Em­mi Til­vis / STT

Yleis­ra­di­on ra­hoi­tus­ta ar­vi­oi­van par­la­men­taa­ri­sen työ­ryh­män työ ei val­mis­tu tä­nään. Asi­as­ta ker­too STT:lle teks­ti­vies­tit­se työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ma­ti­as Mart­ti­nen (kok). Hä­nen mu­kaan­sa neu­vot­te­lui­ta jat­ke­taan en­si vii­kol­la.

Työ­ryh­män toi­mi­kau­den oli mää­rä päät­tyä tä­nään. Työ­ryh­mäl­lä on ol­lut vai­keuk­sia pääs­tä yh­tei­seen nä­ke­myk­seen esi­mer­kik­si Yleen koh­dis­tu­vien sääs­tö­jen suu­ruu­des­ta.

Hal­li­tu­soh­jel­man mu­kaan ra­port­ti oli­si an­net­ta­va edus­kun­nan ke­vä­tis­tun­to­kau­den lop­puun men­nes­sä. Edus­kun­nan is­tun­to­kau­si jat­kuu poik­keuk­sel­li­ses­ti ai­na­kin en­si vii­kon esi­mer­kik­si kään­ny­tys­lain kä­sit­te­lyn vuok­si.

Ylen bud­jet­ti oli vii­me vuon­na rei­lut 520 mil­joo­naa eu­roa. Yleä ra­hoi­te­taan vuo­des­ta 2013 ke­rä­tyl­lä Yle-ve­rol­la, joka on si­dot­tu hin­tain­dek­siin.

Va­kiin­tu­neen ta­van mu­kaan Ylen teh­tä­viä, ra­hoi­tus­ta ja val­von­taa kos­ke­vien muu­tos­ten val­mis­te­lu on teh­ty par­la­men­taa­ri­ses­ti eli niin, et­tä jo­kai­nen edus­kun­ta­puo­lue osal­lis­tuu val­mis­te­luun.