STT

Kaa­kos­ta saa­puu tä­nään ma­ta­la­pai­ne, joka tuo Suo­meen lu­men li­säk­si jää­tä­viä sa­tei­ta, ker­too Il­ma­tie­teen lai­tos.

Sade al­kaa maan ete­lä- ja kes­ki­o­sas­sa jää­tä­vä­nä ve­si­sa­tee­na tai lu­me­na. Idäs­sä sade muut­tuu päi­vän mit­taan ta­val­li­sek­si ve­si­sa­teek­si.

Maan itä­o­sas­sa sekä Suo­men­lah­den ran­ni­kon maa­kun­nis­sa ajo­ke­li muut­tuu aa­mu­päi­väs­tä al­ka­en huo­nok­si.

Lii­ken­ne­o­lo­suh­teet ovat vuo­de­nai­kaan näh­den poik­keuk­sel­li­sen liuk­kai­ta ja tal­vi­sia, vaik­ka mo­net ovat lii­ken­tees­sä jo ke­sä­ren­kail­la.

Il­ma­tie­teen lai­tok­sen me­te­o­ro­lo­gi Ee­rik Saa­ri­kal­len mu­kaan yöt ja aa­mut voi­vat ol­la ajo-olo­suh­teil­taan haas­ta­vim­pia.

– Jos ei ole mah­dol­li­suut­ta ajaa ke­lin mu­kai­sil­la ren­kail­la, on hyvä miet­tiä etu­kä­teen eri vaih­to­eh­to­ja kul­kea tai siir­tää me­no­ja, Saa­ri­kal­le ker­too Il­ma­tie­teen lai­tok­sen tie­dot­tees­sa.

Tiis­tai­na lun­ta py­ryt­tää maan län­si­o­sas­sa ja jää­tä­viä sa­tei­ta ro­pi­see Kes­ki-Suo­mes­sa. Idäs­sä tu­lee tiis­tai­na ve­si­sa­tei­ta ja sää on lau­hem­paa.

Tiis­tain ajo­ke­li on laa­jal­ti huo­no lä­hes koko Suo­mes­sa poh­joi­sin­ta Lap­pia ja Itä-Suo­mea lu­kuun ot­ta­mat­ta. Län­si­o­sis­sa ajo­ke­li voi tiis­tai­na hei­ken­tyä jopa erit­täin huo­nok­si.

Lu­mi­sa­teet heik­ke­ne­vät vä­hi­tel­len kes­ki­viik­ko­na sään läm­me­tes­sä.