Samu Vah­te­ris­to

– Me vä­hen­näm­me kun­tien teh­tä­viä ja nor­me­ja. Jos kat­so­taan jul­ki­sen sek­to­rin eri osia, niin val­ti­on ta­lous on huo­les­tut­ta­vin sek­to­ri, hy­vin­voin­ti­a­lu­eet toi­nen ali­jää­mää ker­ryt­tä­vä. Näi­hin ver­rat­tu­na kun­tien ti­lan­ne on mel­ko hyvä, sa­noi Rau­mal­la ja Po­ris­sa sun­nun­tai­na vie­rail­lut val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ra (ps.).

Alu­een kun­nis­sa nous­sut huo­li vä­he­ne­vis­tä val­ti­o­no­suuk­sis­ta ja sitä kaut­ta ali­jää­mäi­sis­tä kun­tien ta­louk­sis­ta ei Pur­ran mu­kaan ole to­teu­tu­mas­sa.

– Ke­hys­rii­res­sä teh­tiin kun­tien osal­ta mer­kit­tä­viä pää­tök­siä. Hal­li­tus kom­pen­soi so­teu­u­dis­tuk­sen lop­pu­las­kuun liit­ty­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta kun­tia 277 mil­joo­naa eu­roa ja sen li­säk­si eri­lai­sia nor­me­ja ke­hys­rii­hen pää­tök­sil­lä py­ri­tään pois­ta­maan.

Hal­li­tuk­sen nor­mien ja teh­tä­vien pur­ka­mi­sen kus­tan­nus­vai­ku­tuk­sek­si on ke­hyk­ses­sä ar­vi­oi­tu 100 mil­joo­nan eu­ron sääs­töt. Kun­ta­lii­ton ar­vi­on mu­kaan ta­voi­te on hyvä ja re­a­lis­ti­nen, sil­lä kun­nat ovat löy­tä­neet toi­min­taan­sa jäy­kis­tä­vää nor­mi­tus­ta run­saas­ti, ja toi­vo­vat jous­toa teh­tä­vien hoi­ta­mi­seen pai­kal­li­ses­ti par­haal­la ta­val­la.

– Eri­lai­sia nor­me­ja py­ri­tään pur­ka­maan juu­ri sik­si, et­tä juus­to­höy­lä­leik­kauk­set ei­vät ole toi­mi­via. On pal­jon jär­ke­väm­pää kar­sia vii­me vuo­si­na ja vuo­si­kym­me­ni­nä mer­kit­tä­väs­ti kas­va­nut­ta la­ki­sää­teis­ten teh­tä­vien ko­ko­nai­suut­ta ja pyr­kiä sitä kaut­ta jär­keis­tä­mään ti­lan­net­ta.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet pai­ni­vat mer­kit­tä­vien ali­jää­mien kans­sa ym­pä­ri Suo­mea. Sa­ta­kun­nas­sa hy­vin­voin­ti­a­lue teki yli 50 mil­joo­naa ali­jää­mää, joka tu­li­si saa­da ka­tet­tua.

– So­teu­u­dis­tus on kaa­tu­nut tä­män hal­li­tuk­sen sy­liin ja me yri­täm­me näi­den asi­oi­den kans­sa sel­viy­tyä. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een pai­su­neet ali­jää­mät oli mer­kit­tä­vä syy, mik­si jou­duim­me tä­hän var­sin poik­keuk­sel­li­seen kes­ken hal­li­tus­kaut­ta ta­pah­tu­nee­seen li­sä­sääs­tö­jen te­ke­mi­seen. Il­man sitä ke­hyk­set en­si vuon­na oli­si­vat men­neet rik­ki pel­käs­tään näi­den alu­ei­den ali­jää­mien ta­kia.

Hal­li­tus li­sää Pur­ran mu­kaan hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hoi­tus­ta vuo­sit­tain mer­kit­tä­väs­ti, mut­ta uu­dis­tuk­sen al­ku­pe­räi­nen tar­koi­tus näyt­tää kar­kaa­van yhä kau­em­mas. Vii­me hal­li­tus­kau­del­la teh­tyä so­teu­u­dis­tus­ta kri­ti­soi­tiin sii­tä, et­tä alu­ei­ta muo­dos­tet­tiin niin mon­ta. Ti­lan­tee­seen ei Pur­ran mu­kaan täl­lä hal­li­tus­kau­del­la puu­tu­ta.

– Hal­li­tus­neu­vot­te­lus­sa si­tou­dut­tiin sii­hen, et­tä an­nam­me hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le työ­rau­han ja em­me ole puut­tu­mas­sa ra­ken­tee­seen.

– Ti­lan­ne on kui­ten­kin mel­ko lail­la kes­tä­mä­tön. Kyl­lä luu­len, et­tä vii­meis­tään en­nen seu­raa­via edus­kun­ta­vaa­le­ja on pak­ko ot­taa kes­kus­te­luun se, mitä täl­le hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­ken­teel­le teh­dään, Pur­ra sa­noi.

Eu­ro­vaa­li­tee­mal­la maa­kun­tia kier­tä­nyt Pur­ra toi­voo kan­sa­lai­sia vaa­liu­ur­nil­le ke­sä­kuus­sa.

– EU-vaa­lien ää­nes­tysp­ro­sent­ti on al­hai­nen ja nä­kyy myös ta­paa­mi­sis­sa. Eni­ten kes­kus­tel­laan si­sä­po­li­tii­kas­ta ja ta­lou­des­ta. EU-vaa­lit ovat tär­ke­ät ja on oleel­lis­ta, et­tä saam­me par­la­men­tin koos­tu­mus­ta jär­ke­väm­pään suun­taan.Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la on oma lin­jan­sa näis­sä vaa­leis­sa ja us­kon kyl­lä hy­vään tu­lok­seen, Pur­ra va­kuut­ti.