Samu Vah­te­ris­to

Rau­mal­la jo pit­kään asu­neet, Uk­rai­na­lai­set Tan­ja Ky­lan­der ja Te­ti­a­na Vi­di­a­ki­na ot­ta­vat vi­de­o­pu­he­lun ys­tä­vän­sä Yu­liya Ki­se­ly­o­van kans­sa. Ki­se­ly­o­va pi­tää kah­vi­laa Her­so­nis­sa ja koor­di­noi kan­sain­vä­lis­tä hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä ja apua alu­eel­le.

– Vii­me yö­nä­kin kuu­lui pom­mien ää­niä jos­sa­kin lä­hel­lä. Aa­mul­la oli taas het­ken rau­hal­lis­ta, Ki­se­ly­o­va ku­va­si.

Hän ot­taa pu­he­li­men­sa ja kä­ve­lee ulos näyt­tääk­seen kah­den ta­lon pääs­sä naa­pu­ris­sa ole­vaa rau­ni­o­ta. Ve­nä­läis­ten pom­mi is­ki sii­hen pari kuu­kaut­ta sit­ten. Rin­ta­ma­lin­ja on Dnip­ro-joen toi­sel­la puo­lel­la mie­hi­te­tyn Kri­min nie­mi­maan suun­taan ja pom­mi­tuk­set ovat jat­ku­via.

Kau­pun­gis­sa yri­te­tään elää nor­maa­lia elä­mää, vaik­ka pom­mi­tus­ten uh­ka on koko ajan ole­mas­sa.

– Suo­ja­lii­ve­jä käy­tet­tiin en­sin to­del­la pal­jon, pik­ku­hil­jaa nii­den käyt­tö on vä­hen­ty­nyt. Ih­mi­set ei­vät enää pel­kää, vaan ovat tot­tu­neet jat­ku­vaan uh­kaan. Ai­no­as­taan pe­las­tus- ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta käyt­tää suo­ja­lii­ve­jä, Ki­se­ly­o­va ku­vai­lee.

Sota on Her­so­nis­sa muut­tu­nut ase­ma­so­dak­si An­to­niv­kan sil­lan tu­ho­a­mi­sen jäl­keen. Sil­ta oli kes­kei­nen yh­teys Kri­mil­tä Odes­saan.

– En­nen mat­kaa joen toi­sel­le puo­lel­le saat­toi ol­la sil­lan kaut­ta 30 ki­lo­met­riä, nyt mat­kaa tu­lee 1800 ki­lo­met­riä, ku­vai­lee Te­ti­a­na Vi­di­a­ki­na.

Kos­ka rin­ta­ma­lin­ja on lä­hel­lä, Dnip­ro-joen vas­ta­ran­nal­la, Her­so­nis­sa säh­kön ja läm­mön­ja­ke­lu on jat­ku­vas­ti kes­key­ty­nyt. Joen ran­nan asui­na­lu­eel­ta ei vi­ko­ja edes yri­te­tän kor­ja­ta. Ih­mi­set kui­ten­kin asu­vat siel­lä edel­leen.

– Ih­mi­set ei­vät ha­lua muut­taa pois ko­deis­taan, vaik­ka pom­mi­tus­ten uh­ka on jat­ku­vaa. Siel­lä asuu pal­jon van­ho­ja ih­mi­siä, joil­la ei ole paik­kaa mi­hin men­nä.

Kes­kus­te­lu vel­lo­aa ja vä­lil­lä nais­ten vä­lil­lä kie­li muut­tuu uk­rai­nas­ta ve­nä­jäk­si. Her­so­nis­sa en­nen Ve­nä­jän hyök­käys­tä pu­hut­tiin val­ta­o­sin ve­nä­jää.

– So­dan al­ka­mi­sen jäl­keen vuon­na 2014 se muut­tui. It­se olen ko­toi­sen kau­pun­gin ul­ko­puo­lel­ta, pie­nem­mäs­tä ky­läs­tä ja siel­lä pu­hut­tiin uk­rai­naa. Ve­nä­jän kie­les­tä ha­lut­tiin teh­dä ”pa­rem­pi kie­li”, jota pu­hu­taan kau­pun­gis­sa ja yri­te­tään saa­da uk­rai­na tun­tu­maan ”maa­lai­sel­ta”, Tan­ja poh­tii.

Nyt Her­so­nis­sa val­ta­kie­li on uk­rai­na ja ve­nä­jän mer­ki­tys vä­he­nee koko ajan. Muu­tok­seen me­nee kui­ten­kin ai­kan­sa.

Uk­rai­na­lai­sia sekä so­dan kes­kel­lä et­tä kau­ka­na Suo­mes­sa aut­taa yh­tey­den­pi­to ja tun­ne yh­des­sä­o­los­ta. Ny­ky­päi­vän tek­niik­ka aut­taa pi­tä­mään yh­teyt­tä, vaik­ka ajoit­tain te­le­ver­kot ovat­kin poik­ki Uk­rai­nas­sa.

– Mi­nul­la on kaik­ki su­ku­lai­set Uk­rai­nas­sa, ja joka päi­vän pu­hun äi­ti­ni kans­sa. Vel­je­ni on säh­kö­mies ja hä­nel­lä on koko ajan tu­hou­tu­nei­ta verk­ko­ja kor­jat­ta­va­na.

Pom­mit ovat yl­tä­neet myös Uma­niin, kes­kel­le Uk­rai­naa, Te­ti­a­na Vi­di­a­ki­na sa­noo.

– Puo­li ker­ros­ta­loa ha­jo­si pom­mi­tuk­ses­sa, lä­hel­lä yli­o­pis­toa, jos­sa olen opis­kel­lut. Mut­ta ku­ten äi­ti­ni sa­noo, ihan sama mil­lais­ta pom­mia tu­lee, pi­tää ke­vääl­lä lait­taa pe­ru­nat maa­han. Eli elä­mä jat­kuu.

Raumalla avun keräämistä ja toimittamista Ukrainaan koordinoivat Tanja Kylander Hersonista ja Tetiana Vidiakina Uman kaupungista. Molemmat ovat asuneet Suomessa jo vuosia.

Raumalla avun keräämistä ja toimittamista Ukrainaan koordinoivat Tanja Kylander Hersonista ja Tetiana Vidiakina Uman kaupungista. Molemmat ovat asuneet Suomessa jo vuosia.

Samu Vahteristo

Her­so­niin vir­taa kan­sain­vä­lis­tä apua eri mais­ta. Eni­ten suu­ris­ta mais­ta, ku­ten Rans­kas­ta, Sak­sas­ta, Puo­las­ta ja Ita­li­as­ta. Mut­ta myös pie­nem­mis­tä ku­ten Suo­mes­ta.

– Kun sota al­koi ja aloi­tin te­ke­mään va­paa­eh­tois­työ­tä, olen saa­nut pal­jon uu­sia tut­tu­ja eri puo­lil­ta maa­il­maa. On hyvä merk­ki, et­tä maa­il­ma on mei­dän kans­sam­me, sa­noo Ki­se­ly­o­va lii­kut­tu­nee­na.

So­taa käy­vään Uk­rai­naan tar­vi­taan edel­leen mo­nen­lais­ta apua maa­il­mal­ta. Rau­mal­la avun ke­rää­mis­tä ja toi­mit­ta­mis­ta Uk­rai­naan koor­di­noi­vat Tan­ja Ky­lan­der Her­so­nis­ta ja Te­ti­a­na Vi­di­a­ki­na Uman kau­pun­gis­ta. Mo­lem­mat ovat asu­neet Suo­mes­sa jo vuo­sia.

He al­koi­vat jär­jes­tää ke­räyk­siä heti so­dan alet­tua. En­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa ke­räys he­rät­ti rau­ma­lais­ten ha­lun aut­taa ja ta­va­raa tuli to­del­la pal­jon.

Vä­hi­tel­len avun mää­rä on vä­hen­ty­nyt.

– Ym­mär­rän, et­tä ih­mi­set ovat vä­sy­neet so­taan. Mut­ta sota jat­kuu edel­leen ja Uk­rai­na tar­vit­see tu­ke­am­me. Lä­he­täm­me joka viik­ko vä­hän. Ai­na se on pa­rem­pi kuin ei mi­tään.

– Uk­rai­nan pi­tää voit­taa, muu­ten Ve­nä­jä jat­kaa jos­sa­kin toi­ses­sa suun­nas­sa. Toi­von, et­tä sota lop­puu mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti ja et­tä he lo­pet­tai­si­vat tu­ho­a­mas­ta mei­dän ko­ti­am­me, Ky­lan­der sa­noo hil­jaa.