Rei­ma Rau­ti­ai­nen / STT

Vee­ra Ki­vi­rin­ta hui­pen­si tä­hä­nas­ti­sen ur­hei­lu-uran­sa sun­nun­tai­na Ser­bi­as­sa otet­tu­aan pit­kän ra­dan ar­vo­ki­so­jen EM-ho­pe­aa nais­ten 50 met­rin rin­tau­in­ti­fi­naa­lis­sa ajal­la 30,65. Lop­pu­kil­pai­lun voit­ti Ki­vi­rin­taa 0,10 se­kun­tia ri­pe­äm­pä­nä Puo­lan Do­mi­ni­ka Sztan­de­ra.

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Ki­vi­rin­ta on ai­em­min si­joit­tu­nut EM-al­taas­sa par­haim­mil­laan vii­den­nek­si. Nais­ten 50 met­rin rin­tau­in­nin Suo­men en­nä­tys pit­käl­lä ra­dal­la on Ida Hul­kon ui­ma 30,19.

Hulk­ko oli sun­nun­tai­na EM-lop­pu­kil­pai­lun kuu­des ui­tu­aan al­taan­mi­tan ai­kaan 30,99. EM-prons­sia 50 met­rin fi­naa­lis­sa ui Ruot­sin Oli­via Klint Ip­sa ajal­la 30,90.

Nais­ten 50 met­rin rin­tau­in­ti ei ole olym­pi­aoh­jel­mas­sa Pa­rii­sin ke­sä­o­lym­pi­a­ki­sois­sa hei­nä-elo­kuus­sa. Suo­ma­lai­sui­ma­reil­le ei EM-Belg­ra­dis­sa olym­pi­a­tu­los­ra­jo­ja he­ru­nut.

Ki­vi­rin­nan ho­pea oli Suo­men ai­noa mi­ta­li Belg­ra­din EM-uin­neis­sa. Hän ar­ve­li, et­tä vär­keis­sä oli­si ol­lut va­raa pa­rem­paan­kin lop­pu­ai­kaan.

Ki­vi­rin­ta ui lau­an­tai­na al­ku­e­ris­sä päi­vän no­peim­man ajan 30,58.

– Ajal­li­ses­ti en ihan hir­ve­än tyy­ty­väi­nen ole, sil­lä tun­tuu, et­tä pauk­ku­ja on ko­vem­piin­kin ai­koi­hin. Se­mi­fi­naa­liu­in­nis­sa oli vä­hän tur­han pal­jon ha­lu­ja, ja frek­vens­sit oli­vat tur­han kor­ke­at, Ki­vi­rin­ta ker­toi lau­an­tai­na tie­dot­tees­sa.

Lau­ra Lah­ti­nen oli Belg­ra­dis­sa nais­ten 200 met­rin rin­tau­in­nin lop­pu­kil­pai­lun kah­dek­sas eli vii­mei­nen EM-pis­teil­lä ajal­la 2.14,03. Eu­roo­pan mes­ta­ruu­den per­hos­te­li Tans­kan He­le­na Ro­sen­dahl Bach ajal­la 2.07,88.