San­na Ran­ta­nen

Yli 40-vuo­ti­as Kui­va­lah­den ke­sä­te­at­te­ri on seu­dun van­him­pia ke­sä­te­at­te­rei­ta.

– Toi­mim­me tal­koo­voi­min, ker­too Ma­ri­ca Kor­ho­nen, ke­sä­te­at­te­ria pyö­rit­tä­vän Kui­va­lah­den Nuo­ri­so­seu­ran joh­to­kun­nan jä­sen, jol­le te­at­te­ris­sa on tut­tua niin näyt­te­le­mi­nen kuin mak­ka­ran­pais­ta­mi­nen.

– Te­at­te­ri on vah­vas­ti yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa läs­nä ja ve­tää koko ky­län yh­teen.

Yh­teis­hen­ki kan­taa yli ky­län ra­jo­jen.

Tä­män ke­sän näy­tel­män Nais­luo­lan esiin­ty­jis­tä pari on Kui­va­lah­del­ta, mut­ta suu­rin osa muu­al­ta: muis­ta Eu­ra­jo­en ky­lis­tä, Rau­mal­ta ja Po­ris­ta.

– Olem­me kaik­ki eu­ra­jo­ke­lai­set yh­tä, to­te­aa La­pi­jo­el­la asu­va Sal­me Nie­mi-Suu­la, yk­si Nais­luo­lan näyt­te­li­jöis­tä.

Ky­lä­pe­rin­teet ko­lah­ta­vat myös naa­pu­ri­kun­tien kau­pun­ki­lai­siin.

– On kun­nia ol­la yk­si te­ki­jä pit­kän pe­rin­teen hel­mi­nau­has­sa, kiit­te­lee rau­ma­lai­nen har­ras­ta­ja­näyt­te­li­jä Kati Nord­man.

In­ten­sii­vi­nen ke­sä­te­at­te­ri­har­ras­tus vie pal­jon ai­kaa.

– Sa­to­ja tun­te­ja on muus­ta elä­mäs­tä pois, tar­ken­taa use­as­ti Kui­va­lah­del­la oh­jan­nut ja näy­tel­lyt Tomi Aal­to, Nais­luo­lan oh­jaa­ja.

– Olem­me oman elä­mäm­me elä­män­ta­pain­ti­aa­ne­ja. Mei­tä yh­dis­tää tie­tyn­lai­nen il­mai­sun­ha­lu.

En­sim­mäis­tä ker­taa Kui­va­lah­del­la näyt­te­le­vä Lau­ra Nie­me­lä-Ko­va­nen tar­ken­taa.

– Yl­ly­tys­hul­luus yh­dis­tää, hän nau­raa.

– Mei­nin­kim­me on ren­toa, mut­ta ta­voit­teel­lis­ta, in­nos­ta­vaa ja ener­gis­tä.

Nais­luo­lan näyt­te­li­jät ko­ke­vat har­ras­tuk­sen­sa ir­ti­o­tok­si ar­jes­ta ja stres­sis­tä.

– Ei ajan­ku­lua ajat­te­le.

Kui­va­lah­den asuk­kaat täyt­täi­si­vät ke­sä­te­at­te­rin ison kat­so­mon puo­lil­leen, mut­ta yleen­sä joka esi­tys on lä­hes lop­puun­myy­ty.

Bus­si­las­teit­tain ylei­söä hou­kut­ta­vat pe­rin­teet, me­ren­ran­ta­mil­jöö ja ke­sä­te­at­te­ri­hen­ki­nen huu­mo­ri.

Mark­ku Hy­vö­sen kä­si­kir­joit­ta­ma Nais­luo­la tun­ne­taan muu­al­la ni­mel­lä Mies­luo­la.

– Mar­kun tapa il­mais­ta asi­oi­ta so­pii Kui­va­lah­del­le. Hän kään­si näy­tel­män Nais­luo­lak­si meil­le, ker­too Aal­to.

– Se toi teks­tiin uut­ta sär­mää.

Myös vuo­ro­sa­no­ja on vii­lat­tu ja si­säl­töä pai­kal­lis­tet­tu sa­ta­kun­ta­lai­sit­tain tu­tuil­la viit­tauk­sil­la.

– Pai­kal­li­suus on Kui­va­lah­den ke­sä­te­at­te­rin kul­ma­ki­viä, Aal­to huo­maut­taa.

Nais­luo­la on läm­min­hen­ki­nen ko­me­dia pal­ve­lu­ta­los­ta, jos­sa ”mie­his­tä trau­ma­ti­soi­tu­neet” nai­set elä­vät au­voi­sia ikä­vuo­sia kes­ke­nään il­man mie­hiä, kun­nes ta­lous­ti­lan­ne pa­kot­taa ot­ta­maan ta­loon en­sim­mäi­sen mie­sa­suk­kaan.

Rau­ma­lai­sel­le har­ras­te­li­ja­näyt­te­li­jäl­le An­ne An­til­le, van­hus­työ­tä teh­neel­le lä­hi­hoi­ta­ja­e­lä­ke­läi­sel­le, Nais­luo­lan nä­kö­kul­ma on vir­kis­tä­vä.

– Vaik­ka ol­laan kuu­ro­ja ja vä­hän muis­ti­sai­rai­ta, ol­laan elä­mäs­sä kiin­ni ja on pien­tä ”äk­sö­niä”, Ant­ti ku­vaa.

Nais­luo­laa voi ku­kin kat­soa omien lins­sien­sä läpi. Lap­sil­le löy­tyy oma huu­mo­rin­sa, eri ikä­luo­kil­le pers­pek­tii­vin­sä.

– Ei Nais­luo­lan kiin­nos­ta­vuus ja haus­kuus rii­pu iäs­tä, va­kuut­taa 14-vuo­ti­as Em­ma Ka­ta­ja­mä­ki Ir­jan­teel­ta, nii­ni­kään yk­si Nais­luo­lan näyt­te­li­jöis­tä.

Vaik­ka mies­ten maa­il­ma on näy­tel­mäs­sä vaih­tu­nut nais­ten kat­san­to­kan­nak­si, toi­mii ta­ri­na su­ku­puo­leen kat­so­mat­ta.

Nais­luo­la voi yh­tä lail­la ol­la vaik­ka­pa ”mies­kou­lu” nais­ten ym­mär­tä­mi­seen kuin nais­ten lo­gii­kas­ta am­men­ta­va huu­mo­rin läh­de.

Näy­tel­mä tar­jo­aa sy­väl­li­sem­pi­ä­kin ko­ke­muk­sia – siis kai­kil­le jo­ta­kin.

Idea ”nais­luo­las­ta” on näy­tel­män te­ki­jöil­le tut­tu: on tör­mät­ty ikäih­mis­ten kom­muu­ni­a­su­mi­seen ja poh­dit­tu ys­tä­vien kans­sa bin­gon pe­rus­ta­mis­ta Es­pan­jaan se­ni­o­ri­vuo­si­na.

– Työ­ka­ve­rin kans­sa mie­tim­me, et­tä yk­si­näi­si­nä mum­moi­na muu­tam­me yh­des­sä Le­vil­le asu­maan! pal­jas­taa Jen­na Ka­ta­ja­mä­ki, yk­si näyt­te­li­jöis­tä.

Vuo­sia sit­ten les­kek­si jää­nyt Nie­mi-Suu­la mai­nit­see, et­tä yh­tei­sö on hyvä vaih­to­eh­to yk­si­näi­syy­del­le.

– Sik­si minä tu­lin mu­kaan ke­sä­te­at­te­ri­toi­min­taan. Tääl­lä näen mui­ta­kin ih­mi­siä, hän to­te­aa.

– Kui­va­lah­den ke­sä­te­at­te­ri on mi­nun nais­luo­la­ni.

Nais­luo­la en­si-il­las­sa Kui­va­lah­den ke­sä­te­at­te­ris­sa per­jan­tai­na 28.6. www.kui­va­lah­ti.com/ke­sa­te­at­te­ri