STT

Työ­mi­nis­te­ri Ar­to Sa­to­nen (kok.) on pyy­tä­nyt Ope­tu­sa­lan Am­mat­ti­jär­jes­tö OAJ:n pu­heen­joh­ta­jaa Ka­ta­ri­na Mur­toa ja so­si­aa­li-, ter­veys- ja kas­va­tu­sa­lo­jen am­mat­ti­jär­jes­tö Te­hyn pu­heen­joh­ta­jaa Mil­la­riik­ka Ryt­kös­tä apuun työ­mark­ki­na­sol­mu­jen sel­vit­tä­mi­ses­sä.

Sa­to­nen ker­toi asi­as­ta tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa puo­len­päi­vän jäl­keen. Hän ker­toi pyy­tä­neen­sä, et­tä pu­heen­joh­ta­jat sel­vit­täi­si­vät vie­lä sy­vem­min nä­kö­kul­mia ja mah­dol­li­suuk­sia pal­kan­saa­ja­liik­keen si­säl­lä. Ta­voit­tee­na on saa­da kaik­ki pal­kan­saa­ja­jär­jes­töt neu­vot­te­le­maan yh­des­sä työ­nan­ta­ja­liit­to­jen kans­sa yh­tei­ses­ti hy­väk­syt­tä­väs­tä ja kes­tä­väs­tä työ­mark­ki­na­mal­lis­ta.

Sa­to­nen ko­ros­ti, et­tä Mur­rol­le ja Ryt­kö­sel­le osoi­tet­tu teh­tä­vä tar­koit­taa ni­me­no­maan sitä, et­tä kaik­ki saa­tai­siin neu­vot­te­lu­pöy­tään.

– Kak­si­kan­tai­sen neu­vot­te­lun al­ka­mi­seen tar­vi­taan kaik­ki, en näe sitä muu­ten mah­dol­li­se­na.

Mur­ron ja Ryt­kö­sen saa­maa teh­tä­vää Sa­to­nen taas pe­rus­te­li sil­lä, et­tä pal­kan­saa­ja­puo­len on nyt kes­kus­tel­ta­va kes­ke­nään, jot­ta asi­as­sa voi­tai­siin pääs­tä eteen­päin.

Tie­do­tus­ti­lai­suu­den var­si­nai­nen ai­he oli val­ti­o­sih­tee­ri Mika Ny­kä­sen sel­vi­tys­työ, joka kos­ki edel­ly­tyk­siä käyn­nis­tää neu­vot­te­lui­ta työ­mark­ki­na­mal­lis­ta.

– Kaik­ki nä­ki­vät, et­tä tä­män yh­tei­sen mal­lin muo­dos­ta­mi­nen oli­si tär­ke­ää ja tar­peel­lis­ta. Ja kaik­ki ha­lu­si­vat myös­kin asi­as­ta neu­vo­tel­la, mut­ta joil­la­kin, eri­tyi­ses­ti pal­kan­saa­ja­puo­lel­la, oli eh­to­ja sil­le, et­tä nämä neu­vot­te­lut voi­vat käyn­nis­tyä, Sa­to­nen ker­toi tu­lok­sis­ta.

– Ti­lan­ne on se, et­tä työ­nan­ta­ja­puo­lel­la on val­mius näi­hin neu­vot­te­lui­hin läh­teä ja työn­te­ki­jä­puo­lel­la suu­rim­mal­la osal­la on val­mius läh­teä näi­hin neu­vot­te­lui­hin, mut­ta ei kai­kil­la.

Sa­to­sen mu­kaan Ny­kä­sen ra­por­tin poh­jal­ta ei näy­tä ole­van edel­ly­tyk­siä sil­le, et­tä jär­jes­töt ryh­tyi­si­vät no­pe­as­ti kes­ke­nään neu­vot­te­le­maan vien­ti­ve­toi­ses­ta Suo­men työ­mark­ki­na­mal­lis­ta. Mi­nis­te­ri ar­vi­oi tie­dot­tees­sa, et­tä jär­jes­tö­jen vä­li­nen so­pi­mi­nen kui­ten­kin mah­dol­lis­tai­si toi­min­ta­mal­lin ke­hit­tä­mi­sen huo­mat­ta­vas­ti pelk­kää lain­sää­dän­töä laa­jem­min.

Sel­vi­tys­työn joh­to­pää­tök­se­nä Sa­to­nen ker­toi myös, et­tä so­vit­te­lu­jär­jes­tel­män uu­dis­ta­mis­ta kos­ke­va lain­val­mis­te­lu jat­kuu nor­maa­lis­ti ja sen mää­rä­ai­ka on tou­ko­kuun lop­puun. Esi­tys on mää­rä tuo­da edus­kun­taan en­si syy­sis­tun­to­kau­del­la. Pa­rem­pi lop­pu­tu­los oli­si hä­nen mu­kaan­sa kui­ten­kin edel­leen saa­vu­tet­ta­vis­sa kak­si­kan­tais­ten neu­vot­te­lu­jen kaut­ta.

Sa­to­nen myös tois­ti hal­li­tuk­sen ai­em­man vies­tin sii­tä, et­tä la­ki­han­ke voi­daan ve­tää pois, jos mää­rä­ai­kaan men­nes­sä syn­tyy kak­si­kan­tai­nen rat­kai­su.

– Jos se kak­si­kan­tai­nen rat­kai­su täyt­tää si­säl­löl­tään hal­li­tu­soh­jel­man hen­gen ja it­se asi­as­sa toi­mii vie­lä pa­rem­min kuin tämä la­ki­mal­li, niin toki olem­me sil­loin val­mii­ta ve­tä­mään sen pois.

Sa­to­sen mu­kaan ky­sei­nen val­mis­teil­la ole­va la­kieh­do­tus voi puut­tua ai­no­as­taan sii­hen, mi­ten val­ta­kun­nan so­vit­te­li­ja tai so­vit­te­lu­lau­ta­kun­ta toi­mii.

– Se ei toki ole yh­tä kat­ta­va kuin oli­si kak­si­kan­tai­nen so­pi­mus, jos­sa voi­tai­siin pa­rem­min huo­mi­oi­da vien­nin kil­pai­lu­ky­vyn li­säk­si myös si­sä­mark­ki­noi­den ti­lan­ne ja en­nen kaik­kea jul­ki­sen sek­to­rin nais­val­tais­ten alo­jen ti­lan­ne.

Sel­vi­tys­työn te­ki­jä, val­ti­o­sih­tee­ri Mika Ny­kä­nen ker­toi, et­tä työ­mark­ki­na­o­sa­puol­ten kans­sa käy­dyt kes­kus­te­lut oli­vat po­si­tii­vi­sia ja ra­ken­ta­via. Hä­nen mu­kaan­sa kai­kis­sa oli halu pääs­tä eteen­päin ja löy­tää rat­kai­su.

– Eri­lai­sia ym­mär­ret­tä­viä huo­lia tu­le­vaan mal­liin liit­ty­en oli kai­kil­la jär­jes­töil­lä. Toi­saal­ta sen osal­ta, pys­ty­tään­kö se ra­ken­ta­maan, ja toi­saal­ta, et­tä min­kä­lai­sia ele­ment­te­jä sii­hen tu­li­si. Mut­ta nii­hin yk­si­tyis­koh­tiin ei näis­sä kes­kus­te­luis­sa py­rit­ty me­ne­mään, Ny­kä­nen ker­toi.

Suu­rin vai­keus täl­lä het­kel­lä hä­nen mu­kaan­sa on se, et­tä SAK:lai­nen pal­kan­saa­ja­lii­ke on kyt­ke­nyt ky­sei­sen Suo­men mal­lin ra­ken­ta­mi­sen yh­teen mui­den työ­mark­ki­nau­u­dis­tus­ten kans­sa.

– Tämä on kes­kei­nen es­te täl­lä het­kel­lä näil­le lii­toil­le osal­lis­tua. Tämä on toki jul­ki­ses­ti tie­dos­sa­kin, Ny­kä­nen to­te­si.