San­na Ni­ku­la / STT

Pal­kan­saa­ja­kes­kus­jär­jes­tö SAK:n hal­li­tus päät­ti siir­tää pää­tök­set mah­dol­li­sis­ta li­sä­la­kois­ta huo­mi­seen, kos­ka se ha­lu­aa en­sin li­sä­tie­toa maan hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­mas­ta vas­taan­tu­los­ta. Hal­li­tuk­sen yli­mää­räi­nen ko­kous kes­key­tet­tiin täl­tä päi­väl­tä, ja sitä jat­ke­taan huo­men­na il­ta­päi­väl­lä, kun SAK on ta­van­nut työ­mi­nis­te­ri Ar­to Sa­to­sen (kok.) puo­len­päi­vän jäl­keen. Ta­paa­mi­seen osal­lis­tuu muun mu­as­sa SAK:n pu­heen­joh­ta­ja Jark­ko Elo­ran­ta.

– Ta­paa­mi­sen jäl­keen ar­vi­oim­me, on­ko ti­lan­ne se, et­tä voim­me läh­teä komp­ro­mis­sien ha­kuun neu­vot­te­lui­hin ja näin ol­len työ­tais­te­lut päät­tyi­si­vät, vai olem­me­ko sii­nä ti­lan­tees­sa, et­tä jou­dum­me miet­ti­mään mah­dol­lis­ten työ­tais­te­lu­toi­mien jat­koa, Elo­ran­ta sa­noi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Elo­ran­ta sa­noi, et­tä jul­ki­suu­des­sa ol­lei­den tie­to­jen mu­kaan hal­li­tuk­ses­sa on il­mei­ses­ti poh­dit­tu jon­kin­lais­ta vas­taan­tu­loa pai­kal­li­ses­sa so­pi­mi­ses­sa, mut­ta SAK:ssa ei ole tie­toa sii­tä, mitä hal­li­tus suun­nit­te­lee ja min­kä tyyp­pi­sis­tä asi­ois­ta on täs­mäl­li­ses­ti ot­ta­en ky­sy­mys.

Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi maa­nan­tai­na, et­tä hal­li­tus har­kit­see po­liit­tis­ten lak­ko­jen lo­pet­ta­mi­sek­si pien­tä vas­taan­tu­loa. HS:n läh­tei­den mu­kaan hal­li­tus tun­nus­te­lee, voi­si­ko pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen esi­tys­luon­nos­ta muut­ta­mal­la saa­da SAK:n neu­vot­te­le­maan uu­des­ta työ­mark­ki­na­mal­lis­ta eli niin sa­no­tus­ta vien­ti­ve­toi­ses­ta palk­ka­mal­lis­ta.

Elo­ran­nan mu­kaan SAK on an­ta­nut oman komp­ro­mis­sie­si­tyk­sen­sä maan hal­li­tuk­sel­le ja se si­säl­tää sekä pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta et­tä työ­rau­haa. Se on Elo­ran­nan mu­kaan täl­lä het­kel­lä läh­tö­koh­ta.

Elo­ran­nan mu­kaan on sel­vää, et­tä muu­tos­ten täy­tyy ol­la mer­kit­tä­viä, jos pöy­däl­lä on vain yk­si asia, ku­ten pai­kal­li­nen so­pi­mi­nen. Hän kui­ten­kin piti myön­tei­se­nä sitä, et­tä hal­li­tus nyt eh­kä pyr­kii löy­tä­mään väy­lää ulos tu­leh­tu­nees­ta työ­mark­ki­na­ti­lan­tees­ta.

– Olem­me val­miit työ­mark­ki­na­mal­lis­ta­kin neu­vot­te­le­maan, mut­ta sekä pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen et­tä työ­rau­han osal­ta on tiet­ty­jä ky­sy­myk­siä, jot­ka pi­täi­si pys­tyä rat­kai­se­maan ta­sa­pai­noi­sem­min kuin hal­li­tus on omis­sa esi­tyk­sis­sään täl­lä het­kel­lä rat­kai­se­mas­sa, hän tois­ti jäl­leen SAK:n kan­nan.

Puh­taas­ti po­liit­tis­ten lak­ko­jen ra­joit­ta­mi­nen käy Elo­ran­nan mu­kaan SAK:lle. Sen si­jaan nyt käyn­nis­sä ole­vien kal­tai­sis­sa la­kois­sa, jot­ka koh­dis­tu­vat työn­te­ki­jöi­den ase­maan, oi­keuk­siin ja toi­meen­tu­loon, työ­tuo­mi­ois­tui­men suh­teel­li­suu­sar­vi­oin­ti oli­si SAK:n mie­les­tä jär­ke­vä rat­kai­su.

Työ­rau­han osal­ta hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­mien lak­ko­sak­ko­jen koh­tuul­lis­ta­mi­nen, ja tu­ki­la­kot ovat SAK:lle kui­ten­kin po­liit­ti­sia lak­ko­ja mer­kit­tä­väm­piä työ­mark­ki­na­mal­lia kos­ke­vas­sa ko­ko­nai­suu­des­sa.

Hal­li­tuk­sen eh­do­tuk­ses­sa pai­kal­li­ses­ta so­pi­mi­ses­ta SAK:n jä­sen­liit­to­ja huo­les­tut­taa Elo­ran­nan mu­kaan eri­tyi­ses­ti yleis­si­to­vuu­den tur­vaa­mi­nen. Se nou­si tiis­tain ko­kouk­ses­sa­kin vah­vas­ti esiin, hän sa­noo.

Am­mat­ti­lii­tot ovat jär­jes­tä­neet po­liit­ti­sia lak­ko­ja vii­me syk­sys­tä läh­tien hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­sia ja so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­sia vas­taan.

La­kot ja nii­den vai­ku­tuk­set ovat pik­ku hil­jaa pi­den­ty­neet ja laa­jen­tu­neet. Täl­lä het­kel­lä on me­neil­lään vii­me vii­kon maa­nan­tai­na al­ka­nut lak­ko­kier­ros, jon­ka on il­moi­tet­tu kes­tä­vän ku­lu­van vii­kon lop­puun as­ti.

Käyn­nis­sä ole­vien lak­ko­jen vai­ku­tuk­set nä­ky­vät en­nen kaik­kea Suo­men vien­nis­sä ja te­ol­li­suu­des­sa.