Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Rau­man kaup­pa­ka­ma­rin vs. toi­mi­tus­joh­ta­ja Jan­ne Us­sa tör­mää lä­hes päi­vit­täin ky­sy­myk­seen ul­ko­mai­sen työ­voi­man saan­nis­ta.

Ei­kä kyse ole vain eri­koi­so­saa­jis­ta tai hoi­va-alan ih­mi­sis­tä. Ul­ko­mai­sia työ­te­ki­jöi­tä tar­vi­taan lä­hes alal­le kuin al­le työ­voi­ma­pu­laa hel­pot­ta­maan.

– Jo­kai­ses­sa kaup­pa­ka­ma­rin ti­lai­suu­des­sa työ­voi­ma­pu­laa pui­daan ja sitä, mi­ten ul­ko­mais­ta työ­voi­maa saa­tai­siin, Jan­ne Us­sa va­kuut­taa.

Taan­tu­ma ei juu­ri ole juu­ri ky­syn­tää hei­ken­tä­nyt. Vii­mek­si kaup­pa­ka­ma­rin ke­vät­ko­kouk­ses­sa ul­ko­mai­nen työ­voi­ma oli taas kes­kus­te­lu­jen kes­ki­ös­sä.

Us­sa pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tä esi­mer­kik­si Sam­kin in­si­nöö­ri­o­pis­ke­li­jat löy­täi­si­vät tääl­tä har­joit­te­lu­pai­kan ja voi­si­vat saa­da myö­hem­min py­sy­vän työn.

– Nyt pi­tää yri­tys­ten ol­la he­reil­lä näis­sä asi­ois­sa. On­nek­si edis­tyk­sel­li­sim­mät yri­tyk­set ovat jo ak­ti­voi­tu­neet, Us­sa ke­huu.

Yk­si hyvä merk­ki ak­ti­voi­tu­mi­ses­ta oli vii­me vuo­si. Työ- ja kou­lu­tus­pe­räi­nen maa­han­muut­to kak­sin­ker­tais­tui edel­li­ses­tä vuo­des­ta.

Kai­ken kaik­ki­aan Sa­ta­kun­ta sai muut­to­voit­toa yh­teen­sä noin 9000 hen­ki­löä vuo­sien 2010–2023 vä­li­se­nä ai­ka­na.

Sa­ta­kun­nan muut­to­voit­to yli kol­min­ker­tais­tui ajan­jak­son ai­ka­na. Eten­kin uk­rai­na­lais­ten ko­ti­kun­ta­va­lin­nat vai­kut­ti­vat kas­vuun.

Lai­Mu on yk­si hyvä merk­ki en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ta ja on­nis­tu­nees­ta ul­ko­mai­sen työ­voi­man rek­ry­toin­nis­ta.

Kup­pi­kun­tia ei ole ja kie­li­muu­ri ri­ko­taan käy­mäl­lä asi­at läpi esi­mer­kik­si kän­ny­käs­tä löy­ty­vil­lä työn­ku­vien mal­lin­nuk­sil­la.

Lai­Mun ko­koon­pa­no­hal­lil­la Niit­ta­ja­tiel­lä val­lit­see rau­hai­sia tun­nel­ma. Hil­jai­suu­den rik­koo vain vai­mea mu­siik­ki ja lä­him­pä­nä ole­van työ­pa­rin pu­heen so­ri­na.

– Mo­ni­toi­mi­ko­net­ta täs­sä koo­taan Ruin kans­sa, sa­noo Jou­ni Saa­ri­nen, joka il­moit­taa ko­ti­pai­kak­seen Eu­ra­jo­en.

Sa­mal­la hän esit­te­lee työ­ka­ve­rin­sa Rui Vie­lan. Ko­ti­maa on Por­tu­ga­li.

Mi­ten eu­ra­jo­ke­lai­sen ja por­tu­ga­li­lai­sen yh­teis­työ su­juu?

Saa­ri­nen hy­myi­lee pal­jon­pu­hu­vas­ti ja kat­soo Rui­ta. Rui kuit­taa suu hy­myn­ka­rees­sa, et­tei ai­na­kaan hä­nel­lä ole on­gel­mia.

– Mik­si oli­si, vas­taa Saa­ri­nen.

Rui osaa koh­ta­lai­sen hy­vin suo­mea. Rui pu­huu myös mo­nia mui­ta kie­liä. Saa­ri­nen taas tu­lee tar­vit­ta­es­sa toi­meen eng­lan­nil­la. Sii­hen aut­taa myös brit­ti­läi­nen vai­mo.

Rui ja Jou­ni ovat teh­neet yh­des­sä töi­tä jo pit­kän to­vin. Jos ko­koon­pa­nos­sa tu­lee on­gel­mia sii­tä, mi­ten mi­kä­kin osa yh­dis­te­tään, niin mo­lem­mil­la on mal­lin­nuk­set kän­ny­käl­lä.

Sa­dat ku­vat vi­lis­tä­vät kän­ny­kän ruu­dul­la, kun Saa­ri­ne näyt­tää di­gi­taa­lis­ta työ­noh­jaus­ta.

– Meil­lä on se hyvä puo­li, et­tä Rui hal­lit­see säh­kö­puo­len asi­at. It­se ole enem­män hyd­rau­liik­kaan pe­reh­ty­nyt, Saa­ri­nen sel­vit­tää.

Mo­lem­mis­ta ais­tii heti, et­tei jän­nit­tei­tä mies­ten vä­lil­lä ole. Sii­hen aut­taa myös tyy­ty­väi­syys työ­hön.

– Me saa­daan teh­dä työ­tä it­se­näi­ses­ti ja vaih­te­le­vas­ti. Se oli­si vä­hän tyl­sää, jos työ oli­si vain yh­den vai­heen ko­ko­a­mis­ta, sa­noo Saa­ri­nen.

Kak­sik­ko ei puhu vain työ­a­si­ois­ta. Päi­vän ai­ka­na käy­dään läpi laa­ja kir­jo ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta. Jopa po­li­tii­kas­ta pi­de­tään de­bat­tia.

De­bat­ti sa­na­na an­taa hi­ve­nen vää­rän ku­van, kos­ka eri miel­tä ei juu­ri ol­la.

– Kaik­ki po­lii­ti­kot ovat pas­ko­ja ja aja­vat vain omaa etu­aan, Rui heit­tää ja saa Saa­ri­sen her­sy­vään nau­ruun.

– Tääl­lä val­lit­see po­liit­ti­nen yk­si­mie­li­syys maas­ta ja muus­ta riip­pu­mat­ta, va­kuut­taa Saa­ri­nen.

Mu­sii­kis­ta sen­tään tu­lee Ruin ja Jou­nin vä­lil­lä ero­ja.

– Rui on var­si­nai­nen me­tal­li­mu­sii­kin fa­naa­tik­ko. Mul­le riit­tää vä­hän hil­li­tym­pi­kin meno, Saa­ri­nen va­lis­taa.

Saa­ri­nen teki en­nen töi­tä oman yri­tyk­sen­sä kaut­ta ul­ko­mail­la.

– Tuli sitä kier­ret­tyä Sak­sas­sa, Rans­kas­sa ja jopa Ja­pa­nis­sa as­ti.

Saa­ri­nen heit­tää leik­ki­säs­ti, mi­ten työ­pa­ri kos­tuu toi­mi­tus­joh­ta­jis­ta, kos­ka myös Rui on ai­kai­sem­min teh­nyt työ­tä it­se­näi­se­nä yrit­tä­jä­nä.

Lai­Mul­la on työ­voi­maa myös Lat­vi­as­ta ja In­ti­as­ta Por­tu­ga­lin li­säk­si. Ai­em­min myös Puo­las­ta oli työn­te­ki­jä.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mar­kus Mie­kan­maa sa­noo, et­tä he pyr­ki­vät jo haas­tat­te­lu­vai­hees­sa sel­vit­tä­mään niin am­ma­til­li­sen osaa­mi­sen kuin so­vel­tu­vuu­den hei­dän työ­kult­tuu­riin­sa.

Vii­mek­si Lai­Mu rek­ry­toi ko­neis­ta­jan In­ti­as­ta. Sii­nä hei­tä aut­toi rau­ma­lai­sy­ri­tys Kai­ku, jol­la on oma toi­mis­to In­ti­as­sa.

Se mah­dol­lis­taa osaa­mis­ta­son tes­taa­mi­sen ja muun so­vel­tu­vuu­den ky­sei­seen teh­tä­vään.

– Olen to­del­la tyy­ty­väi­nen in­ti­a­lai­sen osaa­mi­seen, mo­ti­vaa­ti­oon ja so­peu­tu­mi­seen meil­le, ke­huu Mie­kan­maa.

Työ­voi­man han­kin­ta ul­ko­mail­ta ei ole ihan yk­sin­ker­tai­nen asia. Ei var­sin­kaan Eu­roo­pan ul­ko­puo­li­sis­ta mais­ta. Kult­tuu­rie­rot ovat to­del­la suu­ret. Se mikä siel­lä on sal­lit­tua, on Suo­mes­sa kiel­let­tyä.

Esi­mer­kik­si In­ti­as­sa on mel­ko yleis­tä, et­tä työ­voi­maa vä­lit­tä­vä yri­tys ot­taa mak­sun vä­li­te­tyl­tä. Sum­mat saat­ta­vat ol­la tu­han­sia eu­ro­ja.

Suo­mes­sa vä­li­tys­mak­sun ot­ta­mi­nen työn­te­ki­jäl­tä on lail­la kiel­let­ty.

– Me läh­dem­me sii­tä, et­tei työn­te­ki­jäl­le koi­du ku­lu­ja. Ku­lut mak­saa työ­nan­ta­ja. Li­säk­si me var­mis­tam­me työn­te­ki­jän taus­tat: kou­lu­tuk­sen, am­mat­ti­tai­don, kie­li­tai­don ja asen­teen, sa­noo Tee­mu Vi­her­vä Kai­ku -yh­ti­ös­tä.

Kai­ku on vuo­den ai­ka­na vä­lit­tä­nyt puo­li­sen sa­taa ko­neis­ta­jaa ja hit­saa­jaa Suo­meen In­ti­as­ta. Tar­ve kas­vaa koko ajan.