Karl Koli / STT

Suo­mi on OECD-mai­den kär­keä nuor­ten luo­van ajat­te­lun osaa­mi­ses­sa, sel­vi­ää Pi­san tuo­rees­ta Cre­a­ti­ve Minds, Cre­a­ti­ve Schools -ra­por­tis­ta. Ky­sees­sä on en­sim­mäi­nen ker­ta, kun Pisa-tut­ki­muk­ses­sa on mi­tat­tu nuor­ten ky­kyä luo­vaan ajat­te­luun.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan Suo­men tu­lok­set ovat sel­väs­ti OECD-mai­den kes­ki­ar­von ylä­puo­lel­la. Suo­mea pa­rem­min suo­riu­tui vain nel­jä maa­ta, ja Suo­men kans­sa sa­mal­la ta­sol­la oli nel­jä muu­ta maa­ta.

Suo­mes­sa ero su­ku­puol­ten vä­lil­lä oli kui­ten­kin ver­tai­lun koh­tee­na ol­leis­ta mais­ta suu­rin. Suo­men ty­töis­tä lä­hes puo­let oli luo­vas­sa ajat­te­lus­sa huip­puo­saa­jia, kun poi­kien osaa­mi­nen oli lä­hem­pä­nä OECD-mai­den kes­ki­ta­soa.

Ra­por­tis­sa to­de­taan, et­tä poi­kien huo­not tu­lok­set vai­kut­ti­vat Suo­men ko­ko­nais­tu­lok­sen las­ke­vas­ti. Myös poi­kien jou­kos­sa sil­ti oli pal­jon huip­puo­saa­jan ta­soi­sia nuo­ria.

Pi­san hal­lin­to­neu­vos­tos­sa Suo­men edus­ta­ja­na toi­mi­va ope­tus­neu­vos Tom­mi Kar­ja­lai­nen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ös­tä to­te­aa STT:lle, et­tä tyt­tö­jen ja poi­kien vä­li­set erot on huo­mat­tu jo ai­em­mis­sa tut­ki­muk­sis­sa. Hä­nen mu­kaan­sa asia se­lit­tyy pit­käl­ti poi­kien hei­kom­pa­na lu­ku­tai­don osaa­mi­se­na.

– Tut­ki­muk­sen teh­tä­vät oli­vat lu­ku­tai­to­poh­jai­sia. Ai­kai­sem­min on huo­mat­tu, et­tä lu­ku­tai­toon poh­jau­tu­vis­sa teh­tä­vis­sä ty­töt ovat suo­riu­tu­neet pa­rem­min. Ty­töt har­ras­ta­vat lu­ke­mis­ta mer­kit­tä­väs­ti enem­män ja pa­neu­tu­vat lu­ku­tai­don teh­tä­viin huo­lel­li­sem­min kuin po­jat, Kar­ja­lai­nen ker­too.

Suo­men li­säk­si esi­mer­kik­si Jor­da­ni­as­sa ja Sau­di-Ara­bi­as­sa poi­kien tu­lok­set oli­vat sel­väs­ti tyt­tö­jen tu­lok­sia huo­nom­mat. Kar­ja­lai­sen mu­kaan il­miö on tut­tu lä­hes kai­kis­sa OECD-mais­sa, mut­ta hän ei osaa sa­noa, mik­si Suo­mi sel­ke­äs­ti erot­tuu tut­ki­muk­ses­sa. Kar­ja­lai­sen mu­kaan ky­sees­sä on myös ikä­vai­heil­miö, sil­lä ai­kuis­vä­es­tön PI­AAC-tut­ki­muk­ses­sa su­ku­puo­lie­rot lu­ku­tai­dos­sa pie­ne­vät myö­hem­mis­sä ikä­vai­heis­sa mer­kit­tä­väs­ti.

– Mik­si il­miö ko­ros­tuu Suo­mes­sa, niin sitä on vai­kea sa­noa. Kult­tuu­ril­li­set sei­kat voi­vat ol­la yk­si se­lit­tä­vä te­ki­jä. Suo­mes­sa eh­kä ty­töt si­säis­tä­vät kou­lus­sa me­nes­ty­mi­sen mal­lin poi­kia her­kem­min. Po­jil­le me­nes­ty­mi­sen mal­lit tu­le­vat sit­ten muu­al­ta.

Ra­por­tin mu­kaan tyt­tö­jen me­nes­tys­tä mit­tauk­ses­sa se­lit­tää kan­sain­vä­li­ses­ti myös se, et­tä ty­töil­lä on kes­ki­mää­rin myön­tei­sem­mät asen­teet luo­vaa ajat­te­lua koh­taan. Ty­töt ovat ra­por­tin mu­kaan esi­mer­kik­si kes­ki­mää­rin ute­li­aam­pia kuun­te­le­maan uu­sia ide­oi­ta kuin po­jat, mikä nä­kyy luo­van ajat­te­lun osaa­mi­ses­sa.

Tut­ki­muk­ses­sa Suo­men osal­ta ko­ros­tuu myös maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten nuor­ten poik­keuk­sel­li­sen huo­not tu­lok­set kan­ta­vä­es­töön ver­rat­tu­na.

Kar­ja­lai­sen mu­kaan myös maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten nuor­ten koh­dal­la ko­ros­tuu lu­ku­tai­don puut­teel­li­nen osaa­mi­nen.

– Tie­don ym­mär­tä­mi­nen ei luon­nol­li­ses­ti on­nis­tu, jos suo­mek­si lu­ke­mi­nen ei suju, Kar­ja­lai­nen to­te­aa.

Myös maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten nuor­ten kes­ki­mää­rin hei­kom­pi so­si­oe­ko­no­mi­nen ase­ma on Kar­ja­lai­sen mu­kaan yk­si se­lit­tä­vä te­ki­jä.

Ra­por­tis­sa to­de­taan, et­tä Suo­mes­sa ero maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten nuor­ten ja kan­ta­vä­es­tön vä­lil­lä on sil­ti poik­keuk­sel­li­sen suu­ri, vaik­ka kie­len ym­mär­tä­mi­nen ja so­si­oe­ko­no­mi­nen ase­ma otet­tai­siin­kin huo­mi­oon.

Kar­ja­lai­sen mu­kaan taus­tal­la vai­kut­taa myös mui­ta te­ki­jöi­tä, mut­ta nii­tä on ol­lut han­ka­la tut­ki­muk­sis­sa to­den­taa. Kui­ten­kin esi­mer­kik­si maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten nuor­ten in­teg­roin­ti suo­ma­lai­seen kou­lu­maa­il­maan ei Kar­ja­lais­ten mu­kaan ole ol­lut ai­van Suo­men naa­pu­ri­mai­den ta­sol­la.

– Vah­va lu­ke­mi­sen poh­ja ede­saut­taa kaik­kea op­pi­mis­ta. Lu­ku­tai­don kyy­tiin tu­lee pääs­tä mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa.

Suo­mes­sa luo­va ajat­te­lu on ol­lut vah­vas­ti läs­nä kou­lu­jen ope­tuk­ses­sa ja ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa eri­tyi­ses­ti tai­to- ja tai­de­ai­neis­sa sekä laa­ja-alai­sis­sa osaa­mis­ko­ko­nai­suuk­sis­sa, Kar­ja­lai­nen ker­too. Hä­nen mu­kaan­sa kou­lu­jen vä­lil­lä ei Suo­mes­sa ole luo­van ajat­te­lun tai­dois­sa suu­ria ero­ja.

Suo­mes­sa erot löy­ty­vät hä­nen mu­kaan­sa kou­lu­jen si­säl­tä luok­kien ja op­pi­lai­den vä­lil­tä.

Ope­tus­mi­nis­te­ri An­na-Maja Hen­riks­son ker­too tie­dot­tees­sa iloit­se­van­sa sii­tä, mi­ten pie­net erot suo­ma­lais­kou­lu­jen vä­lil­lä on luo­vas­sa ajat­te­lus­sa.

– Luo­vuu­den ja in­no­vaa­ti­o­toi­min­nan mer­ki­tys Suo­men tu­le­vai­suu­del­le ja me­nes­tyk­sel­le on kes­kei­nen asia. Pisa 2022 -tut­ki­muk­sen luo­van ajat­te­lun tu­lok­set osoit­ta­vat, et­tä täs­tä nä­kö­kul­mas­ta suo­ma­lais­kou­lut ovat on­nis­tu­neet hie­nos­ti teh­tä­väs­sään tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­ji­na, mi­nis­te­ri sa­noo.

Kui­ten­kin Suo­mes­sa kau­pun­geis­sa si­jait­se­vat kou­lut pär­jä­si­vät ver­tai­lus­sa hie­man pa­rem­min kuin maa­seu­tu­jen kou­lut.

Suo­men kans­sa sa­mal­la ta­sol­la mit­tauk­ses­sa oli­vat Uu­si-See­lan­ti, Viro, Tans­ka ja Lat­via. Ai­van te­rä­vim­mäs­sä kär­jes­sä oli­vat Sin­ga­po­re, Ete­lä-Ko­rea, Ka­na­da ja Aust­ra­lia.

OECD:n Pisa 2022 -tut­ki­muk­sen luo­van ajat­te­lun osuu­des­sa sel­vi­tet­tiin, mi­ten 15-vuo­ti­aat nuo­ret eri mais­sa osaa­vat tuot­taa eri­lai­sia rat­kai­su­ja ar­ki­päi­vän on­gel­ma­ti­lan­teis­sa.

Tut­ki­muk­ses­sa luo­va ajat­te­lu mää­ri­tet­tiin tai­dok­si tuot­taa, ar­vi­oi­da ja edel­leen ke­hit­tää ide­oi­ta, jot­ka voi­vat joh­taa oma­pe­räi­siin ja toi­mi­viin rat­kai­sui­hin.

Tut­ki­muk­seen osal­lis­tui 64 maa­ta ja ta­lou­sa­lu­et­ta.