Heli Laak­ko­nen / STT

Suo­mes­sa vä­es­tön­suo­je­lun ke­hit­tä­mi­seen on alet­tu suh­tau­tua vie­lä ai­em­paa suun­ni­tel­mal­li­sem­min Ve­nä­jän Uk­rai­nas­sa aloit­ta­man so­dan myö­tä. Si­sä­mi­nis­te­riö on ha­ke­nut op­pe­ja suo­je­luun suo­raan Uk­rai­nas­ta.

– Olem­me ta­van­neet Uk­rai­nan vä­es­tön­suo­je­lus­ta vas­taa­via vi­ra­no­mai­sia use­am­man ker­ran, ker­too si­sä­mi­nis­te­ri­ön pe­las­tu­so­sas­ton va­rau­tu­mis­joh­ta­ja Jus­si Kor­ho­nen leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa.

Si­sä­mi­nis­te­ri­ön tuo­rees­sa Vä­es­tön­suo­je­lun ny­ky­ti­la ja ke­hit­tä­mis­tar­peet -ra­por­tis­sa lis­ta­taan Uk­rai­nas­ta lu­kui­sia ha­vain­to­ja, jot­ka Suo­men oli­si tar­peen huo­mi­oi­da vä­es­tön­suo­je­lus­sa.

Yk­si näis­tä on vä­es­tön va­roit­ta­mi­seen tar­koi­tet­tu äly­pu­he­lin­so­vel­lus, jota käy­te­tään Uk­rai­nas­sa il­ma­hä­ly­tys­jär­jes­tel­män ja mui­den pe­rin­teis­ten va­roi­tus­me­ne­tel­mien rin­nal­la. Ra­por­tis­sa poh­di­taan, voi­si­ko Suo­mes­sa va­roi­tus­jär­jes­tel­mä ol­la esi­mer­kik­si osa Hä­tä­kes­kus­lai­tok­sen 112 Suo­mi -mo­bii­li­so­vel­lus­ta.

Eräs Uk­rai­nan opeis­ta on, et­tä Ve­nä­jä so­tii omil­la sään­nöil­lään. Ve­nä­jä ei ole kun­ni­oit­ta­nut kan­sain­vä­lis­tä hu­ma­ni­taa­ris­ta oi­keut­ta ja so­dan oi­keus­sään­tö­jä, ja se on toi­si­naan is­ke­nyt sa­maan si­vii­li­koh­tee­seen uu­des­taan. Näis­sä ti­lan­teis­sa pe­las­tus­toi­men ja mui­den vi­ra­no­mais­ten hen­ki­lös­töä on kuol­lut ja haa­voit­tu­nut. Uk­rai­na on ra­por­toi­nut, et­tä myös pe­las­tu­sa­se­miin on teh­ty is­ku­ja.

– Tätä ha­vain­toa ei voi si­vuut­taa, Kor­ho­nen sa­noo.

Uk­rai­nas­sa ja use­as­sa eu­roop­pa­lai­ses­sa maas­sa pe­las­tus­hen­ki­lös­tön bal­lis­tis­ta suo­jau­tu­mis­ta on pa­ran­net­tu. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si ky­pä­rien ja suo­ja­lii­vien hank­ki­mis­ta. Tä­hän tu­li­si Kor­ho­sen mu­kaan Suo­men­kin sat­sa­ta. Sa­moin pi­täi­si hä­nen mu­kaan­sa ke­hit­tää rau­ni­o­pe­las­ta­mis­ta esi­mer­kik­si mii­noi­te­tul­la alu­eel­la.

Vä­es­tön­suo­jis­ta he­rä­si run­saas­ti kes­kus­te­lua Suo­mes­sa Uk­rai­nan so­dan alet­tua. Suo­mes­sa ti­lan­ne on Uk­rai­naa pa­rem­pi, sil­lä Uk­rai­nal­ta puut­tu­vat ylei­ses­ti vä­es­tön­suo­jik­si ra­ken­ne­tut ti­lat. Si­sä­mi­nis­te­ri­ön vii­me­vuo­ti­sen sel­vi­tyk­sen mu­kaan suu­rin osa vä­es­tön­suo­jis­ta on hy­väs­sä kun­nos­sa, mut­ta nii­den va­rus­tuk­ses­sa on kor­jaus­vel­kaa.

Uk­rai­nas­sa ei eh­dit­ty kai­kil­la alu­eil­la eva­kuo­i­da vä­es­töä etu­kä­teen en­nen Ve­nä­jän hyök­käys­tä. Oi­kea-ai­kai­nen eva­kuo­in­ti on­kin vält­tä­mä­tön­tä, ra­por­tis­sa to­de­taan.

Si­sä­mi­nis­te­ri­ön tam­mi­kuus­sa jul­kais­tus­sa eva­kuo­in­tien suun­nit­te­lu- ja toi­meen­pa­no-oh­jees­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den vas­taa­not­to­ka­pa­si­teet­ti on suun­ni­tel­tu niin, et­tä ku­kin alue ot­tai­si vas­taan 25 pro­sent­tia hy­vin­voin­ti­a­lu­een va­ki­nai­ses­ta asu­kas­mää­räs­tä.

– Jär­jes­tel­mää on pi­det­ty koko ajan yl­lä aseel­li­sia konf­lik­te­ja var­ten. Kun­tien va­rau­tu­mi­nen on suh­teel­li­sen hyvä, mut­ta sii­nä on vaih­te­lua Suo­men si­säl­lä, Kor­ho­nen sa­noo.

Krii­si­ti­lan­tees­sa on tär­ke­ää vas­ta­ta vä­es­tön pe­rus­tar­pei­siin. Uk­rai­na pe­rus­ti tois­sa­vuo­den syk­syl­lä vi­ra­no­mais­ten joh­dol­la kes­kuk­sia, joi­den eng­lan­nin­kie­li­nen nimi on Points of In­vin­ci­bi­li­ty, eli suo­mek­si ku­ta­kuin­kin "voit­ta­mat­to­muus­pis­te". Kes­kuk­sis­sa on tar­jol­la esi­mer­kik­si säh­köä ja pu­he­lin­ten la­taus­mah­dol­li­suuk­sia, vies­tin­nän pal­ve­lui­ta, in­ter­ne­tyh­teyk­siä, läm­pi­miä ti­lo­ja, juo­mia ja ruo­kaa sekä en­si­a­pu­pal­ve­lui­ta. Sa­man­kal­tai­sia suun­ni­tel­mia on esi­tet­ty Suo­mes­sa­kin jo en­nen Uk­rai­nan so­taa.

Kor­ho­nen ko­ros­taa, et­tä vä­es­tön ja eri­lais­ten yh­tei­sö­jen kyky va­rau­tua oma­toi­mi­ses­ti on tär­keä te­ki­jä vä­es­tön­suo­je­lun kan­nal­ta. Vi­ra­no­mais­ten li­säk­si kol­mas sek­to­ri ja va­paa­eh­tois­toi­min­ta ovat mer­kit­tä­viä toi­mi­joi­ta konf­lik­tis­sa, ja nii­den val­miuk­sia on tär­keä hyö­dyn­tää.

Uk­rai­nan so­das­sa vä­es­tön­suo­je­lun ja pe­las­tus­toi­men työn­te­ki­jöi­den hen­ki­nen ja fyy­si­nen kuor­mit­tu­mi­nen on ol­lut val­ta­van suur­ta. Ra­por­tin mu­kaan myös psy­ko­so­si­aa­li­sen tuen ja fyy­si­sen pa­lau­tu­mi­sen mer­ki­tys on tun­nis­tet­ta­va va­rau­tu­mi­ses­sa ja sen suun­nit­te­lus­sa.

Kor­ho­sen mu­kaan va­rau­tu­mi­sen kus­tan­nuk­set riip­pu­vat sii­tä, mil­le ta­sol­le va­rau­tu­mi­nen ha­lu­taan vie­dä. Kou­lut­ta­mi­nen mak­saa vain joi­ta­kin sa­to­ja tu­han­sia, kun taas eri­lai­sen ka­lus­ton hank­ki­mi­nen kym­me­niä mil­joo­nia eu­ro­ja. Hän kui­ten­kin ko­ros­taa, et­tä va­rau­tu­mis­ta on ke­hi­tet­tä­vä.

– Yh­tään ih­mis­hen­keä ei pidä me­net­tää puut­teel­li­sen va­rau­tu­mi­sen vuok­si.