Nii­lo Si­mo­jo­ki / STT

Elo­kuus­sa 1991 Gen­na­di Ja­na­je­vin joh­ta­ma van­hoil­lis­ten junt­ta yrit­tää kaa­pa­ta val­lan Mos­ko­vas­sa. Suo­men Puo­lus­tus­voi­mien Fok­ker-tie­dus­te­lu­ko­ne läh­tee 19. elo­kuu­ta koh­ti Suo­men­lah­tea sel­vit­tä­mään, ai­ko­vat­ko neu­vos­to­jou­kot käyt­tää vä­ki­val­taa Vi­ron it­se­näis­ty­mis­pyr­ki­myk­siä vas­taan ku­ten ai­em­min Liet­tu­as­sa ja Lat­vi­as­sa. Ko­neen kyy­dis­sä on ra­di­o­lii­ken­net­tä seu­raa­va Co­mint-ope­raat­to­ri Mart­ti J. Kari.

Tam­pe­reen kor­keu­del­la Tal­lin­nan alu­een il­ma­tor­jun­ta­tut­ka ot­taa suo­ma­lais­ko­neen seu­ran­taan ja ko­men­to­paik­ka käs­kee val­mis­tau­tu­maan ko­neen tu­ho­a­mi­seen kah­del­la oh­juk­sel­la.

– Oli­han se jon­kin ver­ran jän­nää odot­taa, et­tä mei­naa­vat­ko­han nuo nyt am­pu­a­kin, muis­te­lee Kari pos­tuu­mis­ti jul­kais­ta­vas­sa elä­mä­ker­ta­kir­jas­saan. Kari kuo­li elo­kuun lo­pus­sa syö­pään 62-vuo­ti­aa­na.

Oh­juk­sia ei lau­kais­ta, ja seu­raa­van päi­vän len­nol­la Kari kuu­lee ra­di­o­lii­ken­tees­tä ve­nä­läis­ten käs­kyn, et­tei vi­ro­lai­sia pidä al­kaa am­pua. Kari päät­te­lee Lu­mi­le­o­par­di 10 -kut­sua käyt­tä­vän mie­hen ole­van Tal­lin­naan lä­he­te­tyn 76. maa­han­las­ku­di­vi­si­oo­nan ko­men­ta­ja.

– Kään­nyim­me vä­lit­tö­mäs­ti ko­tiin. Meil­le tuli kii­re pääs­tä ra­por­toi­mi­aan eteen­päin, et­tei voi­maa tul­la käyt­tä­mään, Kari muis­te­lee.

Ha­vain­to lie­nee pää­ty­nyt pre­si­dent­ti Mau­no Koi­vis­ton pöy­däl­le. Sa­man päi­vän il­ta­na Viro ju­lis­tau­tuu uu­del­leen it­se­näi­sek­si.

Sa­doil­la tie­dus­te­lu­len­noil­la Kari op­pi tun­nis­ta­maan ra­di­oon pu­hu­neet ve­nä­läi­sup­see­rit.

– Yh­del­lä oli är­rä­vi­ka, toi­sen joka toi­nen tai kol­mas sa­noa oli ki­ro­sa­na ja kol­mas ys­ki koko ajan kuin kova tu­pak­ka­mies, Kari ku­vai­li.

Hä­nen mu­kaan­sa jos­kus 1990-lu­vun tyl­si­nä vuo­si­na ko­neel­la len­net­tiin tar­koi­tuk­sel­la ihan kiin­ni ra­jaan, jot­ta Ve­nä­jän kone saa­tai­siin läh­te­mään tun­nis­tus­len­nol­le.

– Kun tun­nis­ta­ja oli saa­tu il­maan, me len­sim­me pois. Se oli sem­mois­ta pien­tä vit­tui­lua, Kari kir­joit­taa.

Alafuzoffin toiminta ihmetytti

Tie­dus­te­lu­mies ei kui­ten­kaan puhu sivu suun­sa. Kir­jan kir­joit­ta­nut toi­mit­ta­ja Lau­ra Hal­mi­nen ker­toi STT:lle jopa yl­lät­ty­neen­sä sii­tä, et­tei kä­si­kir­joi­tuk­sen esi­lu­ke­nut so­ti­las­tie­dus­te­lu ha­lun­nut sii­hen kuin muu­ta­man pie­nen muu­tok­sen.

Sa­la­pe­räi­ses­sä Vies­ti­ko­e­lai­tok­ses­sa jul­ki­suu­del­ta pii­los­sa työs­ken­nel­lyt Kari, ys­tä­vien ja työ­to­ve­rei­den kes­ken "Mara", pom­pah­ti suu­ren ylei­sön tie­toi­suu­teen noin kol­me vuo­si­kym­men­tä alus­sa mai­nit­tu­jen Tal­lin­nan ta­pah­tu­mien jäl­keen. Re­ser­viin siir­ryt­ty­ään hän oli al­ka­nut opet­taa tur­val­li­suut­ta ja stra­te­gis­ta ana­lyy­siä Jy­väs­ky­län yli­o­pis­tos­sa.

Jou­lu­kuus­sa 2018 Kari piti verk­ko­lu­en­non Ve­nä­jän stra­te­gi­ses­ta kult­tuu­ris­ta, jon­ka eräs opis­ke­li­ja päät­ti la­da­ta lu­vat­ta

Yo­u­tu­been Ve­nä­jän hyök­käyk­sen Uk­rai­naan alet­tua hel­mi­kuus­sa 2022. Yh­täk­kiä haas­tat­te­lu- ja pu­hu­ja­pyyn­tö­jä al­koi sa­del­la joka suun­nas­ta.

– Se tun­tui hie­man has­sul­ta: oli­han mi­nul­la ol­lut tämä tie­to jo vaik­ka kuin­ka kau­an, mut­ta ai­kai­sem­min mui­ta ei ol­lut kiin­nos­ta­nut, Kari to­te­aa.

Lu­en­to­vi­deo on tä­hän men­nes­sä ke­rän­nyt lä­hes kak­si mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa. Kari lu­en­noi pipo pääs­sä, kos­ka lo­pul­ta koh­ta­lok­kaak­si osoit­tau­tu­nut syö­pä oli tuol­loin jo di­ag­no­soi­tu ja hoi­to­jen ta­kia hän­tä pa­le­li koko ajan.

Muis­tel­ma­kir­jas­sa on kiin­nos­ta­va luon­neh­din­ta Ka­rin esi­mie­he­nä ly­hy­en ai­kaa toi­mi­nees­ta Ge­or­gij Ala­fu­zof­fis­ta, joka tuo­mit­tiin tänä ke­vää­nä ho­vi­oi­keu­des­sa tör­ke­äs­tä vir­ka­vir­hees­tä 1,5 vuo­den eh­dol­li­seen van­keu­teen. Ta­paus me­nee vie­lä kor­keim­paan oi­keu­teen.

Hel­sin­gin Sa­no­mien Vies­ti­ko­e­kes­kus-jut­tuun liit­ty­neen tut­kin­nan yh­tey­des­sä pal­jas­tui, et­tä Ala­fu­zoff oli vie­nyt mää­räys­ten vas­tai­ses­ti ko­tiin­sa sa­las­sa pi­det­tä­viä tur­va­luo­ki­tel­tu­ja asi­a­kir­jo­ja. Syy­tä tä­hän Kari ei osaa ar­va­ta, mut­ta hä­nen mu­kaan­sa Ala­fu­zoff ei vai­kut­ta­nut ole­van kiin­nos­tu­nut tie­to­jen myyn­nis­tä ei­kä "ku­kaan to­del­li­nen va­koo­ja oli­si toi­mi­nut noin tyh­mäs­ti".

Ala­fu­zoff ei vas­tan­nut kir­jan kir­joit­ta­jan yh­tey­de­not­to­pyyn­töi­hin. STT:lle Ala­fu­zoff vies­tit­ti asi­a­na­ja­jan­sa vä­li­tyk­sel­lä, et­tei hän ha­lua ol­la "ai­na­kaan täs­sä vai­hees­sa yh­tey­des­sä toi­mit­ta­jiin".

Väärää tietoa Venäjän joukoista

Kari ker­too suh­tau­tu­neen­sa Ala­fu­zof­fiin epäil­len jo kau­an en­nen edel­lä mai­nit­tua ju­pak­kaa. Hä­nen mu­kaan­sa Tik­ka­kos­kel­la si­jait­se­van Vies­ti­ko­e­kes­kuk­sen ja Pää­e­si­kun­nan tie­dus­te­luo­sas­ton suh­de oli ol­lut yli­pään­sä jän­nit­tei­nen.

Puo­lik­si ve­nä­läis­tä emig­rant­ti­su­kua ole­va ja Ve­nä­jän ylei­se­si­kun­ta-aka­te­mi­as­sa opis­kel­lut Ala­fu­zoff, "Fus­se", esit­ti Ka­rin mie­les­tä ou­to­ja ky­sy­myk­siä hä­nen joh­ta­man­sa Vies­ti­ko­e­lai­tok­sen toi­min­nas­ta.

– Kun teim­me taus­ta­töi­tä tie­dus­te­lu­lain­sää­dän­nön tar­pei­ta var­ten, Fus­se huu­si mi­nul­le: "Sinä et tule kos­kaan saa­maan sitä ha­lu­a­maa­si saa­ta­nan la­kia!", Kari muis­te­li.

Hän pi­tää to­den­nä­köi­sim­pä­nä se­li­tyk­se­nä sitä, et­tä kun Neu­vos­to­liit­to vaih­tui Ve­nä­jäk­si, Ala­fu­zof­fin suh­tau­tu­mi­nen itä­naa­pu­riin lien­tyi sa­mal­la.

– Tämä nä­kyi pa­ris­sa muus­sa­kin ke­hit­tä­mis­hank­kees­sa: mi­nus­ta Fus­se ei ha­lun­nut Suo­men so­ti­laal­li­sis­ta ky­vyis­tä "lii­an" hy­viä, Kari ar­vi­oi.

Lo­pul­li­ses­ti Ka­rin luot­to Ala­fu­zof­fiin meni huh­ti­kuus­sa 2014, kun tämä ar­vi­oi EU:n tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö­nä, et­tei Ve­nä­jän jouk­ko­ja "ole ase­moi­tu­nut so­ti­laal­li­ses­ti Uk­rai­naan". Kari oli it­se käy­nyt hie­man ai­em­min pai­kan pääl­lä Ety­jin ryh­mäs­sä to­te­a­mas­sa ti­lan­teen ole­van päin­vas­toin.

– En­ti­nen esi­mie­he­ni kiis­ti to­si­a­si­at. En tie­dä mik­si.

Ala­fu­zof­fil­ta pe­räi­sin ole­van muis­ti­ti­kun on epäil­ty ol­leen läh­de sa­lai­sil­le asi­a­kir­joil­le, joi­ta Hel­sin­gin Sa­no­mat jul­kai­si Vies­ti­ko­e­kes­kus-uu­ti­ses­saan 2017. Ka­rin mu­kaan teko oli "an­teek­si­an­ta­ma­ton".

Lau­ra Hal­mi­nen oli ky­sei­sen uu­ti­sen toi­nen te­ki­jä. Hän ei enää työs­ken­te­le Hel­sin­gin Sa­no­mil­le, mut­ta pää­tyi kui­ten­kin Ka­rin elä­mä­ker­ran kir­joit­ta­jak­si.

STT:lle Hal­mi­nen ar­vi­oi luot­ta­muk­sen säi­ly­mis­tä si­ten, et­tä Ka­ril­la lie­nee ol­lut hyvä ko­ko­nais­kä­si­tys ju­pa­kas­ta ja eri hen­ki­löi­den roo­lis­ta sii­nä.

"Opiskelu oli maanista suorittamista"

Kir­jas­sa Ka­ris­ta piir­tyy lu­kuis­ten Suo­meen, Ve­nä­jäl­le, Puo­laan, Bos­ni­aan ja Uk­rai­naan si­joit­tu­vien anek­doot­tien kaut­ta kuva mie­he­nä, joka nuo­ruu­den huo­non kou­lu­me­nes­tyk­sen jäl­keen suh­tau­tui sekä työ­hön­sä et­tä muun mu­as­sa sen edel­lyt­tä­mien lu­kuis­ten eri kiel­ten opis­ke­luun in­to­hi­moi­ses­ti. Kari oli kurs­sin­sa prii­mus niin RUK:ssa kuin kap­tee­ni­kurs­sil­la ja ihai­li ve­nä­läis­tä kult­tuu­ria.

– Mut­ta raa­kaa, har­vi­nai­sen päät­tä­väis­tä ja jopa hiu­kan maa­nis­ta suo­rit­ta­mis­ta se hä­nen opis­ke­lun­sa kui­ten­kin pit­käl­ti oli, poi­ka Tom­mi Kari muis­te­lee.

Ol­lees­saan Puo­las­sa so­ti­la­sa­si­a­mie­he­nä las­ku­var­jo­jää­kä­ri Kari suo­rit­ti omas­ta aloit­tees­taan myös Puo­lan ase­voi­mien hyp­py­kurs­sin sekä aloit­ti ura­nä­ky­mät mie­les­sään ara­bi­an opis­ke­lun. Opis­ke­lu ta­pah­tui puo­lak­si, kos­ka opet­ta­ja ei mui­ta kie­liä osan­nut.

– Se oli­kin mel­kois­ta ai­vo­jump­paa, mut­ta haus­kaa kui­ten­kin, Kari kir­joit­taa.

Suo­meen pa­lat­tu­aan kai­kes­ta uu­des­ta hel­pos­ti kiin­nos­tu­va Kari jat­koi ara­bi­an ja is­la­min opis­ke­lua Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa. Sii­hen kuu­lui myös Ko­raa­nin tent­ti­mi­nen.

– Se oli erit­täin avar­ta­vaa ja tar­jo­si maa­il­maan ai­van uu­den nä­kö­kul­man -- se kir­ja kan­nat­taa to­del­la­kin lu­kea.

Ka­rin en­nak­ko­luu­lo­ton­ta asen­net­ta ku­vaa pe­rus­te­lu läh­teä mu­kaan tar­kas­tus­käyn­neil­le sekä Open Skies -val­von­ta­len­noil­le ul­ko­mail­le.

– Ha­lu­an ai­na teh­dä jo­tain uut­ta ja vie­dä asi­oi­ta eteen­päin. Ru­tii­nit kyl­läs­tyt­tä­vät.

Yh­teis­kun­nal­li­ses­ti ken­ties mer­kit­tä­vim­män teh­tä­vän­sä Kari suo­rit­ti Suo­mes­ta ai­em­min puut­tu­nei­den tie­dus­te­lu­la­kien val­mis­te­li­ja­na vuo­si­na 2015–2017. Evers­ti Ka­ril­le rää­tä­löi­tiin tätä var­ten eri­tyi­nen apu­lais­tie­dus­te­lu­pääl­li­kön vir­ka, jol­lais­ta ei ol­lut ai­em­min ei­kä ole ol­lut sen jäl­keen­kään.

– Tie­dus­te­lu­la­kien lain­sää­dän­tö­työs­sä Ma­ran kes­kei­sin jut­tu oli se, et­tä hän pys­tyi sa­nal­lis­ta­maan tie­dus­te­lun tar­peet riit­tä­vän kan­san­kie­li­sik­si, muis­te­lee en­ti­nen tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö Har­ri Oh­ra-aho.

Kari muis­te­li jou­tu­neen­sa tais­te­le­maan pal­jon sitä vää­rin­kä­si­tys­tä vas­taan, et­tä kyse oli­si lait­to­man tie­to­verk­kour­kin­nan val­mis­te­lus­ta. Tie­dus­te­lu­la­kien vas­tus­tus oli eri­tyi­sen ko­vaa lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri­ön suun­nas­ta – syys­tä, joka ei oi­kein kos­kaan sel­vin­nyt Ka­ril­le.

Kah­del­la vuo­del­la lyk­kään­ty­nyt siir­ty­mi­nen re­ser­viin koit­ti vih­doin 2017. Rau­hal­lis­ten elä­ke­päi­vien si­jaan tie­dus­te­lu­e­vers­ti (evp) an­tau­tui täy­si­pai­noi­ses­ti aka­tee­mi­sel­le ural­le, joka hui­pen­tui väi­tös­kir­jaan ky­ber­tur­val­li­suu­des­ta ja fi­lo­so­fi­an toh­to­rin ar­voon.

Kaik­ki oli­si toki voi­nut men­nä myös toi­sin: elo­kuus­sa 1980 las­ku­var­jo­jää­kä­ri­kou­lun aliup­see­ri­op­pi­las Kari oli nu­kah­ta­nut Hauk­ka­jär­ven ui­ma­ran­nal­la ole­vaan mök­kiin. Pää­sy Re­ser­viup­see­ri­kou­luun ja ura up­see­ri­na oli­si tys­sän­nyt myö­häs­ty­mi­seen il­ta­lo­mal­ta, jo­ten Kari ky­syi roh­ke­as­ti kyy­tiä ran­nal­la sat­tu­mal­ta ol­leel­ta ka­de­til­ta. Tämä kaa­ha­si kup­la­volk­ka­ril­laan hä­tään­ty­neen va­rus­mie­hen juu­ri ajois­sa ta­kai­sin ka­sar­mil­le.

– Nyt jäl­ki­kä­teen aja­tel­len en muis­ta teh­nee­ni tois­ta yh­tä pal­jon isän­maa­ta hyö­dyt­tä­vää yk­sit­täis­tä te­koa kuin Mart­ti J. Ka­rin pi­ka­kul­je­tus va­rus­kun­taan oli, sil­loi­nen ka­det­ti Ol­li-Pek­ka Luo­ma­jo­ki muis­te­lee kir­jas­sa.

Hel­sin­gin Sa­no­mia jul­kai­se­va Sa­no­ma Me­dia Fin­land on STT:n enem­mis­tö­o­mis­ta­ja.