STT

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) tu­kee ter­vey­del­le hai­tal­lis­ten elin­tar­vik­kei­den ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mis­tä. THL kan­nat­taa ter­veys­pe­rus­teis­ta ve­ro­tus­ta elin­tar­vik­kei­den si­säl­tä­män so­ke­ri-, suo­la- ja ras­va­pi­toi­suu­den mu­kaan.

Muu­tos oli­si THL:n mu­kaan jat­koa jo pää­te­tyl­le vir­voi­tus­juo­mien ve­ro­tuk­sen uu­dis­tuk­sel­le.

THL:n pää­joh­ta­jan Mika Sal­mi­sen mu­kaan ter­veys­pe­rus­tei­ses­ta ve­ro­tuk­ses­ta on pu­hut­tu pit­kään ja nyt on ai­ka käyn­nis­tää työ ve­ron käyt­töön ot­ta­mi­sek­si.

– Ny­kyi­sen EU-ase­tuk­sen mu­kaan ter­veys­pe­rus­tei­nen ve­ro­tus on mah­dol­lis­ta to­teut­taa, kos­ka meil­lä on tark­ka tie­to elin­tar­vik­kei­den koos­tu­muk­ses­ta pa­kol­lis­ten pak­kaus­mer­kin­tö­jen vuok­si, Sal­mi­nen sa­noo THL:n tie­dot­tees­sa.

Ra­vit­se­muk­sel­la on THL:n mu­kaan mer­kit­tä­vä roo­li kan­san­sai­rauk­sien eh­käi­sys­sä. Vaik­ka suo­ma­lais­ten ra­vit­se­mus­tot­tu­muk­set ovat pa­ran­tu­neet vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä, ih­mi­set saa­vat ruo­ka­va­li­os­taan edel­leen ter­vey­den kan­nal­ta lii­kaa so­ke­ria, suo­laa ja ko­vaa ras­vaa.

Li­ha­vuu­den yleis­ty­mi­nen li­sää THL:n mu­kaan mer­kit­tä­väs­ti ter­veys­me­no­ja. Suo­mes­sa nai­sis­ta 30 pro­sen­til­la ja mie­his­tä 27 pro­sen­til­la on li­ha­vuut­ta.

– Ruo­ka­ym­pä­ris­töm­me kai­paa re­mont­tia, ja sii­hen tar­vi­taan eri­lai­sia yh­teis­kun­nal­li­sia toi­mia, ku­ten ter­veys­pe­rus­teis­ta ve­ro­tus­ta, Sal­mi­nen sa­noo.