STT

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö eh­dot­taa, et­tä ar­von­li­sä­ve­ron ko­ro­tus 25,5 pro­sent­tiin as­tui­si voi­maan syys­kuun alus­sa. Ai­ka­tau­lu on kir­jat­tu val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön eh­do­tuk­seen tä­män vuo­den toi­sek­si li­sä­ta­lou­sar­vi­ok­si. Ve­ron ko­ro­tuk­ses­ta so­vit­tiin hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­hes­sä vii­me kuus­sa.

Li­sä­bud­jet­tieh­do­tus vä­hen­tää val­ti­on ve­la­not­toa va­jaal­la 300 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Val­ti­on tu­lot kas­vai­si­vat 121 mil­joo­nal­la ja mää­rä­ra­hat vä­he­ni­si­vät 177 mil­joo­nal­la eu­rol­la.