Tui­ja Saa­ri­nen

Kaup­pa­ka­tu 23:ssa Van­has­sa Rau­mas­sa si­jait­se­va Kai­ken­Kes­kus aloit­ti vii­me vii­kol­la. Ti­las­sa työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä yh­dek­sän toi­mi­jaa, jot­ka tar­jo­a­vat eri­lai­sia hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta ku­ten esi­mer­kik­si joo­gaa, me­di­taa­ti­oil­to­ja, funk­ti­o­naa­li­sen lää­ke­tie­teen ra­vit­se­mus­hoi­toa, nais­ten pii­re­jä, ää­ni­mal­ja­ren­tou­tus­ta ja rei­ki­hoi­toa.

– Kai­ken­Kes­kus on yh­tei­söl­li­nen olo­huo­ne, ja mei­tä toi­mi­joi­ta yh­dis­tää ko­ko­nais­val­tai­nen hy­vin­voin­ti, ker­too Han­na-Ma­ria Leh­to­nen Luon­non­mie­les­tä. Leh­to­nen oh­jaa me­di­taa­ti­o­ta ja pi­tää vil­liyrt­ti-il­to­ja.

Tun­nel­maa ti­laan tuo­vat He­a­ling Art Su­vin esil­lä ja myy­tä­vä­nä ole­vat tau­lut, jot­ka edus­ta­vat in­tui­tii­vis­ta hy­vän ener­gi­an tai­det­ta.

– Ta­voit­tee­ni on tuo­da tai­teel­la­ni ai­na hy­vää ener­gi­aa ti­laan. Maa­laan vain niin sa­no­tun hy­vän vir­tauk­sen ti­las­sa, ku­vai­lee tai­tei­li­ja Suvi Rit­va­nen.

Maa­lis­kuus­sa toi­min­tan­sa aloit­ta­nut Kai­ken­Kes­kus on he­rät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta muun mu­as­sa työ­pai­koil­la.

– Olem­me tar­jon­neet tyhy-po­ru­koil­le esi­mer­kik­si ää­ni­mal­ja­ren­tou­tus­ta ja joo­gaa, ker­too Maa­rit Nik­mo Vi­tae Vi­as­ta.

Kai­ken­Kes­kuk­sel­la toi­mii myös eksp­res­sii­vi­sen tai­de­te­ra­pi­an oh­jaa­ja, eri­tyis­luo­ka­no­pet­ta­ja Tai­na Leh­ti­nen Kons­teis­ta.

– Eksp­res­sii­vi­ses­sä tai­de­te­ra­pi­as­sa yh­dis­ty­vät ku­van te­ke­mi­nen, mu­siik­ki, lii­ke ja kir­joit­ta­mi­nen. Se on mo­ni­puo­li­nen, lem­peä ja voi­ma­va­ra­kes­kei­nen tai­teen te­ke­mi­sen muo­to. En­nak­ko-osaa­mis­ta ei tar­vi­ta, ker­too Leh­ti­nen.

Leh­ti­nen vink­kaa et­tä pa­ri­tun­ti­nen so­pii esi­mer­kik­si il­la­nis­tu­jais­po­ru­kal­le, baby sho­we­riin tai vaik­ka­pa polt­ta­rei­hin. Ke­sä­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la hän ve­tää Kai­ken­Kes­kuk­sel­la 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le suun­na­tun tai­de­lei­rin.

Kai­ken­Kes­kuk­sel­la käy li­säk­si vie­rai­le­via työ­pa­ja­oh­jaa­jia ja lu­en­noit­si­joi­ta. Ti­laa voi myös vuok­ra­ta.

Li­sä­tie­to­ja: www.kai­ken­kes­kus.fi