STT–AFP

Eng­lan­ti ete­ni lop­puot­te­luun jal­ka­pal­lon mies­ten EM-lop­pu­tur­nauk­ses­sa, kun se voit­ti Dort­mun­dis­sa pe­la­tus­sa vä­lie­räs­sä Hol­lan­nin 2–1. Eng­lan­ti koh­taa sun­nun­tai-il­ta­na Ber­lii­nis­sä EM-fi­naa­lis­sa Es­pan­jan, joka voit­ti tiis­tai­ses­sa vä­lie­räs­sä Rans­kan 2–1.

Eng­lan­nin san­ka­rik­si nou­si voit­to­maa­lil­laan var­si­nai­sen pe­li­a­jan lop­pu­het­kil­lä Ol­lie Wat­kins. Hän tuli vaih­dos­ta pe­liin 81. mi­nuu­til­la kor­va­ten jouk­ku­een kap­tee­nin Har­ry Ka­nen. Wat­kins oli ai­em­min pe­lan­nut tur­nauk­ses­sa vain 20 mi­nuut­tia, al­ku­loh­kon toi­sen kier­rok­sen ot­te­lus­sa Tans­kaa vas­taan.

Hol­lan­ti sai ot­te­luun lois­to­a­lun, kun Xavi Si­mons pau­kaut­ti upe­an maa­lin 7. mi­nuu­til­la. Eng­lan­ti sai kui­ten­kin ta­soi­tuk­sen vain 11 mi­nuut­tia myö­hem­min, Ka­nen vii­meis­tel­tyä var­sin ke­vy­en oloi­ses­ti tuo­mi­tus­ta ran­gais­tus­pot­kus­ta. Pilk­ku­tuo­mio ih­me­tyt­ti muun mu­as­sa eng­lan­ti­lais­kom­men­taat­to­rei­ta.

Toi­sel­la puo­li­a­jal­la kum­pi­kaan ei maa­li­pai­koil­la juh­li­nut, ja jat­ko­ai­ka al­koi vai­kut­taa jo to­den­nä­köi­sel­tä. Wat­kins is­ki kui­ten­kin hie­nos­ti, ja eng­lan­ti­lais­juh­lat oli­vat val­miit. Syöt­tö maa­lis­ta kir­jat­tiin Wat­kin­sin kans­sa sa­maan ai­kaan vaih­dos­ta ken­täl­le tul­leel­le Cole Pal­me­ril­le.

– Us­ko­ma­ton­ta! Olen odot­ta­nut tuo­ta het­keä jo viik­ko­jen ajan. Tä­hän ti­lan­tee­seen pää­sy on vaa­ti­nut val­ta­vas­ti töi­tä, ja olen kii­tol­li­nen saa­tu­a­ni mah­dol­li­suu­den. Ja tar­tuin sii­hen kak­sin kä­sin, Wat­kins heh­kut­ti heti pe­lin jäl­keen.

Hol­lan­nin val­men­ta­ja Ro­nald Ko­e­man puo­les­taan ylis­ti jouk­ku­et­taan, vaik­ka tap­pio oli­kin kar­vas.

– He te­ki­vät hie­non maa­lin vii­me het­kil­lä, sel­lais­ta jal­ka­pal­lo on. Me voim­me ol­la yl­pei­tä maa­jouk­ku­ees­tam­me, tur­naus oli meil­tä hie­no, Ko­e­man to­te­si.

Yh­te­nä suu­rim­mis­ta suo­si­keis­ta tur­nauk­seen läh­te­nyt­tä Eng­lan­tia on ar­vos­tel­tu ki­so­jen mit­taan maan kiih­ke­än jal­ka­pal­lo­me­di­an toi­mes­ta, mut­ta tu­lok­set pu­hu­vat puo­les­taan ja ker­to­vat myös jouk­ku­een sit­key­des­tä: nel­jän­nes­vä­lie­räs­sä Slo­va­ki­aa vas­taan vii­me het­ken ta­soi­tus ja voit­to­maa­li jat­ko­a­jal­la, puo­li­vä­lie­räs­sä Sveit­siä vas­taan voit­to ran­gais­tus­pot­ku­ki­sal­la, ja nou­su tap­pi­ol­ta voit­toon vä­lie­räs­sä. Ja nyt edes­sä on maan en­sim­mäi­nen ar­vo­tur­naus­fi­naa­li ko­ti­maan ul­ko­puo­lel­la.

– Olen niin yl­peä jo­ki­ki­ses­tä pe­laa­jas­tam­me. Tur­naus on ol­lut to­del­la vai­kea, ja tämä mitä olem­me teh­neet pois­sa ko­toa, on to­del­la eri­tyis­tä, jouk­ku­een kip­pa­ri Kane suit­sut­ti.

Kane ke­hui myös hä­net kor­van­nut­ta Wat­kin­sia.

– Ol­lie on odot­ta­nut kär­si­väl­li­ses­ti (mah­dol­li­suut­ta). Ja mikä vii­meis­te­ly! Olen niin iloi­nen hä­nen puo­les­taan.

Sun­nun­tai­na Ka­nea ja kump­pa­nei­ta odot­taa kova haas­te. Es­pan­ja on ihas­tut­ta­nut ki­sois­sa hie­nol­la pe­lil­lä ja voit­ta­nut kaik­ki kuu­si ot­te­lu­aan.

– Jäl­leen niin älyt­tö­män kova mat­si tu­los­sa, tie­däm­me sii­tä tu­le­van to­del­la vai­ke­aa. Mut­ta siel­lä ol­laan, fi­naa­lis­sa, vie­lä yk­si ot­te­lu jäl­jel­lä teh­däk­sem­me his­to­ri­aa, Kane sa­noi.

– He ovat näyt­tä­neet to­del­la hy­vil­tä näis­sä ki­sois­sa. Heil­lä on mah­ta­va jouk­kue, jol­la riit­tää asei­ta. Mie­len­kiin­tois­ta tu­lee, täy­den­si Jude Bel­ling­ham.