Mar­ja Tie­na­ri / STT

Vas­ta hy­vin pie­ni osa de­ak­ti­voi­duis­ta aseis­ta on il­moi­tet­tu po­lii­sil­le. Po­lii­sin ar­vi­on mu­kaan suu­rin osa Suo­mes­sa ole­vis­ta de­ak­ti­voi­duis­ta eli py­sy­väs­ti am­pu­ma­kel­vot­to­mis­ta aseis­ta odot­taa yhä re­kis­te­röin­tiä, vaik­ka ai­ka­ra­ja um­peu­tuu kah­den vii­kon ku­lut­tua.

De­ak­ti­voi­dun aseen hal­lus­sa­pi­to muut­tuu lain mu­kaan ran­gais­ta­vak­si kah­den vii­kon pääs­tä hei­nä­kuun 15. päi­vä­nä, jos sii­tä ei ole tätä en­nen il­moi­tet­tu po­lii­sil­le. Po­lii­si­hal­li­tuk­sen yli­tar­kas­ta­ja Tar­ja Ran­ta ker­too STT:lle, et­tä il­moi­tuk­sia on tä­hän men­nes­sä teh­ty vas­ta to­del­la vä­hän.

– Täl­lä het­kel­lä re­kis­te­ris­sä on suu­rin piir­tein 2 700 il­moi­tus­ta, hän sa­noo.

Ran­ta kui­ten­kin viit­taa pel­käs­tään säh­köi­sel­lä asi­oin­nil­la teh­ty­jen il­moi­tus­ten ko­ko­nais­mää­rään ja muis­tut­taa, et­tä nii­den li­säk­si il­moi­tuk­sia on voi­tu teh­dä käy­mäl­lä fyy­si­ses­ti pai­kan pääl­lä po­lii­si­lai­tok­sel­la.

Lu­vut ovat joka ta­pauk­ses­sa to­del­la pie­net. Ran­ta ar­vi­oi, et­tä yh­teen­sä de­ak­ti­voi­tu­ja ja po­lii­sil­le il­moit­ta­mat­to­mia asei­ta on Suo­mes­sa noin 30 000–40 000.

Re­kis­te­röin­nin taus­tal­la on EU-di­rek­tii­vin vaa­ti­mus, jon­ka myö­tä hei­nä­kuus­sa 2019 Suo­mes­sa tuli voi­maan am­pu­ma-ase­lain muu­tos. Ran­ta ker­too, et­tä muu­tos teki de­ak­ti­voi­duis­ta am­pu­ma-aseis­ta niin sa­not­tu­ja il­moi­tuk­sen­va­rai­sia esi­nei­tä.

Lain voi­maan­tu­los­ta läh­tien on si­ten ol­lut vii­si vuot­ta ai­kaa il­moit­taa po­lii­sil­le de­ak­ti­voi­dun aseen hal­lus­sa­pi­dos­ta. Ran­nan mu­kaan po­lii­si on pi­tä­nyt ai­hees­ta ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na ko­vas­ti mek­ka­laa, jot­ta ih­mi­set ei­vät jät­täi­si il­moi­tus­ten te­ke­mis­tä vii­me tip­paan.

Re­kis­te­röin­nil­lä py­ri­tään li­sää­mään tur­val­li­suut­ta. Mer­kit­tä­vä osa de­ak­ti­voi­duis­ta aseis­ta on ni­mit­täin voi­tu de­ak­ti­voi­da puut­teel­li­ses­ti.

Am­pu­ma-asei­den de­ak­ti­voin­tia kos­ke­va EU-ase­tus tuli voi­maan vuon­na 2016, mut­ta it­se de­ak­ti­voin­tia kos­ke­via vaa­ti­muk­sia tar­ken­net­tiin uu­del­la ase­tuk­sel­la vuon­na 2018.

– Sel­lai­set aseet, jot­ka on de­ak­ti­voi­tu en­nen vuot­ta 2018, saat­ta­vat ol­la hel­pos­ti muu­tet­ta­vis­sa ta­kai­sin toi­mi­vik­si am­pu­ma-aseik­si. Se­hän on tie­tys­ti ai­na ris­ki, Ran­ta sa­noo.

Ih­mi­set hank­ki­vat de­ak­ti­voi­tu­ja asei­ta tyy­pil­li­ses­ti ko­ris­te-esi­neik­si tai mie­len­kiin­nos­ta am­pu­ma-asei­ta tai nii­den his­to­ri­aa koh­taan.

De­ak­ti­voi­dus­ta asees­ta tu­lee il­moit­taa uu­des­taan po­lii­sil­le sil­loin, kun se vaih­taa omis­ta­jaa. Näin voi ol­la esi­mer­kik­si sil­loin, kun de­ak­ti­voi­tu ase os­te­taan, myy­dään, lah­joi­te­taan tai saa­daan pe­rin­nök­si.

Il­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen on ai­kaa 30 päi­vää luo­vut­ta­mis­het­kes­tä.

– Täs­sä on ihan sama pe­ri­aa­te kuin nor­maa­lis­ti­kin, kun aseen omis­tuk­seen tu­lee muu­tok­sia, jot­ta py­sym­me pe­räs­sä sii­tä, ke­nel­lä näi­tä asei­ta on, Ran­ta ker­too.