Ant­ti Haa­vis­to / STT

Suo­je­lu­po­lii­si (supo) on hyl­lyt­tä­nyt yli­tar­kas­ta­ja Pert­ti Haaks­luo­don käyn­nis­sä ole­van ri­kos­tut­kin­nan ajak­si, ker­to­vat Yle ja Hel­sin­gin Sa­no­mat. Ylen tie­dot poh­jaa­vat su­pon Ylel­le toi­mit­ta­maan asi­a­kir­jaan pää­tök­ses­tä, jos­sa Haaks­luo­to mää­rä­tään pi­dä­tet­tä­väk­si vi­ras­ta. Pää­tök­sen mu­kaan Haaks­luo­toa epäil­lään ri­kok­ses­ta. Hän on su­pon vas­ta­tie­dus­te­luo­sas­ton pääl­lik­kö.

Myös Hel­sin­gin Sa­no­mien tie­dot poh­jaa­vat leh­den hank­ki­miin asi­a­kir­joi­hin.

Vii­me vii­kol­la ker­rot­tiin, et­tä Suo­mes­sa on aloi­tet­tu suo­je­lu­po­lii­sin ja Puo­lus­tus­voi­mien tie­dus­te­lu­toi­min­taan liit­ty­vä esi­tut­kin­ta kos­kien epäil­ty­jä vir­ka­ri­kok­sia. Supo ker­toi tuol­loin, et­tä yk­si yli­tar­kas­ta­ja on pi­dä­tet­ty huh­ti­kuus­sa vi­ras­ta esi­tut­kin­nan vuok­si, mut­ta ei ker­to­nut hä­nen hen­ki­löl­li­syyt­tään.

Yle ja Hel­sin­gin Sa­no­mat kir­joit­ta­vat, et­tä hyl­lyt­tä­mis­pää­tök­sen mu­kaan Haaks­luo­toon koh­dis­tu­va ri­ko­se­päi­ly vai­kut­taa hän­tä koh­taan tun­net­tuun luot­ta­muk­seen niin, et­tei hä­nel­lä voi­da kat­soa ole­van edel­ly­tyk­siä jat­kaa vi­ras­saan työs­ken­te­lyä ri­kos­tut­kin­nan ai­ka­na. Me­di­at ker­to­vat, et­tä Haaks­luo­toa on kuul­tu en­nen vi­ran­toi­mi­tuk­ses­ta pi­dät­tä­mis­tä ja et­tä hän on kiis­tä­nyt syyl­lis­ty­neen­sä ri­kok­siin.