STT

Ju­han­nuk­sen sää­en­nus­te näyt­tää ete­läs­sä pou­tai­sel­ta, mut­ta Suo­men poh­joi­so­sis­sa voi jopa uk­kos­taa. Il­ma­tie­teen lai­tok­sen päi­vys­tä­vä me­te­o­ro­lo­gi Jari Tuo­vi­nen ker­too STT:lle, et­tä hel­tei­tä ei ole lu­vas­sa mis­sään päin maa­ta.

– Uk­kos­kuu­ro­ja voi en­nus­taa aat­to­na eri­tyi­ses­ti Meri-La­pin seu­dul­le. Ju­han­nu­syö­nä on vii­le­ää, läm­pö­ti­lat vaih­te­le­vat kym­me­nen as­teen mo­lem­min puo­lin, Tuo­vi­nen sa­noo.

Ju­han­nu­saat­to­na tuu­li voi pu­hal­taa maan ete­lä­o­sis­sa 15–16 met­riä se­kun­nis­sa, mut­ta puus­kat tyyn­ty­vät ju­han­nus­päi­vään men­nes­sä.

– Ete­läs­sä läm­pö­ti­la voi nous­ta 23 as­tee­seen ja maan kes­ki­o­sis­sa läm­pö­ti­la vaih­te­lee 20 as­teen mo­lem­min puo­lin. Poh­joi­ses­sa ol­laan 14–18 as­tees­sa, Tuo­vi­nen ker­too.

Maas­to­pa­lo­va­roi­tus tar­ken­tuu ju­han­nu­saat­to­na, mut­ta on Tuo­vi­sen mu­kaan to­den­nä­köi­ses­ti voi­mas­sa Uu­den­maan, Ah­ve­nan­maan, Var­si­nais-Suo­men ja Kan­ta-Hä­meen maa­kun­nis­sa.

Päi­vys­tä­vä me­te­o­ro­lo­gi mai­nit­see, et­tä pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä tar­kas­tel­tu­na tä­män vuo­den ju­han­nus­sää on läm­pö­ti­lo­jen puo­les­ta hy­vin ta­va­no­mai­nen. Ai­em­mat kak­si ju­han­nus­ta ovat ol­leet kui­via ja pai­koin hel­tei­si­ä­kin. Sik­si tä­män vuo­den ju­han­nus voi tun­tua kyl­mäl­tä.

– Jos kat­soo kah­ta ai­em­paa ju­han­nus­ta, niin sil­loin ko­kon polt­to on ol­lut mah­dol­lis­ta vain muu­ta­mas­sa maa­kun­nas­sa. Mut­ta ih­mis­muis­ti on ly­hyt, 2010-lu­vul­la oli usei­ta ju­han­nuk­sia pe­räk­käin, jol­loin sa­toi ra­kei­ta, Tuo­vi­nen sa­noo.

Hän muis­te­lee myös, et­tä sel­lai­si­a­kin ju­han­nuk­sia on ol­lut, jol­loin on sa­ta­nut lun­ta.