Ari An­te­roi­nen

Rau­ma­lai­nen har­ras­ta­ja­te­at­te­ri­le­gen­da Jar­mo ”Jank­ke” Kos­ki, 78, las­kee, et­tä hä­nel­lä on eri te­at­te­ri­ryh­mien oh­jauk­sia ta­ka­na ai­na­kin 120. Oman te­at­te­ri­har­ras­tuk­sen­sa hän sa­noo al­ka­neen vuon­na 1960 Ki­sa­ran­nan pi­hal­la, jol­loin siel­lä esi­tet­tiin Roi­ni­lan ta­los­sa.

Noin 65 vuot­ta myö­hem­min ol­laan Rau­man Kel­la­ri­te­at­te­rin ti­lois­sa Pur­si­ka­dul­la ja en­si-il­taan on tu­los­sa Kos­ken oh­jaa­ma ja Rei­jo Lei­non kir­joit­ta­ma kan­san­ko­me­dia Ky­lä­kaup­pi­as, mis­sä ylei­sö pää­see nä­ke­mään elä­mää 50-lu­vun ar­jes­sa. Näy­tel­mäs­sä pyö­rii ja hyö­rii ih­mis­ten koko kir­jo. Lu­vas­sa on siis tuu­lah­dus nos­tal­gi­aa men­neil­tä hy­vil­tä ajoil­ta.

Il­mas­sa on myös hai­keut­ta, sil­lä Pur­si­ka­dun kiin­teis­tö on saa­nut pur­ku­tuo­mi­on ja kun­han Kos­ken oh­jaa­man koko per­heen te­at­te­ri­ryh­män sekä muu­ta­man muun har­ras­ta­ja­te­at­te­ri­po­ru­kan ke­vään esi­tyk­set on näy­tel­ty, päät­tyy eräs ai­ka­kau­si rau­ma­lai­ses­sa har­ras­ta­ja­te­at­te­ri­maa­il­mas­sa.

– Tääl­lä on näy­tel­ty vii­si­kym­men­tä vuot­ta. Tämä on jo kol­mas tila, joka pu­re­taan ura­ni ai­ka­na. Tätä en­nen on maan­ta­sal­le lyö­ty Si­ni­saa­ren ja Aro­nah­teen kou­lut. Eh­do­tin, et­tä tämä kel­la­ri­te­at­te­ri oli­si an­net­tu har­ras­ta­jien käyt­töön, mut­ta kuu­lem­ma tämä pi­tää pur­kaa, Kos­ki huo­kaa.

Uu­det ti­lat har­ras­ta­jat tu­le­vat kyl­lä saa­maan Ka­rin kam­puk­sel­ta, min­ne muu­kin kan­sa­lai­so­pis­to­toi­min­ta siir­tyy sen val­mis­tut­tua.

Kos­ki on ko­ke­nut vii­me vuo­si­na mo­nen­lais­ta mur­het­ta muun mu­as­sa puo­li­son­sa me­neh­ty­mi­sen ja omien eri­lais­ten sai­raus­ten ta­kia.

– Te­at­te­ri on ol­lut kui­ten­kin jo 65 vuot­ta mi­nun ilo­ni ja työ­ni, mikä on an­ta­nut voi­maa pääs­tä su­ru­jen yli. Tämä työ on mer­kan­nut pal­jon, Kos­ki sa­noo.

– Lää­kä­ri­kin to­te­si, et­tä jos vain jak­sat, niin tee. Ja jos et jak­sa, hui­laa vä­lil­lä. Kyl­lä minä tätä ai­on niin pit­kään teh­dä, kun vain ja­lat ja pää pe­laa­vat.

Mik­si ke­vään en­si-il­ta­näy­tel­mäk­si va­li­koi­tui Lei­non Ky­lä­kaup­pi­as?

– Hän on kir­joit­ta­nut noin vii­si­tois­ta näy­tel­mää ja oli muun mu­as­sa Kui­va­lah­den ”ho­vi­kir­jai­li­ja”. Lei­non näy­tel­mis­sä on huu­mo­ria, asi­aa ja nos­tal­gi­aa. Nämä ovat lail­li­sia näy­tel­miä, Kos­ki mää­rit­te­lee.

Roo­le­ja­kin on so­pi­va mää­rä.

–  Meil­lä on täs­sä 14 roo­lia ja mu­ka­na on pari pien­tä las­ta­kin, Kos­ki ker­too.

Kos­ken mu­kaan ny­ky­a­jan pal­ve­lu on kau­pois­sa eri­lais­ta kuin en­nen.

– Van­has­sa ky­läyh­tei­sös­sä hom­ma pe­la­si, jos nyt ver­taa vaik­ka ta­va­ra­ta­loi­hin.