Mark­ku Uha­ri / STT

Win­ca­pi­ta-si­joi­tus­hui­jauk­ses­sa val­ti­ol­le mak­set­ta­vas­ta kym­me­nien mil­joo­nien eu­ro­jen ri­kos­hyö­dys­tä osa voi jää­dä ko­ko­naan pe­ri­mät­tä.

Tämä joh­tuu sii­tä, et­tä val­ti­ol­le mak­set­ta­vak­si mää­rät­ty ri­kos­hyö­ty van­he­nee Suo­mes­sa kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Win­ca­pi­ta-vyyh­din var­si­nai­nen ri­kos­tuo­mio sai puo­les­taan vuo­si­kym­men sit­ten lain­voi­man.

Kun saa­ta­va van­he­nee, ei val­tio enää peri sitä.

Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen toi­mit­ta­mien tie­to­jen mu­kaan Win­ca­pi­ta-vyyh­dis­sä on tuo­mit­tu kaik­ki­aan noin 63,9 mil­joo­naa eu­roa ri­kos­hyö­tyä val­ti­ol­le me­ne­tet­tä­väk­si. Täs­tä ri­kos­hyö­dys­tä oli vii­me vuo­den lop­puun men­nes­sä saa­tu pe­rit­tyä noin 36,9 mil­joo­naa eu­roa eli hie­man yli puo­let. Näin ol­len 27 mil­joo­naa eu­roa on yhä pe­ri­mät­tä.

Eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Jaak­ko Haa­pa­ran­ta Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­ses­ta ker­too STT:lle, et­tä pe­ri­mät­tä ole­vas­ta 27 mil­joo­nas­ta noin 4,5 mil­joo­naa eu­roa on ra­haa, joka on jo van­hen­tu­nut tai van­hen­tu­mas­sa tänä vuon­na.

Kor­kein oi­keus vah­vis­ti hel­mi­kuus­sa 2014 pää­te­ki­jä­nä tuo­mi­tun Han­nu Kai­la­jär­ven ra­han­ke­räys­ri­kos­tuo­mi­on, ja hä­nen tuo­mi­on­sa tör­ke­äs­tä pe­tok­ses­ta tuli lain­voi­mai­sek­si jo vuon­na 2013. Tämä tar­koit­taa, et­tä Kai­la­jär­ven val­ti­ol­le pu­li­tet­ta­vak­si mää­rät­ty Win­ca­pi­ta-ri­kos­hyö­ty on jo van­hen­tu­nut.

Win­ca­pi­taa mark­ki­noi­tiin 2000-lu­vun alus­sa si­joi­tusk­lu­bi­na, joka lu­pai­li jä­se­nil­leen suu­ria voit­to­ja va­luut­ta­kau­pan ja ve­don­lyön­nin avul­la. Tuot­toi­sa­na pi­det­ty klubi oli­kin py­ra­mi­di­hui­jaus.

Win­ca­pi­tan pe­rus­ta­ja­na ja pää­te­ki­jä­nä tuo­mit­tiin nyt­tem­min jo ni­men­sä muut­ta­nut Kai­la­jär­vi, mut­ta yh­teen­sä 626 ih­mis­tä on ko­ko­nai­suu­des­sa tuo­mit­tu mak­sa­maan ri­kos­hyö­ty ta­kai­sin val­ti­ol­le. Kaik­ki­aan kym­men­kun­ta ih­mis­tä on tuo­mit­tu ri­kok­ses­ta. Osal­ta pe­rin­tä yhä jat­kuu, kos­ka lain­voi­mai­ses­ta tuo­mi­os­ta on al­le kym­me­nen vuot­ta.

Haa­pa­ran­ta täs­men­tää, et­tä ih­mi­siä on tuo­mit­tu mak­sa­maan ri­kos­hyö­ty, vaik­kei­vät he ole syyl­lis­ty­neet asi­as­sa ri­kok­seen. Lin­jaus pe­rus­tuu kor­keim­man oi­keu­den (KKO) lo­ka­kuus­sa 2014 an­ta­maan en­nak­ko­pää­tök­seen, jon­ka mu­kaan ri­kos­hyö­dyn voi me­net­tää, vaik­ka ra­han oli­si saa­nut vil­pit­tö­mäs­sä mie­les­sä.

462 ih­mi­sel­tä Win­ca­pi­ta-ri­kos­hyö­ty on Haa­pa­ran­nan mu­kaan saa­tu pe­rit­tyä ko­ko­naan, mut­ta 25:ltä ei hyö­tyä ole vie­lä saa­tu val­ti­on kas­saan eu­ro­a­kaan. Osal­ta heis­tä pe­rin­tää kui­ten­kin jat­ke­taan.

Pää­te­ki­jä­nä tuo­mit­tu Kai­la­jär­vi mää­rät­tiin ai­ka­naan mak­sa­maan val­ti­ol­le yli kuu­den mil­joo­nan eu­ron ri­kos­hyö­ty. Sitä, kuin­ka pal­jon Kai­la­jär­vi on mak­sa­nut, ei Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kus kom­men­toi ve­do­ten sak­ko­re­kis­te­rin tie­to­jen sa­las­sa­pi­toon.

Jul­ki­sen ulo­sot­to­re­kis­te­ri­to­dis­tuk­sen mu­kaan Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­sel­la jäi yli 1,5 mil­joo­naa eu­roa pe­ri­mät­tä Kai­la­jär­vel­tä. Kaik­ki­aan hä­nel­lä on tuo­reen re­kis­te­rin pe­rus­teel­la ulo­so­tos­sa lä­hes 2,9 mil­joo­naa eu­roa, ja mak­su­es­tee­nä on pit­käl­ti va­rat­to­muus.

STT ei ole saa­nut Kai­la­jär­veen yh­teyt­tä, kos­ka hä­nel­le ei ole löy­ty­nyt toi­mi­via yh­teys­tie­to­ja ja hän on il­moit­ta­nut yh­teys­tie­ton­sa sa­lai­sik­si. Ulo­sot­to­re­kis­te­rin pe­rus­teel­la hän asuu ni­men­sä vaih­ta­nee­na Pir­kan­maal­la.

Val­tio on mak­sa­nut Win­ca­pi­ta-si­joi­tus­hui­jauk­sen uh­reil­le kor­vauk­sia hie­man yli 23 mil­joo­naa eu­roa. Ai­em­min hel­mi­kuus­sa KKO an­toi vie­lä uu­den Win­ca­pi­ta-rat­kai­sun. Sii­nä KKO va­paut­ti Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen mak­sa­mas­ta kor­vaus­ta mie­hel­le, joka oli nos­ta­nut kan­teen Kai­la­jär­veä vas­taan vas­ta 2010-lu­vun puo­les­sa­vä­lis­sä. KKO kat­soi mie­hen saa­ta­van van­hen­tu­neek­si.

Mui­ta­kin vas­taa­via rii­ta­jut­tu­ja on yhä vi­reil­lä tuo­mi­ois­tui­mis­sa, jo­ten KKO:n rat­kai­su voi vai­kut­taa myös nii­hin.