Jo­han­na Vuo­no­ka­ri, Rei­ma Rau­ti­ai­nen, San­na Ni­ku­la / STT

La­to­ai­hei­sil­la maa­lauk­sil­laan tun­ne­tuk­si tul­lut tai­de­maa­la­ri Ju­ha­ni Pal­mu on kuol­lut. Hä­nen puo­li­son­sa Lei­la Pal­mu ker­toi kes­ki­viik­ko­na STT:lle mie­hen­sä kuol­leen rau­hal­li­ses­ti sai­raa­las­sa. Pal­mu sai­ras­ti keuh­ko­ah­tau­ma­tau­tia.

Ete­lä­poh­ja­lais­ten mai­se­ma- ja ta­lo­maa­laus­ten li­säk­si Pal­mu tun­net­tiin sym­bo­lis­ti­sis­ta ai­heis­taan. Hä­nen tuo­tan­ton­sa koos­tuu maa­lauk­sis­ta ja gra­fii­kas­ta.

Pal­mu syn­tyi 8. hei­nä­kuu­ta 1944 Tu­rus­sa. Isä-Hel­ge oli tai­de­kaup­pi­as, mut­ta hän myös maa­la­si. Pal­mu ku­vai­li kas­va­neen­sa ver­nis­san ja tär­pä­tin ha­jus­sa.

Piir­tä­mi­nen tuli tu­tuk­si ala­luo­kil­la. Kun muut läh­ti­vät kou­lun jäl­keen rai­til­le, Ju­ha­nil­la ja hä­nen vel­jel­lään oli yleen­sä ko­ti­puu­hia.

– Isän an­ta­mat pii­rus­tus­teh­tä­vät piti teh­dä en­sin. Pyy­he­ku­mia ei saa­nut käyt­tää. Jos jo­kin meni pie­leen, piti työ teh­dä ko­ko­naan uu­del­leen, Pal­mu muis­te­li lap­suut­taan STT:lle vuon­na 2004.

Myö­hem­min Pal­mu opis­ke­li muun mu­as­sa tai­de­maa­la­ri On­ni Ojan yk­si­tyi­sop­pi­laa­na sekä Köl­nin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa.

– On­ni on van­ha ja vii­sas te­ki­jä. Hän neu­voi esi­mer­kik­si sen, mi­ten saa­daan ai­kaan läm­min har­maa tai si­ni­nen. Muil­le hän ei var­maan sa­mo­ja nik­se­jä an­ta­nut. Kes­kus­te­lim­me usein myös tai­teen his­to­ri­as­ta.

En­sim­mäi­sen näyt­te­lyn­sä Pal­mu piti 28-vuo­ti­aa­na. Ete­lä-Poh­jan­maal­la tai­tei­li­ja al­koi teh­dä la­to­ai­hei­sia maa­lauk­sia 1970-lu­vul­la.

Kan­sain­vä­li­nen ura al­koi Pa­rii­sin näyt­te­lys­tä vuon­na 1986. Pal­mul­la oli yk­si­tyis­näyt­te­lyi­tä Hel­sin­gin li­säk­si muun mu­as­sa Tuk­hol­mas­sa, Bon­nis­sa, Pa­rii­sis­sa, Niz­zas­sa, Ka­li­for­ni­as­sa ja Hong­kon­gis­sa.

– Luon­tee­ni on kuin Pi­cas­sol­la. Ins­pi­raa­ti­o­ta ei tar­vit­se odo­tel­la. Pys­tyn te­ke­mään tau­lu­ja ai­na ja nau­tin sii­tä. Maa­laa­mi­nen on mi­nul­le elä­män­ta­pa. Jos­tain vi­ras­ta voi läh­teä eläk­keel­le, ei täs­tä työs­tä, Pal­mu sa­noi STT:lle 60-vuo­ti­aa­na.

Suo­ma­lai­set krii­ti­kot ei­vät ai­na ol­leet ko­vin myö­tä­mie­li­siä Pal­mua koh­taan, mut­ta suu­ri ylei­sö piti hä­nen töis­tään ja mak­soi niis­tä. Hän ta­koi tai­teel­laan ra­haa, mikä ei ol­lut kaik­kien mie­leen.

– Suo­ma­lai­nen tai­de­maa­il­ma on hal­ven­ta­nut mi­nua sii­hen mal­liin, et­ten ole ai­na tien­nyt, olen­ko riit­tä­vän hyvä. Myyn­ti ja me­nes­tys ovat on­nek­si pu­hu­neet puo­les­taan, tai­tei­li­ja muis­tut­ti.

Pal­mu si­tee­ra­si myös edus­kun­nan en­tis­tä pu­he­mies­tä Riit­ta Uo­su­kais­ta.

– Riit­ta neu­voi, et­tä 'elä sie vä­li­tä, ka­teus pi­tää an­sai­ta'.

Vauh­dik­kaim­pi­na vuo­si­naan Pal­mus­ta nai­sys­tä­vi­neen ja elä­män­tyy­lei­neen muo­dos­tui lööp­pien kes­to­hah­mo. Pal­mu oli nai­mi­sis­sa kuu­si ker­taa.

Tai­tei­li­ja ei kat­ke­roi­tu­nut jul­ki­suu­des­ta, vaan us­koi sen joh­tu­van sii­tä, et­tä ih­mi­siä kiin­nos­taa eri­lai­suus.

– Olen kai poik­keu­syk­si­lö, hän ar­ve­li STT:lle 70-vuo­tis­päi­vien­sä ai­kaan.

Myös elä­män tum­mat sä­vyt tu­li­vat Pal­mul­le tu­tuik­si. Hän jou­tui kah­des­ti tu­li­pa­lo-on­net­to­muu­teen, jois­sa pa­loi pa­hoin. Hän sai­ras­tui li­säk­si etu­rau­ha­sen syö­pään ja virt­sa­ra­kon syö­pään.

2000-lu­vun alus­sa Pal­mu poti ta­lous- ja ih­mis­suh­de­sot­ku­jen syö­ve­reis­sä ma­sen­nus­ta.

– Ne oli­vat ko­via paik­ko­ja. Us­ko elä­mään kan­toi.