STT

Suo­je­lu­po­lii­sin pääl­li­kön ni­mi­tys­tä on tä­nään mää­rä kä­si­tel­lä val­ti­o­neu­vos­ton ylei­sis­tun­nos­sa. Val­ti­o­neu­vos­ton ylei­sis­tun­to ni­mit­tää pääl­li­kön si­sä­mi­nis­te­rin esit­te­lys­tä.

Su­pon pääl­li­kök­si on ha­ke­nut 19 ih­mis­tä, jois­ta ni­mek­käim­piin kuu­lu­vat si­sä­mi­nis­te­ri­ön kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den yk­si­kön joh­ta­ja Pet­ri Knape ja si­sä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­sen (ps.) val­ti­o­sih­tee­ri Juha Mar­te­lius, jota on etu­kä­teen vei­kat­tu vah­vim­mak­si eh­dok­kaak­si.

Knape ja Mar­te­lius erot­tau­tu­vat ha­ki­ja­jou­kos­ta vah­val­la ko­ke­muk­sel­laan suo­je­lu­po­lii­sin toi­min­nas­ta. Hei­dän li­säk­seen suo­je­lu­po­lii­sin pääl­li­kön paik­kaa ha­kee muun mu­as­sa ylei­se­si­kun­taup­see­ri As­ko Kop­ra.

Suo­je­lu­po­lii­sin pääl­li­kön vir­ka täy­te­tään enin­tään vii­den vuo­den mää­rä­a­jak­si. Vir­ka avau­tui suo­je­lu­po­lii­sin pääl­li­kön teh­tä­vää ai­em­min hoi­ta­neen Ant­ti Pelt­ta­rin siir­ryt­tyä vuo­den­vaih­tees­sa edus­kun­nan pää­sih­tee­rik­si. Hän oli toi­mi­nut suo­je­lu­po­lii­sin joh­dos­sa vuo­des­ta 2011.

Pelt­ta­rin siir­ryt­tyä edus­kun­taan suo­je­lu­po­lii­sin vir­kaa­te­ke­vä­nä pääl­lik­kö­nä on toi­mi­nut apu­lais­pääl­lik­kö Tee­mu Tu­ru­nen. Hän toi­mii su­pon pääl­lik­kö­nä, kun­nes uu­si pääl­lik­kö on ni­mi­tet­ty.