet­tu esil­le juu­ri mis­sään.

– Ro­mantsc­hu­kin te­o­ria on, et­tä syy sii­hen on, et­tä Ha­lo­nen on va­sem­mis­to­lai­nen ja nai­nen. It­se olen ai­ka sa­mal­la lin­jal­la. Ha­lo­sen saa­ma ryö­py­tys on ai­em­min­kin ol­lut si­don­nais­ta sii­hen, mikä hä­nen su­ku­puo­len­sa ja po­liit­ti­nen suun­tau­tu­mi­sen­sa on.

Val­ka­ma myös huo­maut­taa, et­tä suo­ma­lais­ta kes­kus­te­lua vai­vaa nyt tiet­ty his­to­ri­at­to­muus. Kun Ha­lo­nen nou­si pre­si­den­tik­si, vain pie­ni osa suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­ti Nato-jä­se­nyyt­tä, ja sel­lai­se­na ti­lan­ne myös py­syi hä­nen pre­si­dent­ti­kau­sien­sa ajan. Myös Ha­lo­sen seu­raa­ja Nii­nis­tö suh­tau­tui jä­se­nyy­teen vuo­sien ajan va­ro­vai­ses­ti.

Län­si, ei vain Suo­mi, teki laa­jas­ti lien­ny­tyk­siä Ve­nä­jän suun­taan. Sa­maan ai­kaan Yh­dys­val­lat kävi ter­ro­ris­min vas­tai­sia so­ti­aan en­sin Af­ga­nis­ta­nis­sa, sit­ten Ira­kis­sa. Se li­sä­si ha­lu­ja pi­tää etäi­syyt­tä Yh­dys­val­to­jen po­li­tiik­kaan.

Nato-kan­na­tus py­syi ylei­ses­ti Suo­mes­sa al­hai­se­na ke­vää­seen 2022 as­ti. Voi­ko sii­tä, et­tä Suo­mi ei ol­lut Na­ton jä­sen vuon­na 2022, syyt­tää siis vain Ha­los­ta? kir­ja ky­syy.

En­tä mi­ten Ha­lo­nen it­se nä­kee suh­teen­sa Pu­ti­niin?

– Us­kon, et­tä Ha­lo­nen on käy­nyt sy­vää kes­kus­te­lua it­sen­sä kans­sa mo­nis­ta omien pre­si­dent­ti­kau­sien­sa ai­kai­sis­ta pää­tök­sis­tä ja myös suh­tees­taan Pu­ti­niin. Mut­ta sii­hen, mi­hin lop­pu­tu­lok­seen hän on poh­din­nois­saan pää­ty­nyt, ai­noa oi­kea ih­mi­nen vas­taa­maan on hän it­se.

Val­ka­ma ky­syi Ha­lo­sel­ta, ko­ki­ko tämä tul­leen­sa hui­ja­tuk­si Pu­ti­nin osal­ta.

– Ei. Pi­kem­min­kin on olo, et­tä mikä oi­kein meni pie­leen ja mis­sä vai­hees­sa. Mi­nus­ta kyse on ol­lut vä­hit­täi­ses­tä lui­su­mi­ses­ta, Ha­lo­nen vas­taa kir­jas­sa.

Ha­lo­sen mu­kaan Pu­ti­nin "toi­nen puo­li" näyt­täy­tyi hä­nel­le en­sim­mäi­sen ker­ran toi­sen Tshets­he­ni­an so­dan ai­ka­na.

– Kun ky­sy­tään, oli­ko hyök­käys Uk­rai­naan mi­nul­le yl­lä­tys, niin sii­nä mie­les­sä ei, et­tä Pu­ti­nin jos­kus tun­te­nee­na tie­sin, et­tä hä­nel­lä oli tum­ma, synk­kä puo­len­sa. Se tuli esiin eri­tyi­ses­ti kes­kus­te­luis­sa Tshets­he­ni­as­ta, hän sa­noo kir­jas­sa.

STT pyy­si kus­tan­ta­mon kaut­ta myös Ha­lo­sel­ta haas­tat­te­lua kir­jaan liit­ty­en, mut­ta Ha­lo­nen ei ha­lun­nut an­taa haas­tat­te­lua.

Kir­jas­sa ker­ro­taan myös hie­man hyy­tä­vä yk­si­tyis­koh­ta Ha­lo­sen vie­rai­lus­ta Ve­nä­jäl­lä vuon­na 2006. Ha­lo­nen ohit­ti vie­rai­lul­la Pu­ti­nin työ­huo­neen. Pu­ti­nin työ­pöy­däl­le oli ase­tel­tu kak­si va­lo­ku­vaa: toi­nen niis­tä oli Ha­lo­sen lap­suu­den­ku­va, toi­nen Sak­san tuol­loi­sen liit­to­kans­le­ri An­ge­la Mer­ke­lin lap­suu­den­ku­va. Mo­lem­mat ku­vat oli­vat ol­leet käy­tös­sä joh­ta­jien vaa­li­kam­pan­join­nis­sa.

– Mi­nus­ta ta­ri­na on puis­tat­ta­va ja nos­taa mie­lee­ni kai­ken­lai­sia aja­tuk­sia psy­ko­lo­gi­ses­ta so­dan­käyn­nis­tä, jos­sa toi­set val­ti­o­joh­ta­jat, täs­sä ta­pauk­ses­sa val­taa käyt­tä­vät nai­set, ku­tis­te­taan mie­li­ku­vis­sa pik­ku­ty­töik­si, joi­ta on help­po vä­hä­tel­lä tai oh­jail­la tai ohit­taa, Val­ka­ma kir­joit­taa kir­jas­sa.

Hän to­te­si asi­an myös Ha­lo­sel­le, joka ajat­te­li toi­sin. Ha­lo­nen us­koi, et­tä va­lo­ku­van tar­koi­tuk­sen ol­leen pi­kem­min­kin vies­tiä, et­tä Pu­tin ar­vos­ti hän­tä ja Mer­ke­liä.

Kir­jas­sa Ha­lo­nen ker­too, et­tä Suo­mea yri­tet­tiin pu­hua ym­pä­ri Na­toon jo hä­nen pre­si­dent­ti­kau­te­naan. Ha­lo­sen mu­kaan hä­nel­le esi­mer­kik­si lu­vat­tiin, et­tä mi­kä­li Suo­mi liit­tyi­si jä­se­nek­si, Suo­meen pe­rus­tet­tai­siin Na­ton poh­joi­sen alu­een pää­ma­ja.

Kir­jas­sa Ha­lo­nen sa­noo poh­ti­neen­sa Nato-jä­se­nyy­den huo­no­ja ja hy­viä puo­lia ja tul­leen­sa tuol­loin tu­lok­seen, et­tä huo­no­ja on enem­män kuin hy­viä. Tuol­loin myös val­ta­o­sa kan­sas­ta vas­tus­ti jä­se­nyyt­tä, min­kä Ha­lo­nen myös vies­ti Yh­dys­val­tain suun­taan.

Sa­mal­la Ha­lo­nen an­taa kir­jas­sa kri­tiik­kiä "Yh­dys­val­toi­hin ku­mar­te­lus­ta".

– Olen­nais­ta Nato-kes­kus­te­lus­sa oli voi­ma­kas USA-myön­tei­syys, mikä on meil­lä vah­vaa riip­pu­mat­ta sii­tä, mitä Yh­dys­val­lat te­kee. Ira­kin sota on sii­tä hyvä esi­merk­ki. Sil­loin kri­ti­soi­tiin voi­mak­kaas­ti sitä, et­tä edes sa­noi ää­neen, et­tä Yh­dys­val­to­jen hyök­käys Ira­kiin oli kan­sain­vä­li­sen oi­keu­den vas­tais­ta, Ha­lo­nen muis­te­lee kir­jas­sa.

Kir­jap­ro­jek­ti ha­vah­dut­ti myös sii­hen, mi­ten pal­jon po­li­tiik­ka on psy­ko­lo­gi­aa. Se, mi­ten ke­mi­at toi­mi­vat joh­ta­jien vä­lil­lä, vai­kut­taa myös val­ti­oi­den suh­tei­siin.

Psy­ko­lo­gia nä­kyy myös sii­nä, et­tä po­lii­ti­koil­la on omat avain­ko­ke­muk­sen­sa, jot­ka muok­kaa­vat näi­den ajat­te­lua. Kir­jas­sa täs­tä nos­te­taan esi­merk­ki­nä Ha­lo­sen ja ex-pää­mi­nis­te­ri Paa­vo Lip­po­sen (sd.) eri­lai­nen ajat­te­lu.

Pre­si­den­tin ja pää­mi­nis­te­rin vä­lit oli­vat tun­ne­tus­ti vai­ke­at. Yk­si ajat­te­lu­ta­po­jen ero liit­tyi juu­ri Yh­dys­val­toi­hin. Lip­po­sen suh­de Yh­dys­val­toi­hin oli läm­min, mi­hin to­den­nä­köi­ses­ti vai­kut­ti se, et­tä hän oli ol­lut maas­sa jo nuo­re­na vaih­to-op­pi­laa­na, kir­jas­sa ar­vi­oi­daan.

Ha­lo­nen taas to­te­aa kir­jas­saan oman epä­luu­lon­sa Yh­dys­val­to­ja koh­taan juon­tu­van hä­nen nuo­ruus­vuo­sis­taan Ete­lä-Ame­ri­kas­sa. Ha­lo­sen mu­kaan ame­rik­ka­lai­set "va­lit­si­vat ai­na vää­rin" – ku­ten Chi­len vuo­den 1973 so­ti­las­val­lan­kaap­pauk­ses­sa, jos­sa ken­raa­li Au­gus­to Pi­noc­het suis­ti val­las­ta vaa­leil­la va­li­tun so­si­a­lis­tip­re­si­den­tin Sal­va­dor Al­len­den.

Huo­li­mat­ta Pi­noc­he­tin te­ke­mis­tä laa­jois­ta ki­du­tuk­sis­ta, mur­his­ta ja van­git­se­mi­sis­ta Yh­dys­val­lat tuki Pi­noc­he­tia.

– Kan­sain­vä­li­sen po­li­tii­kan päät­tä­jät ovat yh­tä lail­la ih­mi­siä, jot­ka ra­ken­tu­vat sa­mal­la ta­val­la kuin me. Sa­mat avain­ko­ke­muk­set muok­kaa­vat hei­tä­kin, Val­ka­ma sa­noo.

Lip­po­nen kyt­key­tyy olen­nai­ses­ti myös niin sa­not­tuun Irak-ga­teen, joka oli yk­si Ha­lo­sen pre­si­dent­ti­kau­den isoim­mis­ta ko­huis­ta.

Tuol­loin sel­vi­si, et­tä tuol­loi­nen pää­mi­nis­te­ri An­ne­li Jäät­teen­mä­ki (kesk.) oli saa­nut sa­lai­sik­si luo­ki­tel­tu­ja asi­a­kir­jo­ja pre­si­den­tin sil­loi­sel­ta neu­vo­nan­ta­jal­ta Mart­ti Man­ni­sel­ta. Nii­tä hän käyt­ti hy­väk­seen vaa­li­ten­tis­sä Lip­pos­ta vas­taan edus­kun­ta­vaa­lien ai­ka­na.

Pit­kään spe­ku­loi­tiin, oli­ko Ha­lo­nen it­se vuo­don taus­tal­la. Mo­tii­vik­si esi­tet­tiin sitä, et­tä Ha­lo­nen oli­si ha­lun­nut tor­pa­ta puo­lu­e­to­ve­rin­sa Lip­po­sen nou­sun pää­mi­nis­te­rik­si eri­mie­li­syyk­sien vuok­si.

Tätä vih­jai­lua Val­ka­ma sa­noo pi­tä­vän­sä koh­tuut­to­ma­na. Mi­tään to­dis­tei­ta asi­as­ta ei ole – pait­si me­di­an spe­ku­loin­ti. Jäät­teen­mä­ki tai Man­ni­nen ei­vät kos­kaan esit­tä­neet, et­tä Ha­lo­nen oli­si ol­lut asi­as­sa mu­ka­na.

Kir­jas­sa Ha­lo­nen sa­noo ole­van­sa ju­ris­ti, "ju­ri­dii­kan lä­pi­tun­ke­ma", ei­kä tee lait­to­muuk­sia.

Ha­lo­sen mu­kaan Man­ni­sen te­ko­jen pal­jas­tu­mi­nen oli jo­ta­kin, mitä hän ei oli­si kos­kaan voi­nut us­koa.

– Se oli us­ko­ma­ton asia. Ai­van us­ko­ma­ton asia. Man­ni­nen oli sa­ta­kym­me­nenp­ro­sent­ti­ses­ti vir­ka­mies, ja mi­nus­ta oli to­del­la sää­li, mi­ten hän pi­la­si pit­kän ja nuh­teet­to­man vir­ka­mie­su­ran­sa, Ha­lo­nen poh­tii kir­jas­sa.

Ha­lo­sen en­tis­ten ja ny­kyis­ten kan­sain­vä­lis­ten teh­tä­vien lis­ta on pit­kä. Kir­jas­sa Val­ka­ma seu­raa­kin Ha­lo­sen työ­tä mu­ka­na mat­koil­la esi­mer­kik­si Is­ra­e­lis­sa ja Pa­les­tii­nas­sa. Mat­kal­la Ha­lo­nen oli osit­tain YK:n pää­sih­tee­rin An­to­nio Gu­ter­re­sin toi­vees­ta.

– Mi­nus­ta em­me tun­ne Ha­lo­sen ver­kos­toi­tu­mis­ta ja pai­no­ar­voa sa­mal­la ta­val­la kuin esi­mer­kik­si Mart­ti Ah­ti­saa­ren. Ha­lo­nen kuu­luu esi­mer­kik­si Gu­ter­re­sin kor­ke­an ta­son neu­voa-an­ta­vaan pa­nee­liin, joka on pää­sih­tee­rin tu­ke­na eri­lais­ten krii­sien ja konf­lik­tien rat­ko­mi­ses­sa. Se ei ole pie­ni tai vä­hä­pä­töi­nen asia, Val­ka­ma sa­noo.

– Omien ha­vain­to­je­ni mu­kaan Ha­lo­sen yk­si suu­ri vah­vuus on, et­tä hän koh­taa ih­mi­sen kuin ih­mi­sen sa­mal­la sil­mien kor­keu­del­la, riip­pu­mat­ta sii­tä on­ko tämä 15-vuo­ti­as pa­les­tii­na­lais­nuo­ri vai mi­nis­te­ri.

Kir­jan lu­va­taan kä­sit­te­le­vän Ha­lo­sen po­liit­tis­ta pe­rin­töä. Mikä se on, oli lo­pul­ta ky­sy­mys, jo­hon Val­ka­ma ei löy­tä­nyt yh­tä yk­sin­ker­tais­ta vas­taus­ta kuin Nii­nis­tön koh­dal­la.

Nii­nis­töl­lä se oli Nato-jä­se­nyys. Ha­lo­sen po­li­tii­kan pai­no­pis­teet ovat pai­not­tu­neet taas esi­mer­kik­si YK-jär­jes­tel­mään, kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen, ih­mi­soi­keuk­siin ja oi­keus­val­ti­oon.

Ajat oli­vat myös hy­vin eri­lai­set Nii­nis­tön ja Ha­lo­sen ai­ka­kau­sil­la. Se vai­kut­taa vää­jää­mät­tä sii­hen, mi­ten pe­rin­tö muo­dos­tuu.

– Yk­si il­mei­nen asia on tie­ten­kin se, et­tä Ha­lo­nen on rai­van­nut nai­sil­le ja ty­töil­le tie­tä po­li­tii­kas­sa. Se on ol­lut su­ku­puol­ten vä­li­sen tasa-ar­von kan­nal­ta iso asia meil­lä, mut­ta näyt­tä­nyt esi­merk­kiä myös muu­al­la maa­il­mas­sa.

Vaik­ka pre­si­den­tin vi­ras­sa ei ole­kaan seu­ran­nut vie­lä tois­ta nais­ta, esi­mer­kik­si ai­em­mas­sa hal­li­tuk­ses­sa enem­mis­tö mi­nis­te­reis­tä oli nai­sia.

– Voi poh­tia, et­tä oli­si­ko se ol­lut mah­dol­lis­ta, jos meil­lä ei oli­si ol­lut tätä suun­nan­näyt­tä­jää.