STT

Ke­lan ylei­seen asu­mis­tu­keen ja työt­tö­myys­tu­kiin tu­lee huh­ti­kuus­sa usei­ta leik­kauk­sia, jot­ka vai­kut­ta­vat noin 500 000 asi­ak­kaan tu­kiin, ker­too Kela.

Työt­tö­myys­tu­kien leik­kaus vä­hen­tää tu­kea heti huh­ti­kuus­sa. Tu­kia lei­ka­taan pois­ta­mal­la työt­tö­myys­tu­kien lap­si­ko­ro­tuk­set ja 300 eu­ron kuu­kau­sit­tai­nen suo­ja­o­sa.

Ylei­nen asu­mis­tu­ki pie­ne­nee seu­raa­van tar­kis­tuk­sen yh­tey­des­sä, mut­ta vii­meis­tään en­si vuo­den maa­lis­kuus­sa. Tuen kor­vausp­ro­sent­ti pie­ne­nee ja pe­ru­so­ma­vas­tuu suu­re­nee.

Leik­kauk­set pie­nen­tä­vät yleis­tä asu­mis­tu­kea kai­kil­la, jot­ka nyt saa­vat tu­kea. Tu­kea saa­via ruo­ka­kun­tia oli hel­mi­kuus­sa yli 400 000, ker­too Kela.

Muu­tok­set ei­vät kui­ten­kaan vai­ku­ta eläk­keen­saa­jan asu­mis­tu­keen.

– Val­mis­tau­dum­me Ke­las­sa par­hail­laan muu­tos­ten toi­meen­pa­noon ja va­rau­dum­me myös sii­hen, et­tä leik­kaus­ten seu­rauk­se­na pe­rus­toi­meen­tu­lo­tu­en saa­jien mää­rä kas­vaa, sa­noo Ke­lan toi­meen­tu­lo­tur­va­e­tuuk­sien osaa­mis­kes­kuk­sen pääl­lik­kö Pasi Pa­ju­la tie­dot­tees­sa.

Tu­kiin teh­dyt leik­kauk­set pe­rus­tu­vat edus­kun­nan hy­väk­sy­miin lain­muu­tok­siin.

Lap­si­ko­ro­tus­ten pois­to kos­kee vuo­sit­tain noin 100 000:ta ih­mis­tä. Suo­ja­o­san pois­to taas vai­kut­taa osa-ai­ka­työ­tä tai keik­ka­työ­tä te­ke­viin työt­tö­miin, jot­ka saa­vat työt­tö­myys­tu­kea. Vii­me vuon­na yli 70 000 työt­tö­myys­tu­kea saa­nut­ta ih­mis­tä sai sa­maan ai­kaan työ­tu­lo­ja, Kela ker­too.

Leik­kaus­ten on ar­vi­oi­tu vai­kut­ta­van eni­ten yk­sin asu­vien nuor­ten ja työt­tö­mien nuor­ten toi­meen­tu­loon. Ke­lan las­kel­mien mu­kaan eri­tyi­sen suu­ria vai­ku­tuk­set ovat nii­hin nuor­ten ryh­miin, jois­sa pie­ni­tu­loi­suus on jo en­nes­tään ylei­sin­tä. Opis­ke­li­joi­den ei yleen­sä ole mah­dol­lis­ta saa­da toi­meen­tu­lo­tu­kea. Ke­lan mu­kaan leik­kauk­set vä­hen­tä­vät hei­dän tu­lo­jaan mer­kit­tä­väs­ti, kun opin­to­lai­nan val­ti­on­ta­kaus­ta ei ote­ta huo­mi­oon.

Työt­tö­myys­tur­vaan ja ylei­seen asu­mis­tu­keen tu­lee myö­hem­min myös mui­ta muu­tok­sia. Syys­kuun alus­sa työt­tö­myys­tu­kiin vai­kut­ta­va ja kaik­kia työt­tö­miä kos­ke­va työs­sä­o­lo­eh­to pi­te­nee kuu­des­ta kuu­kau­des­ta kah­teen­tois­ta kuu­kau­teen. Li­säk­si yleis­tä asu­mis­tu­kea ei mak­se­ta omis­tu­sa­sun­non asu­mis­me­noi­hin enää en­si vuo­den alus­ta.