Juu­so Lind­berg / STT

Viit­tä van­haa die­sel­ve­tu­ria huu­to­kau­pan­nut VR on löy­tä­nyt vain yh­del­le uu­den mah­dol­li­sen omis­ta­jan. Rai­de­a­lan neu­vot­te­lu­kun­ta Rai­ne pi­tää kui­ten­kin jär­jes­tet­tyä huu­to­kaup­paa nä­en­näi­se­nä.

Alan mark­ki­na­eh­toi­sia yri­tyk­siä edus­ta­van neu­vot­te­lu­kun­nan lo­gis­tiik­ka-asi­an­tun­ti­ja Jou­ni Lind pi­tää kaup­paa­mis­ta hy­vä­nä, mut­ta ar­vos­te­lee VR:n aset­ta­mien poh­ja­hin­to­jen ole­van lii­an kor­kei­ta. Hä­nen mu­kaan­sa kiin­nos­tu­nei­ta os­ta­jia kar­kot­ti myös se, et­tei mah­dol­li­sil­le asi­ak­kail­le ole lu­vat­tu ve­tu­rei­hin va­ra­o­sia kau­pan yh­tey­des­sä.

– Jos nii­tä ei ole, niin os­ta­ja ei ole val­mis ot­ta­maan ris­kiä. VR:llä kyl­lä oli­si pil­vin pi­mein va­ra­o­sia va­ras­tos­sa, Lind sa­noo STT:lle.

Rai­de­a­lan neu­vot­te­lu­kun­nas­sa pi­de­tään kaup­pa­ta­paa VR:n pyr­ki­myk­se­nä pi­tää haas­ta­jat pois­sa mark­ki­noil­ta.

– VR on pur­ka­nut vii­me vuon­na noin 20–30 ve­tu­ria. Siel­lä ote­taan va­ra­o­sat tal­teen ja lo­pus­ta tu­lee ro­mu­rau­taa. Tämä on ve­tu­rien kan­ni­ba­li­soi­mis­ta. Meil­lä on kaut­ta his­to­ri­an ol­lut se ti­lan­ne, et­tä ka­lus­toa ei ha­lu­ta pää­ty­vän uu­sien toi­mi­joi­den hal­tuun, Lind sa­noo.

Ne ve­tu­rit, jois­ta ei ole teh­ty tar­jouk­sia, jää­vät nyt odot­ta­maan tu­le­vai­suut­taan. Rai­ne toi­voo, et­tä ve­tu­rei­den myyn­tiä ja va­ra­o­sien tar­jo­a­mis­ta jat­ke­taan suo­ral­la mark­ki­na­pu­he­lul­la mah­dol­lis­ten os­ta­jien kans­sa.

VR ei maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na kes­ki­päi­vään men­nes­sä kom­men­toi­nut kaup­po­ja STT:lle. VR ker­toi tie­dot­ta­van­sa asi­as­ta myö­hem­min.

Veturille kotimainen ostaja

VR jär­jes­ti kiin­nos­tuk­sen­sa il­mais­seil­le ka­lus­ton kat­sel­muk­sen ai­em­min tänä vuon­na. Mie­len­kiin­toa myy­tä­vät ve­tu­rit oli­vat he­rät­tä­neet, sil­lä pai­kal­la oli Lin­din mu­kaan vä­keä niin Suo­mes­ta, Ruot­sis­ta ja Vi­ros­ta­kin. Myyn­nis­sä ol­leis­ta ve­tu­reis­ta kol­me oli Dr16-mal­li­sia, ja Lin­din mu­kaan nii­den pyyn­ti­hin­ta kap­pa­leel­ta oli 116 000 eu­roa. Kak­si taas oli Dv12-mal­li­sia, ja Lin­din mu­kaan nii­den pyyn­ti­hin­ta kap­pa­leel­ta oli 360 000 eu­roa. Tar­jous teh­tiin hal­vem­mas­ta mal­lis­ta.

Lind ei pal­jas­ta, kuka tar­jouk­sen te­ki­jä on, mut­ta mai­nit­see ky­sees­sä ole­van ko­ti­mai­nen ja uu­si toi­mi­ja alal­la. Vain yh­dis­tyk­set ja yri­tyk­set ovat voi­neet il­moit­tau­tua mu­kaan tar­jous­kil­paan.

Säännelty ala ei houkuttele

Van­haa ka­lus­toa tul­laan huu­to­kaup­pa­maan li­sää myö­hem­min, sil­lä seu­raa­vak­si VR lait­taa myyn­tiin van­ho­ja mat­kus­ta­ja­vau­nu­ja. Myös nii­tä huu­to­kau­pa­taan yri­tyk­sil­le ja yh­dis­tyk­sil­le.

Yh­tiö on tie­dot­ta­nut ai­keis­taan ne­tis­sä, mut­ta tar­kem­pi myyn­ti­ai­ka tar­ken­tuu vas­ta myö­hem­min. Vau­nu­ja tu­lee myyn­tiin 51 kap­pa­let­ta, jois­ta 29 on van­ho­ja In­ter­ci­ty-vau­nu­ja ja 22 si­ni­siä vau­nu­ja. VR on säi­lyt­tä­nyt nii­tä va­ra­ka­lus­to­na, mut­ta täl­lä het­kel­lä myyn­tiin tu­le­vat vau­nut ovat lii­ken­ne­kel­vot­to­mas­sa kun­nos­sa.

Rai­de­a­lan neu­vot­te­lu­kun­ta suh­tau­tuu myös tu­le­vaan huu­to­kaup­paan ma­ta­lin odo­tuk­sin.

– Ta­va­ra­lii­ken­teen puo­lel­la on sel­ke­äm­min mark­ki­na ja toi­mi­joi­ta, jot­ka ha­lu­ai­si­vat siir­tää kul­je­tuk­sen­sa ku­mi­pyö­ril­tä rai­teil­le. Ju­nien hen­ki­lö­lii­ken­ne on kui­ten­kin pal­jon sää­del­lym­pää, ja siel­lä ei ole mark­ki­naa lä­hi­vuo­si­na. Täl­lä het­kel­lä ei var­maan ole ke­tään sel­lais­ta, joka voi­si ol­la kiin­nos­tu­nut sii­hen Suo­mes­sa si­joit­ta­maan, Lind to­te­aa.