Lii­sa Ku­ja­la, Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Suo­je­lu­po­lii­sin eli su­pon uu­dek­si pääl­li­kök­si on ni­mi­tet­ty val­ti­o­tie­tei­den toh­to­ri Juha Mar­te­lius. Val­ti­o­neu­vos­to päät­ti ni­mi­tyk­ses­tä ylei­sis­tun­nos­saan tä­nään.

Mar­te­lius siir­tyy su­pon pääl­li­kök­si si­sä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­sen (ps.) ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri Wil­le Ryd­ma­nin (ps.) val­ti­o­sih­tee­rin teh­tä­vis­tä. Ni­mi­tys on vii­si­vuo­ti­nen, ja pes­ti al­kaa huh­ti­kuun alus­sa.

En­nen val­ti­o­sih­tee­rin pes­ti­ään Mar­te­lius toi­mi puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ön apu­lai­so­sas­to­pääl­lik­kö­nä. Hän on työs­ken­nel­lyt ai­em­min su­pos­sa eri­kois­tut­ki­ja­na ja ana­lyy­si­toi­mis­ton pääl­lik­kö­nä. Li­säk­si hän on työs­ken­nel­lyt muun mu­as­sa va­li­o­kun­ta­neu­vok­se­na edus­kun­nas­sa sekä Ju­gos­la­vi­an so­ta­ri­kok­sia tut­ki­nees­sa Haa­gin kan­sain­vä­li­ses­sä so­ta­ri­kos­tuo­mi­ois­tui­mes­sa.

– Suo­je­lu­po­lii­sin mer­ki­tys ko­ros­tuu en­ti­ses­tään tur­val­li­suu­sym­pä­ris­tön epä­va­kau­den myö­tä. On hie­noa pääs­tä työs­ken­te­le­mään suo­je­lu­po­lii­sin osaa­vien asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa, sa­noo Mar­te­lius si­sä­mi­nis­te­ri­ön tie­dot­tees­sa.

Ha­ku­ai­ka su­pon pääl­li­kök­si päät­tyi tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä. Paik­ka avau­tui ha­et­ta­vak­si vuo­den­vaih­tees­sa, kun teh­tä­vää ai­em­min hoi­ta­nut Ant­ti Pelt­ta­ri siir­tyi edus­kun­nan pää­sih­tee­rik­si. Hän toi­mi suo­je­lu­po­lii­sin joh­dos­sa vuo­des­ta 2011 läh­tien.

Su­pon pääl­lik­kö joh­taa suo­je­lu­po­lii­sin toi­min­taa ja huo­leh­tii vi­ras­ton ylei­sis­tä toi­min­ta­e­del­ly­tyk­sis­tä. Pääl­lik­kö muun mu­as­sa so­pii si­sä­mi­nis­te­ri­ön kans­sa vi­ras­ton tu­los­ta­voit­teis­ta ja mää­rä­ra­hois­ta. Hän myös vas­taa toi­min­nal­li­ses­ti tär­keis­tä ke­hit­tä­mis­hank­keis­ta, kan­sain­vä­li­ses­tä yh­tey­den­pi­dos­ta sekä si­dos­ryh­mäyh­teis­työs­tä. Su­pon teh­tä­vä­nä taas on muun mu­as­sa hank­kia si­vii­li­tie­dus­te­lu­me­ne­tel­mil­lä tie­toa Suo­men kan­sal­lis­ta tur­val­li­suut­ta va­ka­vas­ti uh­kaa­vis­ta il­mi­öis­tä sekä es­tää hank­kei­ta, jot­ka uh­kaa­vat maan si­säis­tä tai ul­kois­ta tur­val­li­suut­ta.

Kärkiehdokkaita vain kaksi

Mar­te­lius nou­si jo en­nak­ko­ar­vi­ois­sa esiin vah­va­na eh­dok­kaa­na su­pon joh­toon. Teh­tä­vään haki 19 ih­mis­tä, jois­ta ni­mek­käim­piin kuu­lui Mar­te­liuk­sen li­säk­si si­sä­mi­nis­te­ri­ön kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den yk­si­kön joh­ta­ja Pet­ri Knape. Si­sä­mi­nis­te­ri­ön muis­ti­os­sa to­de­taan, et­tä sekä Mar­te­lius et­tä Knape täyt­ti­vät ha­ki­jois­ta vi­ran kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set ja hei­dät mo­lem­mat kut­sut­tiin haas­tat­te­lui­hin. Kär­ki­ha­ki­joi­ta ku­va­taan hy­vin ta­sa­vä­ki­sik­si, mut­ta vaa­ka kal­lis­tui lo­pul­ta Mar­te­liuk­sen eduk­si.

Si­sä­mi­nis­te­ri­ön tie­dot­teen mu­kaan Mar­te­liuk­sen va­lin­taa puol­si hä­nen pit­kä joh­ta­mis­ko­ke­muk­sen­sa puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ös­tä, edus­kun­nas­ta ja suo­je­lu­po­lii­sis­ta. Hä­nen vah­vuu­dek­seen ker­ro­taan mo­ni­puo­li­sen ko­ke­muk­sen kaut­ta tu­le­va, "suo­je­lu­po­lii­sin toi­min­taan liit­ty­vä laa­ja-alai­nen yh­teis­kun­nal­li­nen ja kan­sain­vä­li­nen tar­kas­te­lu­nä­kö­kul­ma".

– Haas­tat­te­luis­sa Mar­te­lius toi hy­vin esil­le laa­ja-alai­sen teh­tä­vä­a­laan pe­reh­ty­nei­syy­ten­sä, joh­ta­mis­val­miu­det sekä vah­van mo­ti­vaa­ti­on teh­tä­vän hoi­ta­mi­seen. Niin ikään Mar­te­liuk­sel­la voi­daan ar­vi­oi­da ole­van teh­tä­väs­sä tar­vit­ta­vat esiin­ty­mis- ja vies­tin­tä­tai­dot sekä teh­tä­väs­sä tar­vit­ta­va hyvä eng­lan­nin kie­len tai­to, ni­mi­tys­muis­ti­os­sa ker­ro­taan.