Hen­riet­ta Ny­berg / STT

Pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa kai­kil­le on tur­vat­ta­va vii­vee­tön ja yh­den­ver­tai­nen hoi­toon­pää­sy, kat­soo Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) per­jan­tai­na an­ta­mas­saan tie­dot­tees­sa.

THL:n mu­kaan hal­li­tuk­sen pää­tös kii­reet­tö­män hoi­don hoi­to­ta­kuun höl­len­tä­mi­ses­tä saat­taa joh­taa pit­kiin odo­tu­sai­koi­hin, min­kä seu­rauk­se­na mo­nen hoi­toa odot­ta­van ih­mi­sen tila voi huo­non­tua py­sy­väs­ti. Hal­li­tus ker­toi tiis­tai­na osa­na ke­hys­rii­hi­pää­tök­si­ään, et­tä kii­reet­tö­män hoi­don hoi­to­ta­kuu­ta pi­den­ne­tään kol­meen kuu­kau­teen. Täl­lä het­kel­lä hoi­toon tu­lee pääs­tä 14 vuo­ro­kau­des­sa.

– Jos hal­li­tuk­sen pää­tös joh­taa pit­kiin odo­tu­sai­koi­hin, mo­nen po­ti­laan tila voi huo­non­tua niin, et­tä on sil­lä py­sy­viä tai pit­kä­ai­kai­sia vai­ku­tuk­sia työ- ja toi­min­ta­ky­kyyn. Tämä on in­hi­mil­li­ses­ti vää­rin ja li­sää lo­pul­ta yh­teis­kun­nan kus­tan­nuk­sia, sa­noo THL:n pää­joh­ta­ja Mika Sal­mi­nen tie­dot­tees­sa.

THL muis­tut­taa, et­tä kaik­kein hei­koim­mas­sa ja haa­voit­tu­vim­mas­sa ase­mas­sa ole­vat ih­mi­set ovat hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den pal­ve­lui­den pii­ris­sä.

Hal­li­tuk­sen pää­tös saat­taa THL:n mu­kaan myös oh­ja­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta pie­nen­tä­mään pa­nok­sia pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ke­hit­tä­mi­seen.

THL:n mu­kaan hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la teh­dään nyt eri­no­mais­ta ke­hit­tä­mis­työ­tä. Esi­mer­kik­si hoi­toon­pää­sy on no­peu­tu­nut, min­kä li­säk­si hoi­don jat­ku­vuu­den tur­vaa­mi­nen on tär­ke­ää. THL toi­voo, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eet voi­si­vat jat­kaa ke­hi­tys­työ­tään.

Hal­li­tus päät­ti li­säk­si las­kea muun mu­as­sa van­hus­ten ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus­ta.

THL:n mu­kaan hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen las­ku ei au­to­maat­ti­ses­ti joh­da van­hus­ten­hoi­don laa­dun huo­non­tu­mi­seen. Olen­nais­ta on, mil­lai­sil­la toi­mil­la pal­ve­lui­ta var­mis­te­taan.

– Vas­te­des asi­ak­kai­den tar­pei­den tu­li­si oh­ja­ta enem­män ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don yk­si­köi­den toi­min­taa. Hen­ki­lös­töä tar­vi­taan enem­män esi­mer­kik­si ti­lan­teis­sa, jois­sa asi­a­kas on saat­to­hoi­dos­sa tai tar­vit­see mo­ni­puo­lis­ta kun­tou­tus­ta, sa­noo THL:n joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Sari Ke­hus­maa.

THL:n mu­kaan höl­len­nys hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­sa voi tuo­da jous­ta­vuut­ta hen­ki­lös­tön käyt­töön, mikä voi tuo­da li­sä­kä­si­pa­re­ja esi­mer­kik­si ko­ti­hoi­toon.

THL ar­vi­oi, et­tä ikään­ty­nei­den pal­ve­lu­ja tar­vit­se­vien mää­rä kas­vaa 33 000 ih­mi­sel­lä seu­raa­vien nel­jän vuo­den ai­ka­na.